چگونگی شناسایی گیاه اصلی و علف هرز از تصویر

شناسایی گیاه اصلی و علف هرز از تصویر


در این بخش، ابزارهای مورد استفاده جهت آماده سازی و پردازش تصویر بررسی می شود.

آماده سازی تصاویر

محل گرفتن تصاویر نمونه، شهردَرّرود، در 20 کیلومتری نیشابور و همجوار قدمگاه، در مسیر جاده مشهد میباشد. از علفهای هرز غالبمزرعه، خُلفه است. تصاویر، با استفاده از نرم افزار متلب ورژن 2012 مورد تحلیل قرارگرفته است. ضمناً تصاویر، به صورت رنگی (RGB) می باشند.

 پردازش تصویر

پردازش تصاویر دیجیتال، با پردازش سیگنال دیجیتال سروکار دارد و میکوشد با بهره بردن از الگوریتمهای کامپیوتری، پردازش تصویر را بر روی تصاویر دیجیتال اعمال کند. در مقایسه با پردازش تصویر آنالوگ، روشهای مبتنی بر پردازش تصویر دیجیتال دارای مزیتهای متعددی هستند که از آن جمله میتوان به توانایی استفاده از الگوریتمهای متعدد و پیچیده و همچنین عدم افزودن نویز در حین پردازش اشاره کرد.

 شبکه عصبی خود سازمان ده

یک نگاشت خود سازمان ده یک نوع شبکه عصبی مصنوعی است که از طریق یادگیری بدون نظارت برای تولید فضای حالت با بعد کم، از فضای ورودی، آموزش داده می شود. این مدل ابتدا توسط پروفسور کوهونن به عنوان یک شبکه عصبی مصنوعی ارائه شده است و به همین دلیل این نگاشت را نگاشت کوهونن نیز می نامند.(شکل(1 همانند بسیاری از شبکه های عصبی مصنوعی دیگر، SOM(Self Organization Map)، نیز در دو فاز عمل می کند. فاز آموزش و فاز تست. در فاز آموزش، نگاشت مربوطه با استفاده از مثال های ورودی ساخته می شود.