ویژگی های ظاهری مقالات تایپی در مجله اصلی ادواری

اندازه مقاله تقریباً سه صفحه پیش نویس اصلی معادل یک صفحه در مجله اصلی ادواری میباشد. یک صفحه تایپ شده حقیقی باید شامل ۲۵ خط با عرض ۱۵۰ میلیمتر باشد. اگر پیش نویس اولیه با قلم P Ca (۱۰ برابر Ptch) یا قلم های تایپ دیگر از نظر اندازه عرض تایپ شود این نسبت تغییر خواهد کرد. از روی تایپ ماشینی و قلم کوریر، تخمین اندازه نسخه چاپ شده کاملا آسان است. حدود ۴ صفحه از نسخه اصلی تایپ شده (۱۲ درجه) یک صفحه از مجله را اشغال میکند و۲ صفحه از این نسخه اصلی برابر با یک صفحه چاپی کتاب است.

تایپ متناسب قابل دسترسی با واژه پردازها می تواند به طور قابل توجهی تعداد بیشتری از کلمات را در هر صفحه جای بدهد. بنابراین روش های قدیمی بیشتر از این کاربرد ندارند. بهترین اندازه تخمین زده شده از روی شمارش تعداد لغات به دست آمده است. بیشتر نرم افزارهای واژه پرداز این کار را خیلی سریع و آسان انجام میدهند. حدود ۱۰۰۰ لغت یک صفحه از مجله ۵۰۰ لغت یک صفحه از کتاب را پر خواهد کرد. فضای مورد نیاز برای اشکال از روی اندازه نمونه های اصلی و مقیاس به دست آمده قابل تخمین میباشد (معمولاً ۴۰ تا ۶۰ درصد میباشد به جز برای تصاویر که ۶۰ تا ۱۰۰ درصد میباشد) که طی آماده سازی توضیحات برای هر تصویر به دست می آید.

از تعداد خطوط عنوان ها، سرفصلها و ردیفهای اطلاعات می توان مقدار فضای مورد نیاز برای جداول را تخمین زد. هر ۱۰ خط ۲۵ میلیمتر از فضای ستون را در بر میگیرد. جداول با ستونهای زیاد یا اطلاعات پیچیده اختصاصاً به تمام عرض صفحه چاپ نیاز دارند. (معادل عرض ۲ ستون) ولی اگر ردیف عنوانها ساده بود و ستونهای اطلاعات کم و باریک باشد یک جدول ممکن است نیمی از عرض صفحه را به خود اختصاص دهد (معادل عرض یک ستون). یک قاعده تجربی این است که یک جدول با بیش از ۶۰ کاراکتر در هر ردیف به عرشش معادل دو ستون در چاپ نیاز دارد. بنابراین خطوط شامل بیشتر از ۶۰ عدد یا حرف را باید در دو ستون آماده نمود. فضا برای تصاویر باید به اندازه تخمینی آنها در مجله اصلی و با در نظر گرفتن مقداری کوچک شدن در فرآیند چاپ (حدوداً ۴۰ تا . .۶۰ درصد) به صورت عکس آماده چاپ تهیه شود شیوه نگارش مقالات علمی و ارائه سمینار آن می گذرند.