پرانتز راست و موارد کاربرد آن

پرانتز راست[] و موارد کاربرد آن...

 پرانتز راست

پرانتز راست برای این منظور ها بکار میرود :

برای توضیح یا حاشیه نویسی : [ این کتاب پیش از انتشار کتاب هربرت سپنسر انتشار یافته بود.- ناشر]

برای بیان مطلبی از نویسنده در ضمن نقل قول دیگری : « اینها [ جویندگان طلا از ارتکاب هیچ جنایتی بالد نداشتند . »

برای اصلاح خط ( مخصوصاً در چاپ نسخه های خالی قدیمی): چنانکه دانته گابریل روز تی [ روستی ] ایتالیائی انگلیسی ] گفته است.

برای اضافه کردن قسمتی که حذف شده است : ابوعلی سینا ، تالیف حجت «دانشمندان ایران ، » . ج ۳ ] تهران : علمی ، ۱۳۲۲.

به عنوان پرانتز داخل پرانتز : گروته " بزرگترین مورخ یونان ( رجوع کنید به چاپ دوم[ History de Broglie [ برای نمایاندن شکل خارجی کلمه یا طرز تلفظ آن دو بروى عمران و ع. . . ] عبارانی مانند « د نبالہ دارد » در پایان نوشته . و « بازماندهٔ از . . در آغاز آن ، میان دو پرانتز راست گذاشته می شود :

[ بازماندهٔ از صفحه ۲۵] [ باقی در صفحه ۶۷ [

دو چیز است که باعث ضعف یا تعالی و خوبی ایالت نوشته می شود. اول ظاهر آن نوشته یعنی جمله بندی و طرز بکار بردن کلمات صحیح در جای درست که نیمی از آن را جمله و طرز ساختن آن یعنی « نحو » به ما می آموزد و نیمی دیگر را علوم بلاغی .

دربارهٔ نیمهٔ اول این بنده در کتاب جداگانه ای بنام « جمله وجمله سازی » ، بحث کرده ام و همان گونه که در زیرعنوان این بخش مشاهده کرده اید، لزوم خوا ند ن آن کتاب را گوشزدکردهام دربارهٔ نیمهٔ دوم یعنی علوم بلاغی و آشنا شدن با رموز فصاحت و بلاغت فارسی کشب زیادی نوشته شده است که باید به آنها مراجعه شود . و چون این کتاب برای دانشجویان دانشگاه نوشته شده است و در دانشگاه علوم و صناعات ادی و بلاغی را خواهند خواند ، لزومی نمی بینم که در آن باب در این کتاب بحثی را عنوان کنم (اگرچه ، آنچه از علوم بلاغی در دانشگاه خوانده می شود، بدرد نشر امروز نمی خورد) از سوی دیگر ایرانیان و بخصوص باسوادان ، خود، بطور ناخودآگاه از رموز فصاحت و بلاغت زبان خویش با خبرند و احتیاجی به خواندن علوم بلاغی ندارند. دومین چیزی که باعث ضعف یا قوت یافت نوشته می شود، باطن آن نوشته، یعنی طرز فکر نویسنده و اوج و حضیض اندیشهٔ اوست. و این مطلب است که نوشته ای را قابل خواندن یا مردود ذهن انسانی قرار میدهد .