وظایف اصلی مقدمه

* نتیجه

در مورد ترتیب مطالب باید دقت زیادی به عمل آورد. یک مقاله ی تفسیری باید هرچه که به آخر نزدیکتر می شود مطالب مهمتری را مورد بحث قرار دهد چنین مقالهای باید در آخرین قسمت مهمترین، پرمعنی ترین، قوی ترین و جالب ترین قسمت را در بریگیرد - به دلایل زیادی نویسنده مایل است که خوانندهاش به صورت موکد ترین قسمت مقاله به آن بگرد. میتوان مطالب این مقاله را به صورت امواجی پی در پی نگریست که ارتفاع هر یک از موج قبلی - از حیث اهمیت نه طول مطلب - بیشتر می شود.

مقدمه دو وظیفه  اصلی به عهده دارد: جلب توجه خواننده و هدایت او به اصل موضوع و خاتمه  مقاله باید طوری باشد که خواننده ناخودآگاه بدان سو کشیده شود و چنان ختمی به نظرش بدیهی و قانع کننده برسد. تا از خواندن مقاله  شما احساس رضایت نماید و قسمت وسط، مقاله باید به نوعی که از روی یک نقشه ی صحیح و عقلائی پیش برود منظم گردد. طرحی که بدین ترتیب با آزمایش مطالب گردآوری شده به دست میآید میتواند با خواست قبلی خودتان در مورد مقاله مقایسه شود یا اینکه میتوان نظر شخص وارد دیگری را در مورد نحوه ی کار پرسید فقط به خاطر اینکه آنچه انجام شده بررسی شود ومعیاری برای مقایسه به دست بادهاست.

یادداشتهای کوچک حتی اگر به صورت نوشتهه ای فرمولی با کامل نیز نباشند کمک بزرگی به مرحله ی نوشتن مطلب خواهند کرد چرا که بیشتر سرگردانی های باقیمانده در ذهن را از بین میبرند. در حقیقت هیچ چیز دلسرد کننده تر از این نیست که در گرماگرم نیمه های راه نوشتن انسان ناگهان متوجه شود اطلاعاتش ناقص است با اینکه مردد شود که فلان مطلب واقعاً جایش در همین جا هست یا نه.

باید این را هم به یاد داشست که همیشه نمی توان طرحی کامل و بدون نقص برای پیش بینی کرد. هر طرح و هر ریز نکات در ابتدا نمیتواند طرح اصلی کار باشد. حتی کاملترین طرح طبقه بندی نیز باید در صورت ضرورت تغییر یابد. به هر حال باید با هر طرحی که بهترین به نظر میرسد کار نوشتن را شروع کرد البته این طرح بسیار اتفاق میافتد که لازم شود با پیشرفت موضوع مقاله هماهنگ شده و امکان دارد در هر مرحله از کار نوشتن مقاله تغییراتی پیدا نماید.

* پیش نویس

برای تهیه ی یک نوشتهی خوب و کامل، تا اینجا فقط مقدمات کار را تهیه و آماده کردهایم. اگر پنج مرحله  گذشته (چه آنجا که به چند دقیقه فکر با دقت زیاد احتیاج دارد یا آنجا که باید هفته ها صرف مطالعه و تحقیق شود) به طور رضایتبخش انجام شده باشد. جای هیچگونه دغدغهای خاطری باقی نمیماند بلکه چه بسا که ازین لحظه به بعد ادامه کار نوشتن مقاله یک تفریح للدت بخش نیز محسوب میگردد.