نتایج نقد پذیری و اهمیت نقد کردن

انتقادات و توقعات را به طور عالمانه و دوستانه بدون اینکه شکافی ایجاد شود و بدون حمل برمداهنه می شود عنوان کرد و یا از روی جوانمردی و توجهات اخلاقی، پاسخی محترمانه و بخردانه و سازنده و تکمیل کننده  نواقص می توان داد و هنر این است که با وجود اختلاف نظر و عمل، وحدت و تفاهم حاصل شود. خوبیها هم دیده شود و کمالات مردم هم به زبان آورده شود که این شیوه  صایب نظران کامل هوش و بصیرت مندان کامل نصاب است که هدفشان از بحث، جلوه و جمال دادن به حقیقت است.

هر نویسنده نیز باید انتقاد صحیح را بپذیرد تا هم برپایه های فکری او افزوده شود و هم مانع اشاعه خطا گردد؛

خاصه کسانی که بر نظم و نثر و گزینش و تصحیح کار دیگران تنقید می کنند و خرده ها میگیرند که از آنان بیشتر انتظار میرود با رعایت مراتب اخلاصی در نقد و نظر

- که نتیجه  اتحاد محبت و یگانگی است

- زبان و بیانی روان و درست و فصیح داشته، الفاظ و ترکیب را در معنای دقیق آن به کار برند و انسجام معنوی کلام را مورد توجه قرار دهند تا نوشته و قضاوت و داوری آنان، گواه تبحر و دانش ایشان در سخن سنجی و فنون ادبی و نیز پرهیز از آشفته مغزی اهل دنیا باشد.

تو غره بدان منشو که من ملی نخورم صد کارکنی که می غلام است آن را

پرسشهای فصل اول (خودآزمایی):

 ۱. اهمیت مطالعه و نقش آن را در یادگیری و پژوهش بیان کنید.

2.در خواندن مطالب چه نکاتی را باید رعایت کرد؟

 ۳. برای به خاطر سپردن مطالب مهم یک اثر در ذهن، به چه نکاتی باید توجه کرد؟

۴. در یادداشت برداری چه نکاتی باید در نظر گرفته شود؟

۵. روش کاربرد یادداشت برداری از طریق نقل قول را توضیح دهید. ۶. بررسی و نقد یک اثر چگونه انجام میگیرد؟