چگونگی قابلیت اعمال تعدیلات و  تحدیداتی در شرایط قرارداد

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان

شایان ذکر است که در حقوق هلند اگر در اثر تغییر موقعیت و جایگاه مستخدم ، مفاد شرط عدم رقابت غیرمتعارف شود، مطابق رهیافت دیوان عالی ، متعهد می تواند تعدیل تحدیدات یا حتی بطلان توافق را بخواهد. اما در حقوق فرانسه و ایتالیا، محاکم به تغییر مفاد توافق در چنین وضعیتی راغب نیستند [٢٣، ص ٢]. به نظر می رسد تغییر موقعیت مستخدم در تشکیلات متعهدله این حقیقت را تغییر نمی دهد که وی ممکن است اطلاعاتی را در قالب اسرار تجاری دریافت کرده باشد که مستلزم اعمال تضییقات متناسب با این وضعیت است . ولی اگر وی در چنین موقعیتی نباشد، شاید اعمال تضییقات وسیع با توجه به تغییر اوضاع و احوال چندان موجه جلوه نکند.

در حقوق ایران نیز در نبود موازین خاص نسبت به قراردادهای عدم رقابت و تعیین شرایط خاص اعتبار و حدود متعارف آن ، باید اذعان داشت که مطابق قواعد عام ، اگر مفاد توافق از حدود متعارف فراتر رفته باشد، دادرس نمی تواند به تعدیل آن اقدام کند؛ زیرا هم به موجب اصل عدم و هم مطابق ماده ٩۵٩ ق .م . در صورتی که شرایط سلب حق کلی موضوع این ماده محقق شده باشد، چنین توافقی فاقد اعتبار است ١ و اساسا در چنین وضعیتی ، فرصتی برای بازنگری و تعدیل توافق مطابق قواعد در حقوق ایران وجود ندارد، چرا که توافق باطل ، فاقد هرگونه اثری است . به فرض اعتبار نسبی چنین توافقی ، اصولا دخالت دادگاه در قراردادها و تعدیل توافقات انکار شده و چنین اختیاری به دادگاه تفویض نگردیده است (برای نمونه ماده ٢٣٠ ق .م ).

بنابراین ، از این راهکار در تعدیل توافقات عدم رقابت غیرمعقول نمی توان بهره جست . حذف قسمتی از توافق به اختیار دادگاه به منظور اعتباربخشی به آن نیز موضوعی است که در حقوق ایران کم تر مطرح بوده و اجازه چنین امری، نه در قانون و نه در رویه قضایی ، به محاکم داده نشده است . در نظریات فقهی نیز هرچند برخی فقها به ویژه معاصرین به امکان تعدیل قضایی عوض قرارداد در صورت صعوبت در اجرای قرارداد قائل شده اند، اما به طور کلی ، امکان تعدیل قرارداد به ابتکار قاضی با اقبال مواجه نشده است . [۶٠، ص ١۵۴-

١۵۶]  به ویژه درخصوص قابلیت اعمال تعدیلات و  تحدیداتی در شرایط قرارداد به منظور صحت بخشی به آن مطابق رویکرد حقوق خارجی ، نظر مؤیدی مشاهده نشده است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت - تومان در - صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد