بخشی از مقاله


CPFR

از CPFR براي ارتقا قابليت زنجيره عرضه، نظر كلي بر مفاهيم ، شاخصها و تحقق اين قبيل شاخصها و عملكردها و راه حل هاي موجوداستفاده مي شود.
خلاصه:
مردم با اين نظر موافق هستند كه اينترنت براي ادغام و كنترل زنجيره عرضه امروزه بسيار مهم است ، بسياري از شركتها خودشان سايت دارند، هر چند ، هنوز هم بسياري از آنها واقعا نمي دانند كه اينترنت چه مزايايي براي فرآيندها و عملكردهاي آنها دارد . در راستاي طرح هاي مشاركتي ، پيش بيني ها و تكميل اين قبيل طرح ها (CPFR ) شركتها مي توانند قابليت و توانايي خود را از طريق تقاضاي مشاركت و مطلع بودن از زنجيره تقاضاي دوستان و همكاران خود ارتقا دهند .

با توجه به CPFR، اعضا زنجيره عرضه مي تواند براي تحقق كل زنجيره قابل توليد با توجه به زمانهاي مقرر مشاركت دانسته باشند. در اين حالت به گروههاي ديگر كمك مي كنند كه بهتر بتواند تقاضاها را پيش بيني كنند ، و برنامه هاي مربوط به توليد را به راحتي طراحي كنند، و در نتيجه در بخش توزيع و دريافت مواد به راحتي مشاركت دارند. تحقق CPFR هر چند كاري ساده و پيش پا افتاده نيست. اين مقاله ، مهمترين مفاهيم، و استراتژي 9 مرحله اي تحقق فرآيندها و توصيف مشكلاتي كه در تحقق CPFR و در نتيجه نتايج عملي و راه حلهاي موجود در سطح بازار را مورد ارزيابي و بررسي قرار مي دهد.


لغات كليدي، طرحهاي مشاركتي ، پيش بيني و تكميل عملكردها CPFR ، مديريت زنجيره عرضه.
1. مقدمه:
شركتها مي توانند سطح انعطاف پذيري را افزايش دهند و سطح مربوط به صورت موجودي را كاهش دهند، و از طريق برقراري ارتباط نزديك با همكاران خود در بخش زنجيره عرضه فروش و خدمات كامپيوتري را افزايش دهند . اين قبيل عملكردها بر پايه طرحهاي مشاركتي، پيش بيني فرايند تكميل عملكردها مطرح مي شود و استراتژي اخير تجاري توسط شركتها به منظور يافتن بهترين راه براي به حداقل رساندن هزينه ها و ارتقا قابليت شركتها استفاده مي شود.


اخيراًَ ، اطلاعات بسيار كمي در بين شركتها در بين يك زنجيره رد و بدل مي شود. اين مسئله اساساً ممكن است به خاطر عدم صحت در تقسيم و ارائه دادهاي الكترونيكي صورت مي گيرد، و يا ممكن است از طريق ايميل و فاكس نيز انجام بگيرد. اين روزها، هر چند، با استفاده بسيار زياد از اينترنت ، ادغام شركتها راحتتر، ارزانتر و موثقتر( مطمئن تر) انجام مي شود.


با توجه به بعد رقابتي ، شركتها در حال حاضر از شبكه هاي جهاني براي انجام تجارت خود و ارتقا قابليت كلي شركتها و كارهاي تجاري استفاده مي كنند . آنها همچنين به اين مسئله پي برده اند كه رقابت يك شركت در مقابل يك شركت مدت زمان زيادي طول نمي كشد، اما زنجيره عرضه در مقابل زنجيره عرضه مقاومت بيشتري دارد و بيشتر طول مي كشد. به همين علت ، اين قبيل شركتها در حال حاضر بيشتر دادهاي موثق را با هم گروهان خود مورد ارزيابي قرار مي دهند .

