دانلود مقاله ارزیابی عوامل خوردگی مبدل حرارتی پوسته و لوله پالایشگاه لاوان

word قابل ویرایش
7 صفحه
5700 تومان

چکیده

در این پژوهش از آزمایش های مختلف خوردگی برای بررســی عوامل خوردگی مبدل حرارتی پوســته و لوله در پالایشگاه لاوان استفاده می شود. مبدلهای حرارتی پوسته و لوله با جریان آب دریا درون لوله مبدل عمل سرد کردن بوتان درون پوسته را انجام می دهند. از این رو سه عدد لوله مبدل حرارتی از واحد گاز مایع (LPG) برای بررسی انتخاب شد. در این پژوهش از تکنیک نوین نویز الکتروشیمیایی برای بررسی محصولات خوردگی روی نمونه های خورده شــده و نیز روش های الکتروشــیمیایی ایمپدانس و پلاریزاســیون ســیکلی برای تعیین عامل خوردگی ا ستفاده شده ا ست. نتایج این آزمایش ها ن شان داد که نمونه آلیاژ برنج به کار رفته در برابر خوردگی یکنواخت و خوردگی حفره ای مقاوم ا ست. در نتیجه عامل خوردگی می تواند نا شی از وقوع خوردگی تن شی و خوردگی انتخابی در آلیاژ به کار رفته در ساخت لوله های مبدل با شد. همچنین خوردگی سای شی و خوردگی گالوانیک نیز در محل اتصال لوله ها به صفحات نگهدارنده مشاهده شد.

کلمات کلیدی

خوردگی، پالایشگاه، مبدل حرارتی پوسته و لوله، گاز مایع

نکات برجسته پژوهش

• خوردگی سایشی در محل ورود آب به لوله شدت بیشتری داشت.

• خوردگی گالوانیک به ویژه در محل اتصال لوله ها به پوسته مشاهده شد.

• وقوع خوردگی بیشتر ناشی از جنس لوله و کیفیت پایین آب مصرفی در مبدل میباشد.

*پست الکترونیکی عهدهدار مکاتبات m_r_emami@iust.ac.ir
1

-۱ مقدمه

خوردگی را انهدام، آسیب پذیری و دگرگونی در خواص و مشتقات عناصر (بیشتر فلزات) به دلیل کنش و واکنش های شیمیایی با محیط اطراف، تعریف می نمایند. لاوان جزیره ای ا ست مرجانی و مربوط به دوره چهارم زمین شنا سی و در فا صله حدود ۱۶ کیلومتری سواحل ایران ( روبروی بندر مقام ) قرار گرفته است . دمای آن در تابستان بین ۳۷ تا ۴۵ درجه سانتیگراد و در زمستان ۱۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد است. میزان رطوبت نسبی در تابستان ۸۰ تا ۱۰۰ درصد و زمستان ۱۰ تا ۳۰ درصد و میزان متوسـط بارندگی در سـال حدود ۵۰ میلیمتر می باشـد. در این پژوهش خوردگی مبدل های حرارتی آبی پالایشـگاه نفت لاوان بررسی می شود. این پالایشگاه دارای شمار زیادی مبدل حرارتی آبی می باشد که از آب دریا به عنوان سیال خنک کننده در واحدهای مختلف پالای شگاه مانند چگالش نفت گاز، تبدیل کاتالی ستی، ایزومریزا سیون و واحد تولید سوخت جت پالای شگاه استفاده می نمایند. بدیهی است از کار افتادن این مبدل های حرارتی پوسته و لوله به هر دلیلی ضربه مهلکی بر عملکرد برج های مختلف موجود در پالایشگاه وارد می نماید. برای نمونه از کار افتادن خنک کننده موجب کاهش جریان برگشتی، کاهش نرخ انتقال جرم در برج ، افزایش فشـار درون برج و افزایش فلرینگ (سـوزاندن گازهای مازاد درون برج) را به دنبال خواهد داشت.

-۲ بررسی پژوهش های انجام شده

جنابعالی جهرمی و جان قربان [۱] خوردگی لوله های کم کربن را در مبدل های هوایی پالای شگاه شیراز مورد بررسی قرار دادند. آزمای شات و اندازه گیری ها این پژوه شگران ن شان دادند که کیفیت نفت خام خوراک بد بوده و میزان نمک و گوگرد آن بیشتر از میزان ظرفیت واحد نمک زدایی می باشد. دو پیشنهاد این پژوهشگران برای کنترل خوردگی شامل استفاده از آمین خنثی برای کنترل pH و به کار بردن مهار کننده خوردگی (Inhibitor) بود.

طاهرزاده و حجت [۲] عوامل خوردگی خنک کننده های روغن نیروگاه برق آبی سد کرخه را مورد بررسی قرار دادند. بر این اســاس ابتدا آزمایش های مربوط به آنالیز شــیمیایی اجزای مختلف تبادلگر، آب در گردش و کاهش وزن ناشــی از خوردگی انجام شد. نتایج به دست آمده از میکروسکوپ الکترونی وجود فاز آلومینیوم اکسید سه ظرفیتی به همراه ترک هایی در اطراف آن را در محصــولات خوردگی واشــر آب بند آلومینیومی نشــان داد. همچنین نتایج مربوط به آزمایش کاهش وزن نیز نشــان داد که اتصال گالوانیک موجب افزایش سرعت خوردگی واشر تا ۲/۵ برابر شده است. بدین ترتیب اصلی ترین مکانیزم های تخریب واشر، خوردگی گالوانیک است. البته وجود مکانیزم های دیگر مانند خوردگی حفره ای و شیاری نیز تایید شد.
دریس و دانا مقدم [۳] به بررسی علل خوردگی لوله ها آلومینیوم-برنج آب شیرین کن پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی و تاثیر عوامل محیطی بر آن پرداختند. در طی بازرســی بعد از اســید شــویی خوردگی گالوانیکی در محل اتصــال لوله به صفحات نگهدارنده و خوردگی جدایش انتخابی در لوله ها آلیاژ آلومینیم برنج حاوی بیش از %۹ روی و همچنین تشکیل لایه سپاه رنگ ناشی از گرافیته شدن مس مشاهده گردید. اولین نظریه با مشاهده تشکیل لایه سپاه رنگ (لایه اکسید) جدایش انتخابی اســت وآنالیز شــیمیایی محصــولات خوردگی ســپاه رنگ حاکی از تشــکیل اکســید مس می باشــد. جدایش انتخابی روی از آلیاژ آلومینیوم برنج با توجه به شرایط عملیاتی بررس شده است. آنالیز ترکیب شیمایی لولههای خورده شده نشان میدهند

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 7 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد