وظایف دولت در ارائه استانداردهای کیفی و فراگیرمنبع اطلاعاتی

درحال حاضر، به نظر نمیرسد که شرایط آشفته فعلی دراثر پدیدهٔ "هر فرد ناشر خود، به حالت اول قابل برگشت باشد. به عبارت دیگر، دشوار است تصور کنیم که دولت ها بتوانند و یا باید استانداردهای کیفی و فراگیر را بر نشر و توزیع اینترنتی اعمال کنند. در نتیجه، کارایی یک شبکه گسترده به عنوان یک منبع اطلاعاتی به اعمال پالایه های کیفی - شبیه به آنچه که در جهان چاپ کاغذی وجود دارد - وابسته است؛ انجمن های علمی، دانشگاهها و / یا سایر مراکز علمی، پایگاه هایی را ایجاد خواهند کرد که هم پایهٔ مجلات علمی کنونی خواهند بود، خدمات نمایه سازی و چکیده نویسی باید عملکردهای جاری خود را در قالب الکترونیکی حفظ کنند؛ و کتابخانه ها باید منابع اطلاعاتی مناسب برای مخاطبین خود را تهیه نمایند. کتاب شناسی های موضوعی که متخصصین آنها را تهیه کرده اند باید نقش مهمی در پالایشی اطلاعاتی داشته باشند زیرا متخصصین موضوعي واقعی، روابط مهمی را مورد توجه قرار می دهند که از نظر دیگران پنهان است و می توانند مقالات کیفی را تشخیص دهند (لنکستر و دیگران، ۱۹۹۱).

بعلاوه، آینده کتابخانه به عنوان یک نهاد در درون مراکز دانشگاهی، مجموعه های شرکتی یا در جاهای دیگر، احتمالاً به توانایی کتابخانه در تهیهٔ خدمت حیاتی و ارزشمند پالایشی کیفی وابسته است. برای تحقق این وظیفه، کتابخانه ها به چیزی فراتر از ایجاد یک پایگاه مرتبط محلی که منابع آن از شبکه های گسترده تر فرآهم آمده باشد نیاز دارند. این گفته به این معنی است که متخصصین کتابداری به شدت درگیر نمایه سازی و شاید چکیده نویسي پایگاه های مرتبط محلی خواهند شد، طوری که ارزش این منابع را برای بهره گیران خود افزایش دهند. من به اندازه ای در این خرفه مشغول به کار بوده ام که بتوانم تغییرات مهم در وظیفهٔ کتابخانه درخصوص دسترسی موضوعی را شاهد باشم. بعلاوه، من کار خود را در یک کتابخانه با سیستم قفسه بسته آغاز کردم. کتابخانه ای از این نوع، در بهترین حالت، کتابخانها ی متوسط است. خوانندگان نمی توانند حتی کتابه ا را خود از قفسه بازیابی کنند بلکه مجبورند برای دسترسی به این خدمت پایه، به کارکنان کتابخانه وابسته باشند. علاوه بر این، این کتابخانه به چندین کتابخانهٔ بزرگ تحقیقاتی امروزی بسیار شباهت داشت، یعنی بهره گیر باید برای درخواست منابع از قفسه های بسته، فرم هایی را پر میکرد. دستیابی بسته، نیازمندی های دیگری را نیز با خود به همراه داشت. از آنجا که بهره گیران نمی توانند منابع موجود در قفسه ها را مرور کنند، در نتیجه برگهدان کتابخانه باید ابزار بسیار کارآمدی باشد. در جایی که فهرست نویسی تعاونی یا متمرکز رواج ندارد، برگه دان کتابخانه باید متناسب با نیازها و علایق بهره گیران محلی تهیه و ساماندهی شود. باید به برگههای موجود در برگه دانها یادداشته ایی - گاهی کاملاً طولانی - افزوده شود. بعلاوه، یک کتاب باید به روشی که مناسبتر به نظر میرسد رده بندی شود. یعنی، کتابها باید در رده ای قرار گیرند که بهره گیران کتابخانه بیشتر با آن رده موضوعی سروکار دارند نه براساس رده ای که کتابخانه کنگره یا کتابخانه بریتانیا آن کتاب را در آن رده بندی می کند.