ویژگی هایی که عنوان پژوهش باید دارا باشد . . . .

عنوان پژوهش

عنوان پژوهشی شناخت دقیقی از موضوع تحقیق راعرضه می کند و بیانگر آنچه را محقق قصد تعیین و انجام آن را دارد می باشد. دانشجو باید یک عنوان برای گیرد. این درست نیست یک پروپوزل خوب عنوان خوبی هم دارد و این به خواننده کمک میکند کار ارائه شده را بهتر درک کند معمولا سازمانهای تامینکننده اعتبار روی عنوان حساس هستند و .نظر خاصی در مورد عنوان دارند

زیر بخشهای کلیدی پروپوزال شرح داده شده است:

باید به دقت انتخاب و در یک عبارت به صورت خلاصه و فشرده ارائه شود. علاوه بر این عنوان باید جاذب و گیرا باشد و صفحه عنوان (صفحه روی جلد) واضح و غیر مبهم باشد. یک عنوان خوب باید سریع تصویر خوبی از پروژه به خواننده نشان دهد. کلماتی که در عنوان استفاده میشوند باید به صورت واضحی تأکید پروپوزال را نشان دهد. کلمات مهم باید در ابتدای - - . . عنوان اورده شود و سپس کلمات کم اهمیت تر ذکر شوند. سعی شود کلمات غیرضروری در عنوان حذف گردد. باید سعی شود عنوان پروژه فقط یک جمله باشد. اگر جمله خیلی بزرگ باشد باید

به گونه ای که دو قسمت کلاً از هم جدا باشند. عنوان باید در عین خلاصه بودن آنقدر دقیق نوشته شود که ماهیت و دامنه طرح را نشان دهد. بنابراین دانشجو باید با دقت و فکر عنوان را انتخاب کند و روی آن کار کند و آنقدر آن را ویرایش کند تا مورد قبول خواننده قرار گیرد. عنوان باید دارای کلید واژه هائی باشد تا محققین بتوانند به کمک آن کار ارائه شده را در آینده پیگیری کنند. صفحه اول پروپوزال باید حرفهای و تمیز تهیه شده باشد، ولی نباید وقت زیادی را صرف صفحه آرایی صفحات گزارش نمود. گران قیمت بودن جلد و صفحات ممکن است از نظر سازمان تامین کننده اعتبار منفی تلقی شود. فراموش نشود محقق تلاش دارد سازمان تامین کننده اعتبار را در زمینه تامین اعتبار لازم متقاعد سازد، نباید سعی کرد و نشان داد که محقق پول دارد و به اعتبار مالی | ندارد.