مکانیسم جنگلهای شهری در تغییر خرد اقلیم و آسایش حرارتی در فصل تابستان

بهبود خرد اقلیم

با شروع گرمایش جهانی بعنوان مهمترین عامل تغییر اقلیم، مطالعات متعددي جهت اندازه گیري پتانسیل کاهش درجه حرارت توسط فرایندهاي تبخیر و تعرق و سایه اندازي گیاهان در فضاهاي سبز شهري انجام شد(.(16

مناطق شهري در عرض هاي جغرافیایی بالایی به میزان 1/5- 0/5 درجه سانتی گراد (1) و در مناطق استوایی تا 3 درجه سانتی گراد، نسبت به مناطق همجوار گرمترند. دماهاي بالا که معرف جزایر گرمایی هستند گاهی با کاهش رطوبت نسبی همراهند. این تغییرات در خرد اقلیم سبب افزایش حرارت و عدم آسایش انسان ها خصوصا در مراکز شهر و ساختمانهاي مرتفع می گردد. حال براي تنظیم اقلیم و درجه حرارت در منازل مقادیر بالایی انرژي باید صرف شود(.(2 در این گونه موارد جنگلهاي شهري تغییراتی را در خرد اقلیم ایجاد می کنند.

شهرها به سبب داشتن سطوحی همانند مصالح ساختمانی، آسفالت، بتن و شیشه، حرارت را جذب و به سرعت منتقل می کنند. این مواد، حرارت را در روز جذب و در ساعات شب منتشر می کنند که در نتیجه درجه حرارت شب ها افزایش می یابد. گیاهان سبز میزان تشعشع مجدد حرارت در غالب طول موج هاي بلند را به طور معنی داري کاهش می دهند.

جنگلهاي شهري باعث تغییر خرد اقلیم و آسایش حرارتی در فصل تابستان از طریق سه مکانیسم می شوند(.(27

-1 جانمایی مناسب درختان سبب جلوگیري از بازتاب و تشعشع حرارت از ساختمانها می شوند که در نتیجه کاهش حرارت، ذخیره حرارتی و همچنین کاهش انرژي مصرفی براي خنک کردن ساختمانها اتفاق می افتد

-2 جنگلهاي شهري بعنوان بادشکن در اطراف ساختمانها باعث تخفیف شرایط جوي می شوند. کارایی بادشکن ها به ارتفاع درخت، قطر، طول و نفوذپذیري آن وابسته است. درختان و دیگر پوشش هاي فضاي سبز شهري سبب کاهش حرارت محیط در تابستان و کاهش هدررفت حرارت در زمستان می شوند(.(15

-3 جنگلهاي شهري درجه حرارت تابستان را از طریق تبخیر و تعرق کاهش می دهند. یک درخت بالغ براي خنک کردن هوا در تابستان از طریق تعریق به طور میانگین میزان 378/5 کیلوگرم آب را به اتمسفر منتقل می کند.تبخیر و تعرق از طریق برگها سبب خنک شدن هوا می گردد.در یک منطقه شهري با پوشش مناسب جنگلی، تبخیر و تعرق، حرارت هوا را کاهش و رطوبت نسبی را افزایش می دهند(.(1