کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک و متوسط متناسب با ساختار اداری اقتصادی کشور

شاه کلید طلایی برای دستیابی به جامعه ای سرآمد، تنها و تنها کار آفرینی است، زیرا که میتواند منبع لایزال خلق فرصتهای بزرگ و تولید ثروتهای سرشار، در راه دستیابی به جامعه ای سرآمد باشد .[2]

خوشبختانه در محافل علمی کشور در طی دو، سه سال اخیر، مقوله کارآفرینی مورد توجه ویژه و گستردهای قرار گرفته است؛ ولی متاسفانه با تمام تلاشها و باورهای صورت گرفته، به دلیل عدم وجود یک برنامه منسجم و کاربردی، موضوع عملیاتی شدن بسیاری از ایدههای کارآفرینی در کشور به چالش کشیده شده است. پر واضح است که برای نیل به این مهم و برون رفت از وضعیت کنونی باید به نقش نوآوری و خلاقیت و موانع و راهکارهای برطرف کردن این موانع در بحث کارآفرینی، بسیار دقت و توجه شود و نسخههای علمی و عملی متناسب با ساختار اداری اقتصادی کشور فراهم گردد .[3]

پیچیدگی و رقابت رو به رشد موجود در دنیای امروز که البته با تحولات سریع محیط بینالملل و گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی، و نیز تغییر اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی همراه است باعث شده که از کارآفرینی به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی یاد شود. زیرا میتواند باعث رشد و توسعه اقتصادی کشورها، افزایش بهرهوری، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی شود .[5 ;4]

 

 کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک و متوسط

تعریف کارآفرینی

کلمه کارآفرین از فعل فرانسوی Entreprendre، به معنای "عهده دار شدن"، ریشه گرفته است. طبق نظر کیبلی(1971) 1، اقتصاددان فرانسوی، کارآفرین شخصی است که مدیریت یک شرکت را فراهم می کند و ریسکهای اجتماعی را پذیراست. علاوه بر این، کارآفرین به عنوان شخصی که منابع با سودمندی کمتر را به منابع با سودمندی بالا تبدیل می کند، تعریف شده است . کارآفرین شخصی است که چیز جدیدی خلق می کند و نوآوری در اقتصاد کنونی دارد . شخصی که ریسک پذیر است و در موقعیتهای مختلف نسبت به اهداف خود ثبات دارد، یک کسب و کار را اداره می کند و تمام سود و زیان آن را به جان می - خرد، یک کارآفرین است.[6]