چشم انداز آتی کتابخانه ها . . .

براساس این الگو که کتابخانه مان آن را تهیه کرده است، اکنون فرد می تواند کتابخانه رقومی را کتابخانه ای تصور کند که سطوح مختلفی دسترسی به منابع الکترونیکی را فرآهم میاورد. این مسئله در شکل ۱۱۸ نشان داده شده است. منابع الکترونیکی پرتقاضا (سطح الف) بلافاصله از طریق یک شبکه دانشگاهی یا شرکتی در دسترس قرار دارند، درحالی که در صورت نیاز میتوان به سایر منابع (سطح ب) از راه دور (مثلاً از طریق اینترنت) دسترسی داشت. این سطوح دسترسی شدیداً با کتابخانه پیوند خوردهاند زیرا ممکن است کتابخانه مسئولیت انتخاب منابع سطح "الف" از شبکه بینا لمللی را عهده دار بوده و آنها را بر روی شبکه سازمانی ذخیره کرده باشد. همچنین ممکن است مسئولیت تولید نمایه ها یا تهیهٔ نشانگرهایی برای جلب توجه بهره گیران به منابع سطح با را کتابخانه بر عهده داشته باشد.

راه دیگر آن است که کتابداران مرجع، از طریق ارتباط چهره به چهره، تلفن یا پست الکترونیکی، منابع سطح "ب" را به صورت شخصی دراختیار بهره گیران خاص قرار دهند. منابع سطح"ج" و د" از طریق شبکه دانشگاهی در دسترس قرار ندارند بلکه باید در کتابخانه و از طریق یک شبکه محلی یا یک ایستگاه کاری مورد استفاده قرار گیرند.در یک شبکهٔ اطلاعرساني رقمي بسیار پیشرفته، میتوان موقعیتی را تصور کرد که در آن فرد از طریق ذخیرهٔ متن و تصاویر موردعلاقه خود از منابع شبکه ای، یک پایگاه شخصی ایجاد می کند. این فرد ممکن است به نوعی از سوی یک کتابخانه سازمانی (که شاید یک دانشگاه، دانشکده یا شرکت آن را تاسیس کرده باشند) حمایت شود و از شبکه ای عامتر، متون و تصاویری را ذخیره کند که موردعلاقه جامعه سازمانی باشد. این مسئله در شکل ۱۱۹ نشان داده شده است. اگر تغذیه پایگاه های شخصي بهره گیران به روشی پویا (مثلاً از طریق انطباق نوعی پرونده نیازهای اطلاعاتی) یکی از وظایفی مهم کتابخانه سازمانی باشد، در نتیجه بدیهی ترین معیار ارزیابی باید بر بسامدی تاکید داشته باشد که در ان بسامد، نیازهای اطلاعاتی یک فرد در منابع شخصی و سازمانی جستجو می شود تا نیازی خاص را برآورده نماید. احتمالا، اگر کتابخانه شخصی و سازمانی وظیفه خود را به نحو احسن انجام داده باشند، بیشتر نیازهای فرد ازطریق پایگاه شخصی او، بخشی از نیازها از طریق پایگاه سازمان و بخشی کمی از نیازها از طریق منابع شبکه ای گستردهتر برآورده خواهد شد.

 

بدیهی است که عرضهٔ گستردهٔ منابعی که به طور نامناسب سازماندهی شده و از طریق اینترنت در دسترس قرار دارند، حداقل از لحاظ نظری، باعث می شوند تا ایجاد پالایه های کارآمد - چه در سطح فردی و چه در سطح سازمانی - رعب آور گردد. بعلاوه، ما مطمئنیم که وضعیت وخیمتر نیز خواهد شد.