چگونگی انتخاب موضوع و محدودیت انتخاب موضوع

انتخاب موضوع از لابلای تجربه ها و اطلاعات شخصی نویسنده - تجربه های شخصی بدون توجه به میزان محدودیت آن، اغلب حاوی نکاتی است که امکان دارد از نظر دیگران پوشیده مانده باشد، نکاتی که غالباً بسیار جالب توجه است و همچنان که در گفتگو اتفاق میافتد، میتواند به وسیله  نوشتن نیز مورد توجه دیگران قرار گیرد. خانواده  خود آدم، مردمی که میشناسد: چه افراد و چه دسته ها و گروههای مختلف -خاطرات دوره ی مدرسه و بعد از آن، مسافرتهایی که کرده و مکانهایی که در آنها زیسته یا دیده است، شغل هایی که داشته، سرگرمیهای شخصی، ورزشها، نظریهها و عقیده های شخصی و هر موضوع دیگر در مرحله اولیه ی انشاء نویسی بسیار سودمند است که نویسنده روی جالبترین خاطرات یا نظریه های خود فکر کند و از آنهایی که به نظرش برای تهیه ی نوشته هایی جالب تر می رسند یادداشت بردارد.

در یک دانشکده انتخاب مطلب باید در درجه ی اول مبتنی براین هدف باشد که تجربیات و اطلاعات قبلی ما را بیافزاید، حیطه  دانش ما را در زمینهای از تاریخ، ادبیات، اقتصاد با علوم و هر زمینه دیگری که مورد مطالعه با علاقه است گسترش دهد. مقالات آخر نیمسال تحصیلی هم که به خاطر تکمیل مطالعات درسی نوشته میشوند نیز به همین منظور تهیه میگردد. «دانشجو» باید بکوشد مطلبی را برای نوشتن انتخاب کند که بتوان در نوشتن آن اثری از خود به جای گذاشت و کمکی به روشن تر کردن مطالب قبلی کرده و ایدهای را بر اساس تجربه ها و اطلاعات قبلی خود به گنجینه های دانش موجود بشری افزود، هر قدر هم که کم و ناچیز باشد.

* موضوع برای تحقیقی - هنگامی که نوشته براساس تحقیقی استوار باشد. باید مطلبی را انتخاب کنیم که نسبت به آن علاقمند بوده و کنجکاوی داشته به آن اعتماد داریم، یا دلیل و انگیزهای برای روشن شدن نتیجهاش داشته باشیم. به طوری که در همان حال که به انجام وظیفه مشغول هستیم و مقاله ی خود را به پایان می رسانیم احساس کنیم که داریم چیزی نیز یاد میگیریم یا حس کنجکاویمان ارضاء میگردد و از انشاء آن لذت می بریم. هر کسی که مایل است اطلاعات عمومی خود را افزایش دهد و در مورد موضوعاتی که اغلب مورد بحث قرار میگیرد بیشتر بداند.

یونیسف چیست؟ قوانین نورمبرگ چه بودند؟ رآکتور اتمی چیست؟ تله پاتی کدام است؟ فرقی رئالیسم با سوررئالیسم چیست؟ چرا بعضی سموم گیاهی روی بعضی علفهای هرز اثر دارند ولی به دیگر گیاهان و محصولات کشاورزی آسیبی نمیرسانند؟ ...) با این که در مورد چیزهایی که در ضمن درس اشاره های کوتاهی به آنها شده بیشتر بلاند، همه  زمینه های تاریخ، علوم و پزشکی و ادبیات و نظام اجتماعی برای انتخاب موضوع در اختیار ما قرار دارند.