در حال حاضر پايگاههاي حمايت كننده اي براي فلسفه جديدي كه با نام طرح هاي مشاركتي، پيش بيني و تحقق فرايند هاي مطرح شده ، تاسيس شده است.
هدف اين مقاله بررسي شاخص هاي اصليCPFR است ، بعضي از اين قبيل مفاهيم شامل بخش هايي از قبيل تحقق فرايند ها و مشكلات موجود، نتايج عملي و مزايايي است كه با توجه به استفاده از CPFR مطرح شده است . اين مقاله بايد بعضي از ابهامات مربوط به اين استراتژي جديد را روشن كند، اين استراتژي تجاري جديد را به آن دسته از افرادي كه با آن هنوز آشنا نشده اند معرفي كند.
اين تحقيق به صورت زير طبقه بندي شده است:


بخش بعد CPFR را تعريف كرده است. بخش3 روش 9 مرحله اي را براي تحققCPFR معرفي كرده است. مهمترين موانع براي تحققCPFR و نتايج عملي آن در بخش 4 نشان داده شده است. بخش 5 راه حل هاي CPFR را در سطح بازار مطرح كرده است. بخش آخر اين تحقيق را دسته بندي كرده است، و موضوعات جديد را براي مطالعات بعدي در اين حوزه ارائه داده است.


2.تعريف CPFR
پيش بيني طرح هاي مشاركتي و تكميل اين قبيل طرحها مي تواند به عنوان مجموعه اي از قوانين و روش هايي مطرح شود كه توسط استانداردهاي اقتصادي شركت هاي اختياري حمايت مي شوند((VICS اتحاديه اي در سال 1986 تاسيس شد و شركت هاي بسيار زيادي در اين اتحاديه با هم شروع به كار كردند، و هدف اين اتحاديه ارتقا كارآيي زنجيرهاي تقاضا به خصوص در بخش هاي مربوط به خرده فروشي بود كه اين قبيل عملكرد با توجه به پيشرفت استانداردها به منظور آسان كردن دسترسي به موارد اطلاعات مورد ارزيابي قرار گرفت.


VICS براي اولين بار با توجه راه كارهاي CPFR در سال1998 منتشرشد. از آن زمان به بعد،CPFR به عنوان بهترين عملكرد تجارت با تجارت مطرح شد. در ماه نوامبر سال 2000 با توجه به GCI گروهي از طراحان و ناظران CPFR راه كارهايي را به منظور تحقق CPFR ارائه داده اند. اخيراً اين قبيل اسناد براي چاپ دوم آماده شده اند ، كه در ماه ژوئن 2002 مطرح شدند.


عملكرد اصلي CPFR اين است كه اطلاعات از نقطه و بخش فروش بايد در بخش پيش بيني تقاضاها بررسي شود و همچنين در طرح هاي مشاركتي و در بخش توزيع و تحويل كالاها مورد ارزيابي قرار بگيرند. اينترنت بايد شبكه اي براي توزيع اطلاعات در مورد پارامترهاي مربوط به پيش بيني ها ، توسعه و ذخيره كالا و ديگر پارامترهاي مربوطه باشد . اين قبيل اطلاعات در زمان مناسبي بين شركا، در بخش زنجيره عرضه تقسيم مي شود و كار آيي و استفاده از جريان هاي نقدي را در شركت هاي موجود ارتقا ميدهد. هر چند اين قبيل شركتها در خلال زنجيره توليدي خود با يكديگر مشاركت مي كنند.


در طرح مشاركتي ، شركتها فقط به دنبال تحقق كارآيي تجاري خود نيستند، بلكه كارهاي رايجي را در مورد كاهش خسارتها و مناسب بودن هزينه ها و افزايش قيمت براي مصرف كننده نهايي انجام مي دهند. بدين معناست كه تمام زنجيره عرضه_ عرضه كنندگان_ شركتها، كلي فروشان، توزيع كنندگان، خرده فروشان ، در اين ادغام و تلفيق ضرورت ارائه محصول خوب و مناسب را به خوبي تشخيص مي دهند، و همچنين از ضرورت ارائه محصول در زمان مناسب ، در راحتترين

مكان به منظور دسترسي مشتري با توجه به كاهش هزينه ها و مشكلات و نوسانات اطلاع كافي دارند. ‘‘كار هاي جداگانه 1يا2 نفر از اعضاي زنجيره به تنهايي به موفقيت ختم نمي شود، مگر در شرايطي كه تمام زنجيره با هم در ارتباط باشند و در انجام فرآيندي با هم مشاركت داشته باشند.‘‘ اين سخنان را ماركوايساك مدير بخش صنعت جديد كالاهاي مصرف كنندگان((CAMPOS گفته است.


