نقش حرفهای معلمان در نظام برنامه ریزی درسی غیرمتمرکز

 توجه به الزام برقراري نظام پاسخ گویی

به طور کلی میتوان گفت، نظام برنامه ریزي آموزشی با توجه به ضرورت هاي زیر، می باید قابلیتهاي پاسخگویی خود را افزایش دهد :

-1 افزایش خواسته هاي اجتماعی.

-2 رشد فزاینده جنبه هاي مردم سالارانه زندگی

. -3 تأثیر جهانی شدن.

-4 تأثیر راهبردهاي جهانی تعلیم و تربیت.

-5 برقراري نظام عدالت(با توجه به نیازهاي منطقه اي).

 -6 ازدیاد جمعیت و تنوع نیازها و تقاضاها.

-7 تغییر در خط مشیهاي سیاسی و اقتصادي.

-8 بهرهگیري از خلاقیتهاي منطقه اي.

-9 تحول در شیوههاي آموزشی و بهرهگیري از فناوري اطلاعات.1

اگر نظام پاسخگویی وجود داشته باشدمعمولاً، مسئولیتپذیري در تصمیمگیري و در اجرا به وجود خواهد آمد که هم موجب افزایش کیفیت میشود و هم از نظر اقتصادي وضعیت بهینهاي به دست میآید. مدل پاسخ گویی زیر خلاصه اي از ابعاد مورد نظر را به دست میدهد.

 نقش حرفهاي معلمان در نظام برنامه ریزي درسی غیرمتمرکز

شورت1982 ) 1 نقل از مهر محمدي (1381 در یک الگوي سه بعدي ، عناصر نظري فرایند برنامه ریزي درسی را معرفی میکند. این سه عنصر عبارتند از: خاستگاه2 برنامه درسی، اقشار دست اندرکار یا تصمیم گیرنده و بالاخره میزان انعطاف تعبیه شده در برنامه درسی.

منظور وي از خاستگاه برنامهدرسی این است که فرایند برنامهریزي درسی درصدد طراحی برنامههاي عام(متمرکز) بوده و یا طراحی برنامههاي ویژه محیط آموزشی خاص(غیر متمرکز) را هدف قرار داده است. همان گونه که ملاحظه میشود، در تبیین شورت از فرایند برنامه- ریزي درسی، تمرکز یا عدم تمرکز در نظام برنامهریزي درسی در اولین عنصر از سه عنصر نظري او که همان خاستگاه برنامه است، متجلی میباشد. باید اضافه نمود؛ عنصر سوم این الگو که از نظر شورت میتواند یکی از سه حالت معلم به عنوان»مجري« ، معلم به عنوان »مجري فعال« و معلم به عنوان »برنامهریز« را به خود بگیرد. این قضیه چنان که مشهود است، با مبحث تمرکز و عدم تمرکز ارتباط دارد (مهر محمدي، 1381، .(366 نکته دیگر در الگوي سه بعدي شورت، نقش حرفهاي معلم در فرایند برنامهریزي درسی است.

همان گونه که ملاحظه میشود، با حرکت به سوي عدم تمرکز نقش حرفهاي معلم تکنیکیتر و تخصصیتر میشود. بنابراین، آماده کردن معلمان براي پذیرش نقش مورد انتظار ، حیاتی-ترین عنصر در اثر بخشی نظام برنامهریزي غیر متمرکز خواهد بود.