نحوه ارزیابی پیش نویس نامه ها

مرحله سوم: با عنوان بررسی پیش نویس، نحوه ارزیابی پیش نویس توسط شخصی نویسنده .ارائه گردیده است پرسشهای برای تمرین و بحث

پرسشهای گروه الف

۱- نامه را تعریف کنید.

۲- ویژگیهای نامههای اداری را نام ببرید.

۳- اجزای نامه های اداری را شرح دهید.

را اندازه و ابعاد نامه های اداری را مشخص نموده و فواید استاندارد نمودن آنها شرح دهید

- دست خط را تعریف کنید.

- یادداشت اداری را تعریف کنید

. مصر

۷ - انواع نامه های اداری را از دیدگاه ماهیت کار به اختصار بیان فرمایید.

پرسش های گروه ب

۱ - نقش عناوین و امضای نامه های اداری را به عنوان ارکان درجه اول نامه مرقوم داشته

و تأثیر آن را در متن نامه از دیدگاه واژه گزینی بیان فرمایید.

۲ - نقش رونوشت نامه را در انجام هماهنگی های سازمان بیان داشته و ضوابط مورد عمل در تنظیم آن را شرح دهید

۳- نظریه خود را درباره انعکاسی گیرندگان رونوشت در نسخه اصلی نامه بیان فرموده

و دلایل آن را توجیه فرمایید. ؛

- پینوشت نامه چیست؟ به نظر شما بهتر است چگونه و با چه جملاتی نوشته شود؟

۵ - ضوابط مورد عمل در تنظیم عناوین نامه های خارجی سازمان را شرح دهید.

6- مراحل تهیه نامه های اداری را به اختصار و به تفکیک هر مرحله توضیح فرمایید.

۷- تأثیر لحن نامه را در مخاطب بیان فرمایید.

تمرینها الف - تمرین در کلاس‘‘ ۱ - تمرینات جلسه قبل که هنگام ورود شرکت کنندگان به کلاس جمع آوری گردیده

به وسیله استاد مورد بررسی قرار گرفته و نمونه هایی از آنها انتخاب و توسط

تهیه کننده روی تخته نوشته می شوند. سپس دانشجویان نظرات خود را بیان می نمایند و استاد، ضمن هدایت آنها راهنمایی لازم را به عمل می آورد. ۲- در پایان، کلیه تکالیف به شرکت کنندگان عودت می شوند.

ب - تمرین برای جلسه بعد

۱- براساس آنچه در این جلسه آموختهاند، سه تمرین جلسه قبل را بازنویسی نموده و به پیوست آنها عودلات دهند.

۲ - از طرف واحد متبوع خودتان نامهای به تشکیلات مرقوم داشته و تقاضا نمایید که عنوان پست متصدی امور دفتری را تبدیل به کارگزین نمایند.

۳ - طی نامه ای از واحد تشکیلات تقاضا نمایید که به دلیل بالارفتن حجم کار، دو پست سازمانی با عناوین حسابدار مسئول و حسابدار به واحد متبوع شما اختصاص دهند. ؛

4- نامه ای به کار پردازی مرقوم داشته و تقاضای میز و صندلی و سایر لوازم کار برای دونفر کارمند جدیدالاستخدام نمایید که در واحد شما به کار مشغول خواهند شد.

۵ - نامه ای به واحد کارگزینی مرقوم داشته و تقاضا نمایید که نسبت به تبدیل وضعیتاستخدامی آقایان تقی احمدی و محسن عبدلین - حسابداران واحد متبوعتان - ازرسمی آزمایشی به قطعی اقدام نمایند (گیرندگان رونوشت در زیر نامه قید شوند).

6 - نامه ای به واحد خدمات یا ساختمان بنویسید و تقاضا نمایید که نسبت به تعمیر