اخيراً اختراعات و ابتكاراتي مطرح شدهاست كه واقعاً نمي توانند نام مشاركت را به خود بگيرند، و در همين زمان ، چندين نويسنده نياز مربوط به آنها را مطرح كرده اند. تام پيتر، نويسنده (در جستجوي بهترين) معتقد است كه بقا يك شركت بستگي به اين مسئله دارد كه چطور اين شركت با شركاي تجاري خود مشاركت داشته باشند. مايكل هامر، نويسنده ( مهندسي نوين) اينطور عنوان كرده است كه شركتها ديواري در بين ساختمان هاي خود مي سازند، و ديوار بلند تري در مقابل مشتريان خود مي سازند، شكل ((A1 را ببينيد. طبق نظر او ، اين قبيل عملكردها در بردارنده هزينه بالايي براي موسسه و شركت مربوطه است.
در شكل ((B1 اينترنت به منظور سفارش مشتريان استفاده شده است و جايگزين نامه نگاريها و مكاتبت قبلي و EDI شده است. مزيت استفاده از اينترنت به منظور سفارش مشتريان اين است كه فرآيند سفارش سريعتر صورت مي گيرد و شايد راحتتر نيز باشد، و تداوم آنها با توجه به خدمات مربوط به ارائه سفارشات به مشتريان مطرح مي شود، اين فرآيند خودش بيانگر قابليت زنجيره عرضه است.


بعد از اينكه اين قبيل ديوارها برداشته شد، و بخش هاي داخلي و خارجي در بخش تجاري شروع به كار كردند، همانطور كه در شكل((C1 نشان داده شده است. سوالي كه مطرح مي شود اين است كه ارزش و بهايي كه من براي مشتريان و عرضه كنندگان خودم از طريق دسترسي آنها به شبكه هاي پيچيده فعاليت هاي شركت مي دهم چيست؟ و در نتيجه اطلاعاتي كه تجارت داخلي مرا عنوان مي كند چيست؟ اين هنوز يك عملكرد مشاركتي نيست؟
شكل 1: چرا مشاركت نيست. ((A عدم مشاركت. ((B اينترنت جايگزين مكالمه و EDI شده است ((C سفارش از طريق اينترنت جايگزين سفارش از طريق مكاتبه و EDI شده است. ((Dسيستم طراحي ، تجارت با تجارت.


شكل 1: مشاركت چيست؟( بر پايه VICS،2001 ).
اخيراً تغييراتي در تقاضا كالايي خاص با توجه به مركز توزيع احساس شده است كه اطلاعات را به شركت (كارخانه) ارجاع ميدهد، در نتيجه، اطلاعات به دست عرضه كنندگان كالاها مي رسد . تمام اين قبيل فرآيندها بر پايه عملكردها مربوط به سفارشات كالايي است كه تمام فرآيند را زير پوشش خود قرار مي دهد( شامل تمام فرآيندها مي شود.) . نظر مربوط به CPFR اين است كه اين قبيل اطلاعات براي تمام افراد در اين زنجيره در دسترس مي باشد، و كمك مي كند تا هر نوع تغييري را در بخش پيش بيني تقاضا قابل قبول باشد. با توجه به اين اطلاعات، هر كسي بايد مشاركت داشته باشد تا بتواند راه حلي مناسب و منطقي براي ارتقا فرآيندهاي شخصي و عملكرد هاي مربوطه پيدا كند.


اگر چه اين مجموعه قوانين و عملكردها براي ايجاد فرآيندهاي تجاري آنطور كه سازندگان ، خرده فروشان، و توزيع كنندگان در مورد تحقق موضوعات موجود با آن موافق هستند مناسب است، توسعه و پيشرفت طرح هاي اجرايي و فروش، تقسيم طرحها از طريق نقل و انتقالات الكترونيكي و كار گروهي داشتن به منظور ايجاد و تكميل اطلاعات به روز در مورد فروش و پيش بيني فروش كالا نيز در اين بخش مطرح ميشود، قابل قبول است. اجتماعات گروهي از طريق ادغام آسان و زياد بين شركتها در بخش زنجيره عرضه ايجاد مي شود، و اين اجازه را مي دهد كه هماهنگ بودن(سازگار بودن) طرحها از طريق تغييرات غير قابل انتظار در

تقاضا تحت تاثير قرار بگيرد،(اغلب از طريق رقابت هاي ايجاد شده، تفاوت سياست هاي فروش و ديگر عملكردهاي سطح بازار كه بر تقاضا تاثير مي گذارند ايجاد مي شود).اين عملكرد منجر به حداقل رسيدن هزينه مربوطه در طراحي مجدد عملكردها مي شود. هر كسي اين نظر را دارد كه در اين زنجيره برنده باشد ، يا حداقل، كمترين ضرر را بدهد، نه اينكه نه ببرد نه ضررش زياد باشد. جدول 1 اين قبيل عملكردها را به صورت خلاصه عنوان كرده است- آخرين مورد بر پايه CPFR مطرح شده است.

