کابرد نشانه نقل قول در نگارش زبان فارسی

- در برخی موارد برای روشن شدن بیشتر مطلب، ارائه توضیحی ضرورت پیدا می کند. توضیح مزبور که تقریباً تکمیل کننده جمله است، در داخل قلاب نوشته می شود، مانند:

در روز دوشنبه، امیر مسعود غزنوی به ان قصر آمد که برابر میدان داشت سیر - به طور معمول در هنگام تنظیم فیلم نامه یا نمایشنامه دستورهای اجرایی را بین دوقلاب قرار می دهند، مانند: :

احمد [ با خنده  تمسخرآمیز] : اختیار دارید آقا! تمام ده مال شماست، هر طور دلتان می خواهد رفتار کنید.

- در برخی از متون قدیمی، یک یا چند کلمه به دلایل مختلفی محو شده است که، در این گونه موارد، تصحیح کننده، کلمه یا کلمات محور شله را به سلیقه خود اضافه  مینماید. اضافه گردیده را در داخل علامت * می نویسند. مانند: «شنیدم در حکایتی که چوپان احمد فریقون روز [ نوروز] پیش وی رفت که هدیه نوروزی نیاوردهام، اما بشارتی به ازهدیه دارم به هنگام خواندن جملاتی که در داخل ان واژهای افزوده شده، واژه افزوده شده می تواند با جمله و در جای خود خوانده شود

نشانه نقل قول

دوسر کج Quotation Marks و در زبان انگلیسی Les GuillemetS این نشان در زبان فرانسه با واژه مطرح گردیده است علامت نقل در زبان پارسی از زبانهای اروپایی اقتباس شده که به شیوه نگارش خط لاتینی به شکل نوشته می شود و در زبان فارسی اغلب به صورت .می شود موارد استفاده - در آغاز و پایان سخنی قرار میگیرد که به طور مستقیم از شخص یا منبعی نقل :همایی حضرت امام جوادمی فرمایند: « بهترین مردم کسی است که از وجودش نفعی به بندگان خدا برسد.» - در آغاز و انجام اصطلاح های تازه یا جعلی و واژه های مورد تأکید جمله ها قرار میگیرد. مانند: کلمه «فرهنگ» معادلی برای کولتور» آلمانی است. برای استهزا یا تعریفی که خواسته باشیم تأکید بیشتری بر آن نماییم:

- استخه از اشت. با وجودی که او جسمی نحیف و هیکلی استخوانی ظریف و باریک داشت، اغلب اظهار «گردن کلفتی » می کرد و روی همین اصل، به او لقب «پهلوان پنبه، داده : دند من آن و دانشمند محترم » را از خیلی پیش می شناختم. ... - برای ذکر عنوان مقالهها و رساله های نامستقل و سخنرانی ها و فصلهای کتاب از این علامت استفاده می شود: .در فضیلت قناعت) باب سوم گکلستان سعدی است «  اشاره به هنگام نقل قول، قبل از استفاده از علامت نقل قول و ذکر سخنی که مقرر است از دیگران نقل کنیم، ابتدا از علامت دو نقطه (:) استفاده می کنیم و بعد به نقل قول می پردازیم۔