یوتیوب و زلزله و سونامی شرق ژاپن

یوتیوب در زلزله و سونامی شرق ژاپن

یوتیوب هم بعد از فاجعه مورد استفاده قرار گرفت. ویدیوهاي غیرحرفهاي بیشماري از سونامی و درخواستهاي جمع آوري کمک، ویدیوهاي آموزشی بر روي یوتیوب آپلود شد و در سرتاسر دنیا دیده شد. در واقع زلزله و سونامی بزرگ شرق ژاپن بیشترین ویدیوهاي ضبط شده را در طول تاریخ فجایع طبیعی داشت و ضبط تصاویر و آپلود آنها در یوتیوب باعث شوکه شدن جهانیان شد. نفوذ تلفن همراه در ژاپن بالا است و بازماندگان خواهان به اشتراك گذاشتن تجربیات خود با دنیا بودند.

بعد از زلزله تعدادي از وبلاگها و ویدیوهاي یوتیوب توسط بازماندگان زلزله و سونامی جمع آوري شد. یوتیوب بهعنوان یک کانال براي درخواست کمک به مردم ژاپن خدمت کرد. قابلتوجهترین درخواست از منطقه در حال تخلیه فوکوشیما آمد جایی که شهردار شهر مینامی سوما (Minami-Soma) تقاضاي تعدادي داوطلب ایثارگر براي امداد و نجات نمود. این ویدیو حدود نیم میلیون بیننده داشت.

طبق گزارش روزنامه ژاپن تایمز (Japan Times)، این ویدیو منجر به سرازیر شدن کامیونهایی حاوي کمکهاي امدادي شد و رسانههاي بینالمللی به پوشش و ترویج تماسهاي عذرخواهی دولتها شد. افراد بسیاري براي ضبط تصاویر مورد نظرشان از ابزارهایی مانند تلفنهاي هوشمند استفاده کردند و رسانههاي اجتماعی تبدیل به پلتفرمی شد که مردم از آن براي ابراز نگرانیها، انتشار اطلاعات و استفادههاي مهم دیگري بعد از انفجار نیروگاه هسته اي فوکوشیما استفاده میکردند. این تبادل اطلاعات خود باعث بحث و گفتگوهایی میان کاربران توییتر و فیسبوك شده است ( .(31-32