جدول 1 ، ارزيابي اينترنت در تحقق تجارت مشاركتي.

شبكه مشاركتي اينترنت B2C B2Bسيستم B2B سيستم
سيستم تحقق فرايند تحقق طراحي
مزيت رقابتي هيچ تكنيكي تكنيكي استرتژيك
دوره رقابت N/A فقط كوتاه مدت زمان كم يا متوسط زمان متوسط


مشتقات بازار يابي كاهش هزينه ها كاهش هزينه ها حذف هزينه با
پيامهاي بازاريابي بازارهاي جديد (حتي با توجه به همزمان سازي شبكه هاي گسترده)
موانع هيچكدام كم: تكنولوژي تكنولوژي و مردم تكنولوژي
مردم متوسط مردم

2.1شاخص هاي عملكرد هاي كليدي.
شاخص هاي كليدي عملكرد كلي ارتباط بين عرضه كنندگان، كارخانه، و كارخانه و خرده فروش را مورد ارزيابي قرار مي دهد. به منظور تضمين موفقيت تحقق CPFR لازم است كه بخش هايي كه در اين عملكرد مشاركت دارند، برنامه توافقي خاصي را دنبال كنند و موضوعات يكساني را مورد ارزيابي قرار دهند، در اين حالت، شاخص هاي اجرايي براي مقايسه فرآيندهاي در دست اجرا با موضوعاتي كه قبلاً به مرحله اجرا درآمده اند نيز استفاده مي شود.
با توجه به ارتباط خاص طرح هاي توليدي ، نواحي نظارتي و جدول زمان بندي ، راسمانو 6 شاخص كليدي را مطرح كرد و تحقق و ارتقا را براي KPI در بخش رقابتي آتي مطرح كرد.(جدول2) . براي مثال ، سطح كيفيت رايج را نشان مي دهد كه 5 در صد است اما شركتها بايد هدفشان 5 دهم در صد باشد.
جدول2: تمايلات مربوط به انتظارات مشتريان.


KPI: كيفيت (درصد ضرر) . زمان تحويل ( ماه) . روز تحويل . مدت تحويل . هزينه ها.
منبع: گرفته شده از RUSSMANO .
حالا، با توجه به رابطه خاص با محاسبه تاثيراتCPFR ، بيشتر شاخص هاي اجرايي براي محاسبه قابليت شركتها در زنجيره به كار گرفته مي شوند و مربوط به عملكردهاي زير مي باشد: كاهش سياهه اموال. افزايش پيش بيني درست فرآيندها . ارتقا سطح خدمات . كاهش زمان مربوط و . افزايش فروش.
بعداً در بخش 4 ، نتايج آماري بيانگر تحقق و ارتقا كيفي KPL براي شركتهايي است كه از CRFR استفاده كرده اند.
3.طرح 9 مرحله اي.
راه كارهاي تحقق يافته CPFR فرآيندي 9 مرحله اي براي ارتقا و تحققCPFR عنوان كرده است . اين مراحل به صورت زير عنوان شده اند:
1.ايجاد رابطه همكاري.
2.ايجاد طرح ادغام تجاري.
2. ايجاد پيش بيني مربوط به فروش.
3. بيان انتظارات مربوط به پيش بيني فروش.
4. بررسي مفاهيم مورد انتظار و مشاركت در اين عملكردها.
5. ايجاد عملكردي به منظور پيش بيني سفارشات.
6. مشخص كردن انتظارات مربوط به پيش بيني سفارشات.
7. بررسي مفاهيم مورد انتظار و مشاركت در اين مفاهيم.
8. ايجاد سفارش.
مرحله 1و2 ، بخش طراحي را در نظر مي گيرند، مرحله3 تا 6 ، بخش مربوط به پيش بيني عملكردها را عنوان مي كنند، مرحله9 ، مرحله تكميل عملكردها است، همانطور كه در شكل 2 عنوان شده است.
شكل 2 طرح فرآيندCPFR .

