نتایج آزمون متغیرهای کنترلی

نتایج آزمون متغیرهای کنترلی

از طرفی نتایج نشان دهنده ارتباط معنی دار بین تمامی متغیرهای کنترلی با متغیر بازده غیر عادی سهام می باشد. به طوریکه از بین متغیرهای کنترلی بازده دارایی ها (ROA) و ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام (MB) ارتباط مستقیم و اندازه شرکت (Size) ارتباط معکوس با بازده غیر عادی تجمعی سهام دارند. همچنین ضریب تعیین این مدل تقریباً 0/71 است. این عدد نشان می دهد که 71 درصد تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل تبیین است و از آنجائی که آماره دوربین- واتسون این مدل نزدیک به 2 است 2/46) )، می توان گفت که در این مدل خودهمبستگی مرتبه اول وجود ندارد.

به علاوه نتایج مندرج در جدول (6) نشان می دهد که p-value آزمون F کوچکتر از 5 درصد است و از آنجائیکه ، آماره F اعتبار کلی مدل را نشان می دهد در نتیجه می توان گفت این مدل با احتمال %95 معنی دار بوده و از اعتبار بالایی برخوردار است. بنابراین با توجه به نتایج مندرج در جدول (6) و در سطح اطمینان %95، فرضیه اول تا دوم این پژوهش رد نخواهد شد، در صورتیکه شواهد کافی برای عدم رد فرضیه سوم و چهارم و پنجم پژوهش یافت نشد.

نتیجه گیری

ازآنجاییکه بازده غیر عادی تجمعی تفاوت بازده واقعی و بازده مورد انتظار یا بازده بازار است مثبت بودن آن به معنی این است که بازده واقعی شرکت بیشتر از بازده مورد انتظار یا بازده بازار است و منفی بودن آن نشان دهنده این است که بازده واقعی شرکت کمتر از بازده بازار یا بازده مورد انتظار است.

همانطور که گفته شد بین سطح تحصیلات و بازده غیر عادی تجمعی در فرضیه اول ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.