چگونگی منسجم سازی در استراتژی خدمات

یافته های پژوهش

منسجم سازی در استراتژی خدمات

با توجه به توضیحاتی که داده شد اولین محور اصلی ITIL محور استراتژی خدمات می باشد. اگر فعالیت های ITIL در استراتژی خدمات را در ستونها و فعالیت های COBIT مرتبط با استراتژی خدمات را در سطرها نمایش دهیم. با توجه به همپوشانی های ذکر شده جدول زیر حاصل می شود.

با توجه به جدول 2-1 به دنبال آن هستیم که کدامین فرآیندهای باید به استراتژی خدمات اضافه گردد.

منسجم سازی در بهبود مستمر خدمات

دومین محور اصلی ITIL محور بهبود مستمر خدمات می باشد.

با توجه به جدول3-1 به دنبال آن هستیم که کدامین فرآیندهای زیر باید به بهبود مستمر خدمات اضافه گردد.

 تجزیه و تحلیل

با استفاده از جداولی که حاصل تجریه و تحلیل با استفاده از نظر خبرگان می باشد. همانطور که در تکنیک ANP توضیح داده شد با ایجاد ماتریس های دو دویی , عناصر تصمیم در هریک از خوشه ها, بر اساس میزان اهمیت آنها در ارتباط با معیارهای کنترلی دو به دو مقایسه می شوند. خود خوشه ها نیز بر اساس نقش و تاثیر آنها در دستیابی به هدف , دو به دو مورد مقایسه قرار می گیرند. تاثیر هر عنصر بر عنصر دیگر از طریق بردار ویژه قابل ارائه است. اهمیت نسبی عناصر بر اساس مقیاس 9 کمیتی ساعتی سنجیده می شود. با توجه به روش توضیح داده شد در اینجا به عنوان مثال به بررسی بعد بعدی محور اصلی ITIL یعنی محور بهبود مستمر خدمات می پردازیم.

 ماتریس مقایسات زوجی

مقایسات زوجی را بر اساس جدول زیر برای پارامترهایی که از طریق نگاشت و با استفاده از نظر خبرگان حاصل شد انجام می دهیم و برای هر ماتریس نرخ سازگاری را نیز محاسبه می کنیم.