کاربرد نرم افزارGT - SUITE در سیستم خنک کاری

مدل کردن موتور

 مشخصات کامل هندسي موتور مثل سيستم مکش و تخليه که شامل مواردي مثل قطروطول پورتها و رانرهاي ورودي و خروجي ، حجم منيفولد ورودي و خروجي ، حجم مخزن آرامش ،قطر و مشخصات دريچه گاز ،قطر و طول لوله هاي رابط ،مشخصات وزمانبندي نشست و برخاست سوپاپهاي ورودي و خروجي با ضرايب تخليه مورد نظر وهمينطور ضرايب اصطکاک سطوح در قسمت هاي مختلف جدار لوله هاي انتقال سيال خنک کاري و هوا و روغن در نظر گرفته شود .با توجه به اينکه گشتاور توليدي موتور وهمينطور راندمان آن بستگي شديدي به دما و فشار محيط دارد[١] بنابراين دماي هواي ورودي و فشار هاي ورودي به داخل سيلندر بايد کاملا مشخص شود . مدل کردن موتور در  suite–tG  بر اساس يکسري معادلات ديفرانسيل معين و تعريف شده ، پايستاري  انرژي و جرم در حجم کنترل (داخل سيلندر ) مي باشد ( ١٩٨٨ , Heywood )

مدل کردن سيستم خنک کاري

 نحوه خنک کاری سیستم در اين بخش شرايط کاري موتور خودرو ،هندسه موتور،شرايط محيط ،هندسه رادياتور ، ترموستات، نرخ انتقال حرارت ،شار حرارتي و دماي هر بخش  از سيستم خنک کاري خودرو محاسبه مي شود براي مدل کردن دقيق سيستم خنک کاري ، حرارت تلف شده در لوله ها واتصالات سيستم خنک کاري بايد محاسبه شود .در حالت ديگر مي توان فرض کرد که حرارت توليد شده در موتور تماما توسط رادياتور جذب مي شود يعني در اين حالت از تلفات حرارتي در لوله ها و اتصالات صرفنظر مي شود .معادله انرژي و تعادل حرارتي کلي بين موتور و رادياتور نقش مهمي در مدل کردن   سيستم خنک کاري دارد[١١].پيشينه روشهاي عددي بکار رفته  براي بدست آوردن دماي سيال سيستم خنک کاري ، در شرايط پايدار و در حالت باز بودن دريچه ترموستات ،را مي توان در برخي از مقالات زير بدست آورد. ( ,.al  te  press) ، ( ,Kays and London) ، ( ١٩٨٤, methods NTU)و (,park) .در نمودار شماره ٢ ليفت ترموستات با توجه به نسبت دور موتور و واترپمپ (١:١.٠٥)آورده شده است . ترموستات پرايد در      ٨٠.٥ شروع به باز شدن و در  c  در  ماکزيمم ليفت خود يعني     mm  قرار دارد. ويسکوزيته ديناميکي هوا بصورت تابعي از دما به روش زيرمحاسبه ميشود در رابطه بالا T دماي لحظه اي هوا خواهد بود [١٥]

نتايج

نمودار شماره (٢) تغييرات نرخ انتقال حرارت به سيال خنک کاري با سرعت سرعت خودرو را نشان مي دهد با افزايش سرعت خودرو ميزان انتقال حرارت هم افزايش نشان مي دهد که ناشي از سرعت باد است