پارامترهای عملکردی مهم کمپرسور

با استفاده از فرض جریان آدیاباتیک در دیفیوزر، میتوان دماي کل و فشار کل خروجی از آن را نیز توسط معادلات (3) و (4) محاسبه کرد.

کمپرسور: دو پارامتر عملکردي مهم کمپرسور عبارتنداز نسبت فشار و رانــدمان کـه مقـادیر ایـن دو پـارامتر در دورهـاي کـاري مختلـف کمپرسور متفاوت بوده و عملکرد موتور را به شدت تحـت تـاثیر قـرار میدهدند. براي تعیین نسبت فشار و راندمان کمپرسور از منحنیهاي عملکردي کمپرسور استفاده میشود. پس از مـشخص شـدن نـسبت فشار و راندمان کمپرسور، میتوان فشار کل و دماي کـل خروجـی از کمپرسور را با استفاده از روابط (5) و (7) بدست آورد .[4]

محفظه احتراق: در محفظه احتراق نیز دو پـارامتر عملکـردي مهـم عبارتنداز نسبت فشار و رانـدمان کـه مقـادیر آنهـا را مـیبایـست بـا استفاده از منحنیهاي عملکردي محفظه احتراق استخراج کرد. پـس از مشخص شدن نسبت فشار و راندمان محفظه احتراق میتوان فشار کل و دماي کـل خروجـی از آن را بـا اسـتفاده از روابـط (8) و (10)،محاسبه نمود .[4]

توربین: در توربین نیز دو پارامتر عملکـردي مهـم عبارتنـداز نـسبت فـشار و رانـدمان کـه مقـادیر آنهـا را نیـز بایـد از روي منحنـیهـاي عملکردي توربین استخراج کـرد. بـا مـشخص شـدن نـسبت فـشار و راندمان توربین، میتوان فشار و دماي کـل خروجـی از تـوربین را بـا استفاده از روابط (11) و (13) بدست آورد .[4]

نازل: در قسمت نازل موتور توربوجت، نسبت انبساط بحرانی و نسبت دماي بحرانی دو پارامتري هستند که با استفاده از روابط زیر قابل محاسبهاند.

زمانیکه نسبت انبساط نازل کمتر از نسبت انبساط بحرانی باشد، فشار صفحه خروجی نازل برابر با فشار محیط میباشد (رابطه ( (16) که بر اساس آن میتوان دماي خروجی از نازل را با استفاده از رابطه (17) محاسبه کرد.

اما در حالتیکه نسبت انبساط نازل بزرگتر از نسبت انبساط بحرانی باشد، فشار و دماي خروجی از موتور با استفاده از روابط (18) و (19) بدست میآید

پس از محاسبه دما و فشار استاتیک خروجی نازل میتوان سرعت جریان خروجی از نازل را توسط رابطه (20) محاسبه نمود.