ویژگی های جملات عربی به کار رفته در زبان فارسی

جمله های عربی

جمله های کامل عربی  که در محاورات فارسی بکار میروند از قبيل جمله ارثه، دام بقاؤه، زیدات شوکئه ، غفراشهٔ نه؛ خلدالشه فلکه ؛ العاقل تکفیه الاشارة باید از هر جهات مطابق رسم الخط عر بی نوشته شود ، مثلا «علیه از حمة الله»همزه را در خگر پی متبع دانند  

اتصال و انفصال

افزودن ادات به اول کلمه

حرف «ب» که برای تاکید یا زینت بر سر فعلی در می اید باید متصل به فعل نوشته شود

مانند بگوید ، برفت، بنیامد و جدا نوشتن آنها با «هاء»ملین « به » به هیچ وجه و در هیچ حال جایز نیست

۴ - حرف « به » و همچنین « بی » حروف اضافه باید جدا از کلمه پس از خودنوشته شود مانند:

به دریا در منافع بیشمار است.ترود بی مدد لطف تو کاری از پیش بی عنایت به حف و خاصان حق گر ملک باشد سیاهست ورق کلمات این و آن اسما یاضمایراشاره یا مبهم جدااز کلمه پس از خود نوشته میشود مثل:

گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟آن مصر معدلت که تو دیدی خراب شد

. مثل : نوآموزان هم می خوانند هم می نیپسند

50 - کلمه «چون » حرف ربط یا قید هم جدا از کلمه پس از خود نوشته می شود

مثل چون بد آید بد شود .

51-܂ نون نفی«=ن» در اول افعال باید متصل نوشته شود و جدا نوشتن آن بصورت «نه» به هیچ وجه جایز نیست و انجا که جدا نوشته می شود. در موردیست که نفی متوجه جمله است نه فعل مانند نه گفت نه شنید نه می آید نه می رود که نظیر « نه تو و نه من» در این مصراع است :رمز این نکته پنهان نه تودانی