تغییرات دبی آب رودخانه در محل احداث سد چم شیر

مقدمه

زاگرس از برخورد پلیت عربی با پلیت ایران تشکیل شده است . روند اصلی این زون به صورت شمال غربی – جنوب شرقی است که این منطقه از لرزه خیزي بالایی برخوردار است. منطقه چمشیر بخشی از زاگرس چین خورده می باشد دراین منطقه رودخانه زهره در حال جریان است . منطقه چم شیر به دلیل دارا بودن منابع نفتی (وجود سازند هایی با قابلیت ذخیره نفت و سنگ پوش ) از دیر باز مورد توجه زمین شناسان شرکت نفت ایران بوده است.و در سال هاي اخیربعلت تنگ بودن مسیر رودخانه و حوزه آبریز مناسب مطالعاتی در زمینه قابلیت منطقه براي ایجاد یک سد صورت گرفته است. با توجه به وجود گسل هاي فعال و سابقه لرزه خیزي تاریخی و دستگاهی براي ایجاد یک سد بزرگ با ظرفیت بالا محاسبات دبی رودخانه در مقاطع مختلف با لادست و پایین دست و شناسایی شکستگیها و گسلهاي منطقه نیازمی باشد .

موقعیت جغرافیایی

منطقه چم شیر در جنوب استان کهگیلویه و بویر احمد و در جنوب شرق شهرستان گچساران در قسمتی از رودخانه زهره واقع شده است. منطقه چم شیر تا شعاع تقریبا 150 کیلومتري از نظر زمین شناسی جزء زاگرس چین خورده محسوب شده که در شمال پس از گذراندن این منطقه چین خورده همجوار زاگرس مرتفع و در قسمت جنوب و جنوب غرب همجوار زاگرس پست یا دشت خوزستان است.