4. موانع اصلي براي تحقق CPFR و نتايج عملي آن.
موانع اصلي براي تحقق CPFR نه تكنولوژي هستند و نه مربوط به هزينه هاست. ( در حقيقت معمولاً سرمايه گذاري هاي بسيار زيادي در تحقق ERP و CRM و ديگر تكنو لوژيها با توجه به هزينه هاي بيشتر صورت مي گيرد.). موانع اصلي براي تحقق CPFR ضرورتاً مربوط به عدم تمايل ((A به تغيير از استراتژي توليد فشار (زياد) به كم است. ((B مشكلات مربوط به اينترنت و ديوارهاي خارجي، و ((C اين حقيقت كه ماهيت تمام سازمانها به تغييراتي احتياج دارد كه با مشاركت بسيار قوي با ديگر سازمانها و نهادها صورت بگيرد، براي مثال ، در اين حالت تقاضا براي دريافت اطلاعات مناسب و قابل اطمينان مطرح خواهد شد.
با توجه به اين مسئله اعتراضات ديگر به منظور تحقق CPFR وجود دارد :


چطور شريك خود را انتخاب كنيم و چطور محصولي را براي تحقق CPFR انتخاب كنيم ؟
چطور به صورت منظم مي توانيم عملكرد ها را محاسبه كنيم؟
هماهنگي و انطباق در تحقق CPFR در مقياس هاي بزرگ چيست؟
چطور فلسفه سازمانها را همرديف فلسفه CPFR قرار دهيم؟


چطور تغييرات سازمانهايي كه ايجاد مي شوند را كنترل كنيم؟
با توجه به اين تغييرات و اعتراضات ، نتايج عملي اخيراً توسط سازمان هاي سرتاسر دنيا كه CPFR را به مرحله اجرا در آورده اند گزارش شده است . مهمترين آنها شامل مطالب زير هستند:
- افزايش زياد زمان واكنش به تقاضاي مشتري. كاهش منظم و مناسب بودن زمان هاي موجود باعث شده است كه زنجيره عرضه انعطاف پذير تر و امن تر عمل مي كند. سرانجام اين عملكرد ، منجر به افزايش دسترسي به كالاها و در نتيجه رضايت مشتريان م

ي شود.
- دقت بالا در پيش بيني فروشها . با نتيجه به مشاركت پيش بيني ها بيشتر قابل اعتماد هستند. علي رغم دقت آنها در زنجيره عرضه ، شركا مي توانند با چشم اندازهاي مختلف خودشان ، زمان مصرف ، تجربيات قبلي، مطالعات مربوط به پيش بيني ها مشاركت داشته باشند. تركيب اين قبيل فاكتورها بر پايه قابل اعتماد بودن پيش بيني مربوط به فروش كالا استوار است.
- ارتباط مستقيم و دائمي. ايجاد خطوط مستقيم ارتباطي منجر به افزايش نرخ مبادلات در بين فاز مربوط به زنجيره ارزش مي شود. تغييرات كم تقاضا نيز بدون هيچ وقفه اي مورد ارزيابي قرار مي گيرد.


- افزايش فروش. CPFR كم كم منجر به كاهش موارد خارج از ليست مي شود. كاهش ذاتي در بخش فروش نيز مطرح مي شود ، در اين حالت تمام شركا سود مي برند.
- كاهش سياهه اموال. عدم دقت در بخش فروش مهمترين علت افزايش بيش از حد سياهه اموال در زنجيره عرضه است . موجودي انبار به خاطر امنيت نگهداري مي شود ، اغلب با توجه به اشتباهات ممكن در بخش فروش محاسبه مي شود. اين قبيل ليستها در حال حاضر به حداقل رسيده اند . در همين زمان ، قابليت در دسترس بودن با CPFR افزايش مي يابد.
- كاهش هزينه .ادغام طرح توليد با توجه به دارايي عرضه كنندگان و شركت با توجه به بهينه سازي پيش بيني هاي فروش راه جديدي را براي كاهش هزينه ها ارائه مي دهد. زمان راه اندازي ، و اضافه كاري و زمان تغيير كاهش مي يابد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید