گسترش سوخت بیودیزل در جهان و ایران

گسترش سوخت بیودیزل در جهان و ایران

از سال 1994 در اروپا شبکه اي تحت نام شبکه سراسري سوخت هاي بیوفیول مایع تأسیس شد که هدف عمده آن برقراري امکانی جهت تبادل اطلاعات در خصوص ظرفیت و تولید سوخت هاي بیوفیول در کشورهاي مختلف اروپایی بود. آلمان و اتریش تنها کشورهایی هستند که از بیودیزل به عنوان سوخت خالص بهره می برند(.(7 ایتالیا %90 از تولید بیودیزل را در سیستم هاي حرارتی و گرمایشی استفاده می کند. در سال 2004 اتحادیه اروپا ظرفیتی بالاي 2 میلیون تن داشته است که در مقایسه با سال قبل آمار قابل توجهی است. در کشور انگلستان نیز با وضع قانون کاهش مالیات بر سوخت بیودیزل، پروژه هاي تولید این سوخت در سرتاسر کشور افزایش یافته است. در سال 2002، کشور فرانسه توانست 350 هزارتن بیودیزل را فقط از محصول کلزا تولید کند که 50 هزارتن از این میزان صادر شد.

در سال 2003 افزایش %22 تولید در این کشور گزارش شده است. مصرف بیودیزل به صورت مخلوط %5 در سوخت دیزل، 321000 تن در سال 2003 گزارش شد، همچنین کشور فرانسه اعلام کرده است که تا سال 2007، تولید سوخت بیوفیول معادل 1/2 میلیون تن در سال خواهد داشت. آلمان با تولید %45  از تولید بیودیزل در اروپا مقام نخست را به خود اختصاص داده است .در سال 2004 ، آلمان بالغ بر 1 میلیون تن ظرفیت تولید بیودیزل داشته است.

مساحت اراضی کشاورزي آلمان 12 میلیون هکتار می باشد که %20 از این اراضی به کشت کلزا اختصاص دارد. در ایرلند رغبت استفاده از چربی هاي حیوانی و روغن هاي پسماند بیشتراست. در سال 2003 مقدار 5 هزارتن روغن پسماند و 2 هزارتن چربی حیوانی قابل استفاده در بخش بیودیزل وجود داشت. این کشور با همکاري اتریش، پایلوت جدیدي راه اندازي کرده است که بررسی هایی بر تولید استر از روغن هاي پسماند انجام می دهد. در مجموع اروپا در سال 2002 ، 1165000 تن بیودیزل از طریق کارخانه هاي عمده تولید این سوخت تولید می کند(.(4 در کشور آمریکا لایحه اي تصویب شد که بر اساس آن تمام شرك تهاي حمل و نقل سنگین موظف هستند %2 سوختشان را از بیودیزل تأمین کنند .در حال حاضر برخی از شرکت هاي اتوبوسرانی و کامیونی از مخلوط هاي %20 استفاده می کنند