نظریه ی هال درمورد تعریف کسب و کارهای کوچک

تعریف کسب و کارهای کوچک

طبق نظریه هال 2 ، تعریف یکسان و جهانی برای کسب و کارهای کوچک در کشورهای مختلف دنیا وجود ندارد . در استرالیا، شرکتی که شامل کمتر از 100 کارمند در ساخت و 20 کارمند در تدارکات باشد، یک کسب و کار کوچک محسوب میشود. در کانادا، کمتر از 500 کارمند در ساخت و کمتر از 50 کارمند در تد ارکات را کسب و کار کوچک می نامند.

در چین در صنایع مختلف متفاوت است اما اساسا کمتر از 100 کارمند شرکت به عنوان یک سرمایه گذاری متوسط و کوچک شناخته می شود و در اندونزی، کسب و کارهای کوچک به عنوان سرمایه گذاریهایی که کمتر از 100 کارمند دارند تعریف می شود. در ژاپن، کمتر از 300 کارمند در ساخت با 100 میلیون ین دارایی، 100 کارمند با سرمایه گذاری 30 میلیون ین دارایی در عمده فروشی و در خرده فروشی و خدمات کمتر از 50 کارمند با 10 میلیون ین دارایی، کسب و کار کوچک محسوب می شود . در آمریکا شرکتی که کمتر از 500 کارمند دارد به عنوان کسب و کار کوچک محسوب می شود.[6]

در ایران نیز تعاریف گوناگونی از شرکتهای کوچک و متوسط در سازمان های مختلف وجود دارد. با این وجود در پژوهشهای اخیر، بنگاه های تولیدی که دارای 149 نفر کارمند و کمتر هستند، به عنوان بنگاه های کوچک و متوسط در نظر گرفته شده اند .[7]