نقادان و نقدهای وارده به چکیده های ساخت یافته

نقادان و نقدهای وارده به چکیده های ساخت یافته

فروم (۱۹۹۳a,b) نشان داد که چکیده های ساخت یافته در وقایعنامه پزشکی داخلی،همیشه تمام اطلاعات درخواست شده در راهنمای نویسندگان را در بر ندارند، حتی زمانی که اطلاعات خواسته شده در خود مقاله نیز وجود دارد. هاینس (۱۹۹۳) در بررسی های خود انتقادی عمل کرده است اما انتقادهای او قانع کننده نیست. براساس یک بررسی گسترده بر روی ۳۰۰ چکیده از سه مجله، تادیو و دیگران (۱۹۹۴) دریافتند که در چکیده های ساخت یافته احتمال وجود اطلاعات کامل تر دربارهٔ تحقیقات مهم بسیار بیشتر از چکیده های ساخت نیافته است هرچند ممکن است چکیده های ساخت یافته ای از این نوع امتیازاتی داشته باشند، اما اغلب ادعاهایی که درباره آنها شده واقعی نیست. مثلاً هاینس و دیگران ( ۱۹۹۰) ادعا کرده اند که چکیدههای ساخت یافته می توانند امکان مرور قبل از چاپ را فرآهم آورند، به خوانندگان علوم بالینی کمک کنند تا مقالات معتبر علمی و مناسب برای کار خود را بیابند و امکان جستجوهای دقیق تر رایانه ای را میسر سازند، اما هنوز هیچ تحقیقی برای اثبات هیچ یک از این ادعاها انجام نشده است.

نکته جالب انکه در زمانی که متون پزشکی در حال کشف این نوع چکیده بودند، تراوينسکی' (۱۹۸۹)، در حوزه علوم اطلاع رسانی، روش هایی را برای تولید چکیده هایی مشابه مورد بحث قرار داد. بعلاوه، او به اجمال چکیده های تولید شده به این روش را با چکیدههایی که از پایگاه اطلاعاتی INSPEC استخراج شده بود مقایسه کرد.

احتمال دارد که انواع خطاهای گسترده ای که ممکن بود در نمایه سازی موضوعی روی دهند، در چکیده نویسی نیز بروز نمایند: خطایی نیست که بتوان بر خطاهای نمایه سازی موضوعی افزود، اما در چکیده نویسی باید برخی از خطاهای ممکن در نمایه سازی را حذف کرد. در اینجا نیز ممکن است خطاهای آوانویسی، به ویژه در هنگام افزودن فرمول یا مقادیرعددی، رخ دهد. باید یک چکیده نویسی ارشد همواره کار چکیده نویسان غیرحرفهای را بررسی کرده و ویرایش نماید. بورکو و برنیر (۱۹۷۵) بر ارزشمندی یک ویرایشگر مناسب تاکید کرده اند:

به نظر میرسد که وقتی بخشی مهم از محتوا ازدست میرود، ویرایشگران و چکیده ها از حواس شش گانه خود بهره می گیرند. آنها رده های معینی از اطلاعات مثل روش ها و ابزارهای مورد استفاده، روش گردآوری داده ها و نتایج را برررسی کرده یا انتظار میرود که بررسی کنند.