بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

سوخت‌های زیستی می‌توانند نقش پر رنگی در کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی داشته باشند.

اتانول یکی از سوخت‌های زیستی می‌باشد که بسیار مورد توجه است. ملاس نیشکر یکی از ارزان ترین منابع کربن در دسترس و قابل استفاده برای تولید اتانول می‌باشد.

اسلاید 2 :

 ردپابی کربن دی اکسید در فرآیند تولید به معنی سنجش کل گازهای گلخانه ای انتشار یافته در فرآیند تولید و بیان آن به صورت کربن دی اکسید معادل می‌باشد.

رویکرد ارزیابی چرخه زندگی به طور گسترده برای آنالیز ردپای کربن دی اکسید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اسلاید 3 :

اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه با مسئولان کارخانه الکل سازی رازی واقع در کشت و صنعت کارون و اطلاعات ثبت شده در سال 94 بدست آمد.

اسلاید 4 :

برای محاسبه انتشارات غیر مستقیم در این مطالعه از پایگاه‌ داده اکوینونت استفاده گردید. تنها انتشارات ملاس از مطالعه خاتیوادا (2010) استخراج گردید. محاسبات بوسیله نرم افزار سیماپرو 4.0.8 انجام گرفت.

 

اسلاید 5 :

با توجه به اینکه 658 لیتر گازوئیل باعث انتشار 1850/95 کیلوگرم کربن دی اکسید معادل می‌شود (خاتیوا، 2010)، می‌توان نتیجه گرفت که در صورت جایگزینی 1000 لیتر اتانول به جای 658 لیتر گازوئیل از انتشار 1186/43 کیلوگرم کربن دی اکسید معادل جلوگیری می‌گردد.

اسلاید 6 :

نتایج و بحث

 سهم نهاده‌های مختلف از کل کربن دی اکسید در نمودار زیر نشان داده شده است.

اسلاید 7 :

نمودار زیر سهم مواد شیمیایی مختلف از کل انتشارات مواد شیمیایی نشان می‌دهد.

اسلاید 8 :

با توجه به اینکه سالیانه 32،139،765 لیتر اتانول در این واحد تولید می‌گردد می‌توان نتیجه گرفت که در طی یک سال 20554/02 تن کربن دی اکسید معادل انتشار می‌یابد که مقدار قابل توجهی می‌باشد.

اسلاید 9 :

  • مقدار کل کربن دی اکسید معادل انتشار یافته به ازاء 1000 لیتر اتانول تولید شده 59/639 بدست آمد.
  • ملاس و مواد شیمیایی به ترتیب با 66 و 2 درصد بیشترین و کمترین سهم از کربن دی اکسید معادل انتشار یافته را به خود اختصاص دادند.
  • دی آمونیوم فسفات با 51 درصد کل انتشارات مربوط به مواد شیمیایی، بیشترین سهم را در بین مواد شیمیایی به خود اختصاص داده است.

اسلاید 10 :

منابع

بی نام. 1391 ترازنامه انرژی. (ص 34). www.energyconf.ir/pdf/3.pdf

شاهواروقی فراهانی، س. رجبی‌پور، ع. کیهانی، ع. و شریفی، م. 1394. ارزیابی آثار زیست محیطی فرآیند تولید کود سوپر فسفات ساده با رویکرد ارزیابی چرخه زندگی: شهر زاویه (استان اراک). اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط‌زیست، اردبیل.

Khatiwada, D. 2010. Assessing the sustainability of bioethanol production in Nepal. Energy and Climate Studies, Stockholm, Sweden.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید