چگونگی عملکرد سایروس در یک پایگاه رایانهای خاص

ارسال صفحات وب به سایروس در صورتی که محققی در یک پایگاه رایانهای خاص دارای صفحه وب اختصاصی علمی باشد می تواند صفحه وب خود را به سایروس بفرستد. سایروس با پذیرش صفحه وب وی، زمینه ارتباط او را با دیگر دانشمندان برقرار کند. راه ارتباط از طریق جستجو در این سایت میباشد. برای ارسال صفحه وب کافی است به پایگاه سایروس وارد شد و با وارد کردن نشانی کامل صفحه وب خود، امکان دریافت صفحه وب به وسیله موتور جستجوی سایروس را فراهم ساخت.

سایروس صفحه وب را در پایگاه خود مستقر میسازد. محققین برای دسترسی به اطلاعات بیشتر در زمینه دستورالعمل نحوه ارسال صفحات وب به بخش Submit Web Site که در صفحه اصلی سایروس قرار دارد مراجعه کنند. سایروس نسبت به گوگل از نظر ظرفیت مطالب و آسانی جستجو پیشی گرفته است. دو انتشارات بزرگ چاپ کننده مقالات علمی Elsevier و Academic Press سایروس  را به عنوان بهترین جستجوگر معرفی کرده اند اطلاعات برای نویسندگان بسیاری از مجلات در وب سایت های خود یا در وب سایتهای سازمان اصلی خود و یا در شماره اول هر دوره از مجلات اطلاعاتی را برای کسانی که میخواهند برای آنها مقاله بفرستند ارائه می کنند تا آنها از فرمت های قابل پذیرش، قواعد نام گذاری فایلها، تعداد نسخه هایی که باید ارسال گردند و سایر جزئیات دیگر آگاه شوند.

این اطلاعات نه تنها نویسنده مقاله را با سبک مورد انتظار ویراستاران مجله آشنا می کند، بلکه پیش نیازهای ضروری برای ارائه مشخص میکند. در بسیاری از موارد، مجله چک لیستی را ارائه می دهد که نویسنده را به داشتن دقت بیشتر در انجام همه موارد خواسته شده کمک میکند. برخی از مجلات از نویسنده می خواهند این نسخه را تکمیل نموده و به همراه چاپی یا الکترونیک مقاله ارسال نمایند. نویسندگان مقالات باید این توصیه ها را رعایت نماید ناشرین معتبر مجلات ادواری الکترونیکی از ناشرین مهم مجلات ادواری در بخش کشاورزی میتوان به

Elsevier Science, Springer

... Verlag, Kluwer, Academic Press, W.B.Saunders, Churchi Livingstone, John Wicly .اشاره کرد

Elsevier Science www.sciencedirect.com

Kluwer www.wk.ap.nl

Springer www.Springer.de

Academic press www.apnet.com

Каger www.karger.ch

Hacourt Brace www.idealibrary.com Hacourt Brace www.idealibrary.com