دانلود فایل پاورپوینت گازها ، مایعات و روابط آنها

PowerPoint قابل ویرایش
37 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت گازها ، مایعات و روابط آنها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت گازها ، مایعات و روابط آنها قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

  

اسلاید 1 :

خاصیت: هرچیزی که قابل اندازه گیری باشد مثل حجم ،دما،فشار ویا قابل محاسبه باشد مثل دانسیته ، ظرفیت حرارتی و...

دو نوع خاصیت داریم خاصیتی که وابسته به مقدار جرم ماده است مثل حجم گاز یا مایع و یا مقدار حرارت موجود در ماده و یا وابسته به مقدار جرم ماده نیست مثل دما و یا دانسیته

معادله گاز ایده آل: nRT = PV

معادلة گاز ایده ال فشار و دما و حجم مولی ماده را به هم ارتباط می دهد. نکته ای که بایستی در کاربرد معادله بدان توجه شود این است که بایستی همیشه از دما و فشار مطلق استفاده کرد. و نیز واحد R بایستی با واحدهای دما و فشار و حجم سازگاری داشته باشد

مثال: حجم اشغال شده توسط 88lb پوند CO2 در فشار  32.2ftH2O و 15°C را حساب کنید.(بر حسب ft3)

اسلاید 2 :

حل:

P = 32.2ftH2O * 14.7psi/33.91ftH2O = 13.96psi

T = 15°C + 273 = 288K *1.8 = 518.4°R

 n = 88lb / 44lb/lbmol = 2lbmol CO2

R = 10.73 psi.ft3/lbmol °R

V = nRT/P = 2*10.73*518.4/13.96 = 797ft3

فشار جزئی برای مخلوط گازها:

فشار جزئی یک ماده در یک مخلوط گازی برابر فشاری است که همان ماده یا همان تعداد مول در همان ظرف با همان حجم و در همان دما به صورت خالص باشد و فشار وارد کند.  همیشه مجموع فشارهای جزئی برابر با فشار کل سیستم خواهد بود

اسلاید 3 :

Pt = ntRT/V,  PA = nART/V è PA/Pt = nA/nt

PA = yA * Pt,  PB = yB * Pt,  PC = yC * Pt,

PA + PB + PC = Pt

 

مثال: یک گاز دودکش شامل 14%CO2 و 6%O2 و 80%N2  است و در دمای 400°C و 765mmHg قرار دارد. فشار جزئی هر کدام از مواد چقدر است؟

حل:

PCO2 = yCO2 * Pt = 0.14*765 = 107.1mmHg

PO2 = yO2 * Pt = 0.06*765 = 45.9mmHg

PN2 = yN2 * Pt = 0.8*765 = 612mmHg

اسلاید 4 :

مثال: یک گاز با ترکیب زیر در دمای 90°F و فشار 35inHg وارد محفظه احتراق شده و با 40% هوای اضافی می سوزد. هوادر دمای 70°F و فشار 29.4inHg وارد می شود. 10% CO  به صورت نسوخته خارج می شود. چه حجمی از هوا به ازای یک فوت مکعب گاز وارد می شود؟ و در ضمن چه مقدار گاز دودکش به ازای یک فوت مکعب گاز خوراک تولید می شود؟ (گاز دودکش در 400°F و 29.4inHg است)

 comp  CO2  O2  CO  H2  CH4  N2

%    6.4  0.1  39  51.8  0.6  2.1

دیاگرام جریان در اسلاید بعدی آمده است

برای حل مسئله ابتدا یک مبنا می گیریم چون اطلاعات مسئله در گاز ورودی است مبنا را 100lbmol گاز ورودی می گیریم

اسلاید 5 :

حل: برای حل این مسئله چون واکنش نداریم می توان موازنه کلی و جزئی مول بست ولی چون مقدار گاز دی اکسید کربن را برحسب حجم داده است بایستی اول حجم را به مول وسپس مول را به حجم تبدیل کنیم برای راحت کردن کار میتوانیم موازنه حجم هم ببندیم مشروط براینکه همه حجم ها دریک دما و فشارمحاسبه شوند با دقت در دیاگرام می بینیم که شرا ئط حجم گاز ورودی وخروجی یکی است و فقط لازم است حجم گازدی اکسید کربن  را درشرایط گاز ورودی وخروجی بدست آوریم:

0.0917 m3/min * 288K/280K * 131kPa/105kPa= 0.1177

  حال میتوان موازنه حجم بست:

F + C = P

0.012F + C = 0.032P è F= 5.17m3/min

اسلاید 6 :

حل: برای حل این مسئله چون واکنش نداریم می توان موازنه کلی و جزئی مول بست ولی چون مقدار گاز دی اکسید کربن را برحسب حجم داده است بایستی اول حجم را به مول وسپس مول را به حجم تبدیل کنیم برای راحت کردن کار میتوانیم موازنه حجم هم ببندیم مشروط براینکه همه حجم ها دریک دما و فشارمحاسبه شوند با دقت در دیاگرام می بینیم که شرا ئط حجم گاز ورودی وخروجی یکی است و فقط لازم است حجم گازدی اکسید کربن  را درشرایط گاز ورودی وخروجی بدست آوریم:

0.0917 m3/min * 288K/280K * 131kPa/105kPa= 0.1177

  حال میتوان موازنه حجم بست:

F + C = P

0.012F + C = 0.032P è F= 5.17m3/min

اسلاید 7 :

با توجه به این خاصیت Z را برحسب Tr و Pr بدست آورده و درنمودارهای تراکم پذیری عمومی نشان داده اند.

مثال: یک مخزن به حجم 120ft3 در دمای 125° F و فشار 292Psig قرار دارد وحاوی آمونیاک است. حساب کنید جرم آمونیاک داخل مخزن چقدر است؟

اسلاید 8 :

اشباع: اشباع یعنی سیر شدن و در رابطه با دو فاز به معنی تعادل دو فاز است مثلا مایع اشباع یعنی مایعی که در یک دما و فشار مشخص آماده تبدیل شدن به بخار است . بخار اشباع در یک دما و فشار مشخص آماده تبدیل شدن به مایع است.

معادله آنتوان: معادله آنتوان رابطه ای بین فشار بخار و دما می دهد.

 Ln P* = A – B/(T+C)

که در رابطه بالا P* برحسب mmHg و T برحسب K و A  و B و C  پارامترهائی هستند که برای مواد مختلف در جدولهای بخصوصی داده می شوند.

مثال: فشار بخار مایع نرمال هگزان را در50°C حساب کنید.

nHexan               A                       B                     C

                    15.8366               2697.55            -48.784

اسلاید 9 :

رابطه بالا می گوید که برای بدست آورن فشار بخار یک مخلوط مایع میتوان  جزء مولی مواد در مخلوط را در فشار بخار همان مواد درحالت خالص ضرب کرده و مجموع گرفت.

انواع سیستم های بخار و مایع: دو نوع سیستم بخار و مایع وجود دارد سیستمی که در آن مواد هم در فاز مایع و هم در فاز بخار وجود دارند و دوم سیستمی که متشکل از گازی است که در فاز مایع تقریبا نا محلول است ابتدا سیستم اول را مطالعه می کنیم:

در این نوع سیستم مایع مخلوط یک نقطه جوش ثابت ندارد بلکه با ادامه تبخیر مایع نقطه جوش افزایش می یابد. بنابراین نقطه جوش اولین را (که در آن نقطه، اولین حباب در داخل مایع تشکیل می شود) نقطه حباب و آخرین نقطه جوش را (که در آن، اولین قطره مایع در داخل بخار تشکیل می شود و یا آخرین قطره مایع در فاز مایع تبخیر می شود) را نقطه شبنم می نامند.

اسلاید 10 :

مثال: نقطه شبنم همان مخلوط 50% مولی نرمال هگزان و 50% مولی نرمال اکتان را در فشار 1atm بدست آورید.

حل: در این مساله بایستی دمایی را بدست آوریم که درآن دما اولین قطره مایع در فاز بخارتشکیل شود. در این قطره مایع جزء مولی مایع که از روی جزء مولی فاز بخار محاسبه می شود بایستی برابر یک باشد. پس ترکیب مخلوط را ترکیب بخار در نظر می گیریم و از روی این ترکیب ترکیب فاز مایع را حساب کرده و مجموع آن را برابر یک قرار می دهیم.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 37 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله روابط بین دولتها

word قابل ویرایش
106 صفحه
34700 تومان
روابط بین دولتهاكلياتبررسي اسناد و سوابق تاريخي در زمينه روابط بين المدولي نشان مي‌دهد كه در اعصار مختلف انعقاد پيمانها و توافقات ميان دولتها به صورت دو و چند جانبه رواج داشته است. هر چند كه بطور سنتي روابط ميان حكومتها در گذشته اصولاَ روابطي خصمانه و مبتني بر كشور گشايي بوده و تقريباَ هميشه موضوع پيمان منعقد ...

مقاله در مورد مرزهای نو در روابط بین الملل

word قابل ویرایش
11 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مرزهاي نو در روابط بين المللسياست جهان درحال گذار:مرزهاي نو در روابط بين الملل ابن خلدون دانشمند بزرگ اسلامي براين باور بود كه نظم كامل در ميان مردم تنها هنگامي مي تواند برقرار باشد كه عدالت به صورت تاثير بازدارنده اي برآنها حاكم گردد وآنها را از بلعيدن يكديگر حذف كند روابط بين الملل دانشي نوين درتاريخ معاصر ...

دانلود مقاله مدیریت‌ و برنامه‌ ریزی‌ در روابط‌ عمومی‌

word قابل ویرایش
30 صفحه
18700 تومان
مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ در روابط‌ عمومي‌مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ در روابط‌ عمومي‌ مقدمه‌ روابط‌ عمومي‌ يكي‌ از مهمترين و اساسي‌ترين‌ بخشهاي‌ هر سازمان‌ است‌. واحدي‌ كه‌ پل‌ ارتباطي‌ ميان‌ مدير با كاركنان‌ سازمان‌ مربوطه‌ با مراجعين‌ و بالعكس‌ مي‌باشد. مديران‌ موفق‌ درصنعت‌ و بازرگاني‌ امروز به‌ روابط‌ عمومي‌ س ...

دانلود مقاله مشکل جهانی روابط خانوادگی

word قابل ویرایش
47 صفحه
18700 تومان
مشكل جهاني روابط خانوادگي-مشكل روابط خانوادگي در عصر ما نه آنچنان سهل و ساده است كه بتوان با پر كردن كوپن از طرف پسران و دختران يا تشكيل سمينارهائي از نوع سمينارئي كه ديديم و. شنيديم كه در چه سطح فكري است آنرا حل كرد و نه مخصوص كشور و مملكت ماست و نه ديگران آنرا حل كرده اند و يا مدعي حل واقعي آن هستند.«ويل دو ...

دانلود مقاله طلاق عاملی برای گسستن روابط های عاطفی

word قابل ویرایش
37 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته حقوق
طلاق عاملی برای گسستن روابط های عاطفیمقدمه:سپاس را خدایی که به ما توفیق داد تا بتوانیم با تلاش و فراوان ، بسیاری از عوامل مخرب زندگی اجتماعی از جمله طاق را بشناسیم و با آثار آن آشنا شویم.طبق آمار بدست آمده رشد طلاق در ایران رو به افزایش است. به راست علت چیست و چرا خانواده ها سرانجام به این نتیجه می رسند که با ...

دانلود مقاله روابط موجر و مستأجر

word قابل ویرایش
164 صفحه
34700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته حقوق
مقدمه:عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصري كه در آن تصميم گرفته نمي شود مگر بر اساس تحقيق كامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه اي تقريبا قديمي است. از دير زمان موجران در پي آن بوده اند كه با تخليه ملكشان آن را به قيمت بيشتر اجاره دهند و مستأجران نيز هميشه مي خواسته اند كه اجاره بهاي كمتري بپردازند و در جاي خود ب ...

دانلود فایل پاورپوینت مخازن نگهداری مایعات و گازها

PowerPoint قابل ویرایش
42 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه نوع مخزن اندازه مخزن ساختار مخزن ايمني وحفاظت مخزن خوردگی ونشت در مخزن اسلاید 2 :          گرچه کلمه تانک (  TANK  ) تنها به یک نوع یا قسمت مشخصی از تجهیزات در میان تجهیزات صنعتی اشاره می کند تانکها به طرق بیشماری هم در ذخیره ی انواع ما ...

مقاله محاسبه و بررسی ویسکوزیته گازهای کم فشار با روشهای مختلف

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** محاسبه و بررسی ویسکوزیته گازهای کم فشار با روشهای مختلف چکیده : با توجه به اینکه در فرآیندهای فاز گاز نیاز به مقدار ویسکوزیته گازها می باشد و علاوه بر این اندازه گیری ویسکوزیته گازهـا مشکل می باشد به همین علت محققین زیادی سعی در پیش بینی ...