نمایه سازی و بازیابی مناسب برای داده های هواشناسی

- قابل ویرایش
- صفحه
3000 تومان

جونز و رویدهاوس ” (۱۹۹۵) یک سیستم مورد پایه و مسحورکننده را توصیف کرده اند که برای نمایه سازی و بازیابی داده های هواشناسی مورد استفاده قرار میگیرد. در مواجهه با یک شرایط فعلی جوی، یک هواشناس می تواند وضعیت قبلی موقعیتهای مشابه را نیز بازیابی کند. نقش های از شرایط فعلی هواشناسی (شکل ۱۰۱) را میتوان به عنوان یک درخواست به سیستم ارائه داد؛ سپس، سیستم براساس شباهت، شرایط جوی نزدیک تر به شرایط فعلی را رتبه بندی میکند (شکل ۱۰۲). هر شیء تصویری در یک درخواست (شکل۱۰۱)، مثل محل یک مرکز فشار و درصد بزرگی آن، به یک نمایش نمادین ” تبدیل می شود که از آن برای جستجوی یک پایگاه – درجایی که موردها و شرایط قبلی نیز به صورت نمادین ارائه شده اند استفاده میشود.

:نویسندگان، روش نمایه سازی خود به صورت زیر شرح داده اند در هر مورد، بخشی از زمان را ارائه میدهد که برای آن دادههای هواشناسی وجود دارد. دادهها -ازجمله تصاویر ماهوارهای که هم در قالب دیجیتالی و هم بر روی دیسک نوری وجود دارند، یک آرشیو مدرک و فیلدهای عددی – برای استفاده در دسترس قرار دارند…. فشار هوا، درجهٔ حرارت، رطوبت، سرعت باد و گردبادها مثال هایی از فیلدهای عددی هستند که در۱۴ سطح مختلف جوی دردسترس قرار دارند. اخیراً این سیستم داده های مربوط به ۳/۵ او در سال و در وقفه های ۱۲ ساعته را پردازش میکند. هر مورد براساس ۲۵۰۰ مورد مشابه ساخته می شود. ما اخیراً بر منطقه ای تاکید داریم که درحدود جهان را شکل می دهد و استرالیا در مرکز آن قرار دارد. پیشبینی میکنیم که به زودی داده های مربوط به ۱۰ سال دیگر نیز در دسترسی قرار گیرد و به ما اجازه دهد. تا سیستم مورد مبنای خود را به مه ۱۰۰۰۰ مورد گسترش در دهیم.

در طول چند سال آینده، تحلیل دوبارهٔ دادههای تاریخی … مجموعه دادههایی را تولید خواهد کرد که یک دورهٔ زمانی از جنگ جهامی دوم تا زمان حال را زیر پوشش خواهد داشت و به ما اجازه خواهد داد تا پایگاهی متشکل از هه ۳۶۰ مورد مربوط به گذشته را ایجاد کنیم. با با سیستم از طریق انطباق درخواسته ای بهرهگیر با برچسب های نمایه ای مشخص، ۳۶۰۰۰موردها را بازیابی میکند. در درخواست ها، ویژگیهای سطح بالایی از موقعیت فعلی جوی ارائه می شود که از نظر هواشناسی مهم به نظر میآیند: مثلا سیستم های فشار ضعیف و فشار با قوی، برچسبهای نمایه ای، بازنمودهایی از ویژگیهای سطح بالایی از موقعیت جوی در هر مورد هستند. سیستم، تا جایی که ممکن است، این ویژگی ها را به طور خودکار یا نیمه خودکار از داده های خام استخراج میکند. ما اخیراً بر ویژگی هایی چون حداقل ها و حداکثرهای محل های مختلف تاکید کردهایم که استخراج خودکار آنها ساده است….. ( ص۵۱)

در این درخواست اطلاعاتی، به یک سیستم جوی کم فشار در نیوزلندو سیستمهای پرفشار در شرقی و غرب نیاز دارد یکی از مشکلات پیچیدهٔ نمایه سازی و بازیابی تصاویر آن است که با دادههای سنجش از راه دور از ماهواره های مداری همراه هستند. کرومیپ” و دورفمن ” (۱۹۹۲) این مشکل را مورد بحث قرار داده و یک سیستم مدیریت دادهای فضایی” را شرح دادهاند که می تواند رکوردهای دادههای تصویری را، بدون توجه به منبع انها، ذخیره و بازیابی نماید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 3000 تومان در - صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد