میزان اهمیت نسبی معیارها و شفاف سازی اطلاعات در تصمیم گیری

فرضیه تحقیق

(1 رویکرد در تعیین اولویت ها و میزان اهمیت نسبی معیارها و شفاف سازي اطلاعات تصمیم گیري مؤثر است.

(2 برنامــه ریــزي آرمــانی بــراي بهینــه ســازي پرتفــوي ســهام شــرکتهاي ســرمایه گــذاري قابل استفاده است.

روش تحقیق

در این پژوهش فرایند انجام کار در چند مرحله تقسیم بندي و اجرا گردیده اسـت. در مرحلـه اول، از طریق پرسشنامه معیارهاي تصمیم گیري و مقدار آرمانی آنها مشخص می شـود. در مرحلـه دوم، از طریــق فراینــد تحلیــل سلــسله مراتبــی، اهمیــت نــسبی هــر یــک از معیارهــا تعیــین می گردد. در سومین مرحله، داده هاي مربوط به هر یـک از معیارهـا از اطلاعـات مـالی شـرکتهاي مربوط بدست آمده و محاسبات مربوط به آن انجام می شود. در آخر، مدل آرمـانی بدسـت آمـده در نرم افزار Bحذ لینک بن حل شده و نتایج حاصل از حل مدل ارائه می گردد.

روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش حاضر، روش پیمایشی– زمینه یابی می باشد.

براي بدست آوردن داده هاي اولیه ابزار پرسشنامه استفاده شده است و بـراي داده هـاي ثانویـه از اطلاعــات بــورس اوراق بهادار،نــشریه هــاي ســازمان بــورس و صــورتهاي مــالی و گزارشــهاي شرکتهاي بورسی استفاده شده است.