چگونگی• آزمون نکویی برازش و انتخاب بهترین توزیع

پايه مشترک زماني را براي تمام اين ٨ ايستگاه منتخب ٢٦ سال آبي در نظر گرفتيم . در ادامه براي انجام تحليل فراواني لازم بود که مراحل زير طي شود :

• بررسي همگني داده ها

• بازسازي داده ها در صورت وجود نقص در آنها

• تعيين دبي هاي با دوره بازگشت هاي مختلف

• آزمون نکويي برازش و انتخاب بهترين توزيع

در اين تحقيق براي بررسي همگني داده ها از روش ران تست ١ استفاده شد . با استفاده از اين آزمون معلوم شد که تمام داده هاي مربوط به ٨ ايستگاه در سطح اعتماد ٩٥ درصد کاملا تصادفي و همگن هستند .

از آنجا که داده هاي مربوط به ٢٦ سال آبي از سال آبي ٥٤-١٣٥٣ تا ٧٩-١٣٧٨ براي تمام ٨ ايستگاه انتخابي به طور کامل به صورت بازسازي شده در دسترس بودند ، بنابراين نيازي با بازسازي دوباره ي داده ها نبود .

در مرحله ي بعد با استفاده از نرم افزار SMADA و با استفاده از شش توزيع نرمال (N) ، لوگ نرمال دو پارامتري (LN٢) ، لوگ نرمال سه پارامتري (LN٣) ، پيرسون تيپ سه (P٣) ، لوگ پيرسون تيپ سه (LP٣) ، گامبل (GUM) دبي هاي با دوره بازگشت هاي ٢ ، ٣ ، ٥ ، ١٠ ، ٢٥ ، ٥٠ ، ١٠٠ و ٢٠٠ ساله را محاسبه کرديم .

پس از محاسبه انواع توزيع ها و تعيين مقادير دبي با دوره برگشت هاي مختلف اين سوال پيش مي آيد که براي داده هاي يک نمونه خاص کدام يک از توزيع ها بايد بکار برود . چون در کاربرد توزيع ها فرض بر اين است که مشاهدات از آنها تبعيت مي کنند .