هدف کلی از ارائه و اهداف خاص از ارائه سمینار

دانشجو باید در باره زمینه کاری خود و کارهای مشابهی که در این رابطه انجام گرفته است مطالعه کند. نخستین گام در این ارتباط انتخاب موضوع و تعیین عنوان مناسبی برای سمینار خود است.عنوان به دانشجو کمک میکند تا وسایل کمکی بصری را جهت استفاده بهتر آماده سازد. در کنار انتخاب عنوان باید هدف کلی از ارائه و اهداف خاص خود از سمینار را برای مخاطبین تعریف و مشخص نماید و یک طرح اولیه را برای سمینار خود آماده کند. سمینار باید دارای مقدمه، نتایج و بحث باشد. دانشجو باید قبل از ارائه مشخص نماید که چه جزئیات آزمایشی برای بیان نیاز است و چه مواردی نیاز نیست.

ارائه سمینار در این رابطه دانشجو باید خود منتقد خود باشد، و هر آزمایش و یا نتیجه ای که در ارتباط با پیام اصلی سمینار وی نیست و وی را در رساندن پیام اصلی کمک نمی کند حذف کند. دانشجو باید تعریف واقعی از نتایج مورد انتظار خود را در ذهن داشته باشد و به نتایج کار خود و در مورد مناسبترین نتیجه گیری کلی فکر کند. اگرچه به نظر میرسد ارائه نتایجی که دانشجو به دست آورده است، بھتر است به همان ترتیب که به دست آمده اند ارائه شوند، این کار بهتریر روش برای درک شنوندگان نمیباشد.

دانشجو باید در باره این که در کدام قسمت از سمینار خود (در ابتدا یا نزدیک به انتها) باید چه نکات اصلی را بحث نماید فکر کند و برای ترتیبی که آنها باید ارائه شوند برنامه ریزی نماید. حتی ممکن است برخی از نکات مهم در طول صحبت کردن دانشجو مطرح و پراکنده شود. اینکه چگونه نتایج ارائه شوند بسته به نظر دانشجو دارد، با این حال بهتر است ترتیبی اتخاذ گردد که ارائه برای شنوندگان دارای جذبه باشد. دانشجو باید در مورد بیان خلاصه یا تکراری از آنچه قرار است در سمینار خود بیان دارد فکر کند و مشخص سازد چگونه میخواهد سمینار خود را به پایان برد