گرایش خرد ستیز آرت نوو در دوران پهلوی اول

گرایش خرد ستیز آرت نوو در دوران پهلوی اول

سبک اول-اکسپرسیونیسم:

در تهران دوره پهلوی اول این سبک خصوصا در تک بناها مشاهده می شود که در دو شیوه آرمان گرایی و فرمالیستی قابل مطالعه است.

شیوه اول-آکسپرسیونیسم آرمان گرایی:

در معماری این دوران، سبک اکسپرسیونیسم آن هم شیوه ای که به ایده آل های زمان خود توجه کند، با توجه به روحیه ملی گرایی افراطی این دوران شیوه ای مقبول به نظر می رسید، شیوه ای که می توانست بیان کننده احساسات ملی هیئت حاکمه و حتی ایرانیان آن زمان باشد.

بنای ایستگاه مرکزی راه آهن، توسط کریم طاهرزاده بهزاد30 با الهام از عظمت و شوکت معماری ایران باستان، با استفاده از شیوه اکسپرسیونیسم آرمان گرا ساخته شد. (تصویر.(15 (همان،(68-67

شیوه دوم-آکسپرسیونیسم فرمالیستی

در سبک اکسپرسیونیسم فرمالیستی، در این دوره نمونه هایی خلق شدند که با نمونه های غربی آن تفاوت ویژه ای ندارند. از نمونه های ارزشمند شیوه معماری اکسپرسیونیسم فرمالیستی در دوره پهلوی اول می توان به ساختمان هتل آبعلی اشاره کرد (تصویر(16 (پاکدامن، .(1376