ویژگی گیرنده پیام در مکاتبات اداری

گیرنده پیام

فرد و یا افراد و یا گروهی میباشند که پیام به خاطر و برای آنها ارسال گردیده است. گیرنده پیام ممکن است یک شخصیت حقیقی، یک گروه اجتماعی و یا جامعه ای خاص و حتی جامعه بشریت در تمام جهان باشد. اما همان چیزی است که ارتباط به منظور انتقال آن برقرار گردیده است. پیام ممکن است.   انتقال اطلاعات و اخبار، فرمان و درخواست و ... باشد که به اشکال مختلف مانند: علائم، گفتار، تصویر و نوشته منتقل می شود منظور از وسیله ارتباطی، ابزار و وسایلی است که در ارسال پیام و دریافت آن، دهنده و گیرنده پیام را می نماید. این وسایل به دو گروه اصلی و کمکی تقسیم می شوند. وسایل اصلی همانند گفتار و نوشتار و تصاویری از علائم می باشد. وسایل کمکی به دستگاه یا وسیلهای اطلاق می شود که پیام به وسیله آن از پیام دهنده به پیام گیرنده منتقل

اصل پیام

می شود. امروزه این گونه وسایل بسیار زیاد هستند که انواع متداولتر آن عبارتند از: تلفن، رادیو، تلویزیون، تلکس، تلگراف، فاکسی مایل و ... یادآور میشود که در گذشته ای نه چندان دور و حتی در حال حاضر از وجود افراد به عنوان پیک یا نامه رسان برای ارسال .پیام استفاده می شود

طبق یک اصل کلی، هر عملی را عکس العملی است مساوی و خلاف جهت آن، بدون شک ارسال پیام در ایجاد ارتباط یک است و به عکس العمل به وجود آمده در نتیجه ، از خود گفته می شود. در به خر از انواع از تاط، نامد ظ در بافت تاث ، تأث آن، بازخورد ته میشود. در برخی از انواع ارتباط، پیام دهنده دریافت تائیر و تاثربه وجود آمده در مخاطب می باشد، تا بر اساس آن نسبت به تصمیم گیری درباره ارسال بقیه پام و یا پیام های دیگر خود اقدام نماید. این حرکت و تأثیر و تاثر، نظام دورگونهای را بهمن - وجود می وارد را در صطلاح گردونه رتبا مینامند