نظریه متخصصین دریایی درمورد بهینه سازی فرم بدنه شناورهای دریایی

بهینه سازی فرم بدنه

 متخصصین دریایی و نیروی دریایی فعالیتههای زیادی برای افزایش راندمان شناورها، کاهش هزینه  عملیات، و بهبود عملیاتهای دریایی انجام داده اند که اغلب به تغییرات فرم بدنه و سیستم پیش برنده مرتبط بوده است. هدف اصلی از چنین تحقیقاتی بررسی روشهای بهینه سازی  فرم بدنه برای کاهش درگ از منظر افزایش روشی های طراحی با در نظر داشتن اصولی هیدرودینامیک است. همچنین نیاز به یافتن روشی هایی برای اطمینان و اعتبار دهی روشیهای بهینه سازی است، که نیاز به تعریف و اختصاص بهینه سازی هیدرودینامیکی است. پارامترهای طراحی بر یکدیگر تاثیرگذار بوده و احتمالا با اهداف دیگر در تناقض است بنابراین بررسی و کنترل تمامی پارامترها و تاثیر آنها بر اهداف متفاوت حائز اهمیت می باشد. بررسی ها برای بهبود طراحی معمولا بر اساسی مدل CFD انجام می شود و نتایج برای ارزیابی نهایی در حوضچه کشش مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به قابلیتهای نرم افزارهای CFD امکان تغییر فرم بدنه و بررسی نتایج در مقاومت آن وجود دارد و تحقیقات گستردهای در این خصوص در حال انجام است

پوشش و مواد پلیمری

افزودن مقدار کمی مواد پلیمری در میدان جریان سیال باعث کاهش درگ می گردد، تحقیقاتی در این زمینه توسط Tom | ۵ او MySelS|۶انجام شده است و تاثیر مواد پلیمری بررسی شده است. در طی سه دهه  گذشته، مقاله های زیادی در ارتباط با تاثیر مواد پلیمری بر کاهش درگ منتشر شده است که به سه دسته تقسیم می شوند ۷. دسته  اول شامل مطالعه  کاهش درگ از منظر مولکولی است. رفتار مولکولهای پلیمری در مدل های مختلف جریان بررسی شده است.

Lumley۸ مروری بر مقاله های که به بررسی دینامیک مولکولهای پلیمر بر جریان توربلانس می گذارد انجام داده است. همچنین مطالعات تئوری در این مورد توسط Rabin و Ziellinska |۹| انجام شده است. دسته  دوم شامل مطالعاتی است که تاثیر مواد پلیمری را بر زمان اغتشاش مورد بررسی قرار می دهد. یک نمونه از فعالیتهایی که در این زمینه انجام شده است مطالعات Virk ۱۰] است. آنها سرعت جریان در یک لوله با مواد پلیمری با درصد وزنی مختلف را اندازه گیری نمودند و تاثیر مقدار مواد پلیمری مورد را بررسی قرار دادند. در دسته  سوم مطالعات نیز به بررسی تغییر ساختار اغتشاش در اثر استفاده از مواد پلیمری پرداخته شده است. استفاده از رنگهای دریایی برای جلوگیری از افزایش مقاومت تکنولوژی دیگری است که مورد استفاده قرار گرفته است. این روش مستقیما باعث کاهش درگ نمی شود بلکه سعی در ثابت نگه داشتن درگ با ایجاد سطح صاف با استفاده از پوشش دارد. این پوششی ها می توانند مانع افزایش درگ شناور در اثر چسبیدن خزههای دریایی به کشتی گردند. Sea Slide یک نوع از پوششهای دریایی است که اصطکاک بین بدنه و شناور را کاهش میدهد و در شناورها مورد استفاده قرار گرفته است