نتایج به دست آمده از بازیابی زبان سرخ پوستی

زبان سرخ پوستی

نتایج

تعداد کلمه: سرخ پوستی 30000 زبان 2050463,20000مدرک بازیابی شد.

اظهارنظر اکنون مدارک بازیابی شده مرتبط با زبان های سرخ پوستی هستند. شما میتوانید دامنه کاوش خود را محدودتر کنید. مثلا، فرض کنید که میخواهید درباره زبان آجیبوه که در یکی از مدارک بازیابی شده به آن اشاره شده است اطلاعات بیشتری به دست آورید

راهبرد:

باید کلمه آجیبوه و نیز اشکال گوناگون آن یعنی آجیبوای و آجیبوا را در جستجوی بعدی خود وارد کنید. از آنجا که این کلمه کلمه ای سرخ پوستی است، در نتیجه نمی توانيد عبارت سرخ پوستی

زبان +اجیبو

نتیجه; تعداد کلمه: اجیبو* ۳۶۲۵، زبان * ۲۰۵۰۴۶۳. 00 مدرکی بازیابی شد. اظهارنظر

هورا!

به دشواری می توان اظهارنظری چون هورا را پاسخی مناسب برای جستجو درباره زبان آجیبوه دانست که در نتیجه آن صدها مدرک بازیابی شده است. حتی فالک - که خود بهتر آگاه است - نتایج حاصل از جستجو بر روی بیماری کرون که منجر به بازیابی ۸۰۰ مدرک شده بود را بیشتر از حدی میداند که قابل کنترل باشد.

حقیقت آن است که بخش اعظم بهره گیران از اینترنت و بسیاری از کسانی که دربارهٔ آن مطلب نوشته اند، کاملاً در علایق خود افراط کرده (فالک ادعا میکند که وب جادوی عجیب و غریب خود را ارائه کرده است ) و اغلب در شناسایی مشکلات و محدودیت های آن کوتاهی کرده اند.

به نظر میرسد که هرچه یک فرآیند خودکارتر به چشم آید، بهره گیران آن را کمتر مورد انتقاد قرار می دهند. علاقهٔ موجود به اینترنت به عنوان یک ابزار بازیابی اطلاعات به علاقمندی به تشخیص ماشینی (پزشکی) شباهت دارد؛ علی رغم این حقیقت که بخش اعظم سیستم های تشخیص ماشینی ضعیف عمل میکنند اما در بعضی از مناطق هنوز بر انجام آن اصرار میورزند. مثلاً برنر و دیگران (۱۹۹۴)، که چهار سیستم از این نوع را ارزیابی کرده اند، دریافتند که به ندرت تشخیص صحیح در ردیف اول نتایج حاصل از چنین سیستم هایی قرار گرفته و اغلب در ردیفهای نسبتاً پایین تر قرار میگیرند؛ آنها اظهار داشتند که اگر چنین سیستم هایی دراختیار پزشکان بی تجربه قرار گیرد حقیقتاً میتواند خطرناک باشد.