دانلود مقاله اصول سیستم ترمزهای هیدرولیکی

word قابل ویرایش
56 صفحه
23700 تومان

اصول سيستم ترمزهاي هيدروليكي


فصل اول
اصول سيستم ترمزهاي هيدروليكيترمزهاي اتومبيل
اين فصل كاربرد و عملكرد انواع ترمزهاي مورد استفاده در اتومبيل را تشريح مي كند . از آنجائي كه اكثريت ترمزهاي امروزي بوسيلة هيدروليك بكار مي افتد ، در اين فصل كاربرد ترمزهاي هيدروليكي و ساختمان آنها شرح داده شده است . دو نوع ترمز هيدروليكي وجود دارد : ديسكي و كاسه اي . در نوع كاسه اي ، كفشكهاي ترمز به سطح داخلي كاسه ترمز مي چسبند و در ترمز نوع ديسكي ، لقمه هاي مسطح ترمز يا كفشكها به ديسك مسطح مي چسبند .

1ـ1ـ كاربرد و انواع ترمزها:
ترمزها حركت اتومبيل را كند و يا متوقف مي سازند . ترمزها ممكن است توسط سيستمهاي مكانيكي ، هيدروليكي ، فشار هوا و يا وسائل الكتريكي بكار انداخته شوند. وقتي كه راننده پدال ترمز را فشار مي دهد ، كفشكهاي ترمز يا لقمه ها بطرف كاسه ترمز يا ديسك ترمز حركت مي كنند .

شكل 2-1 شكل 3-1
اصطكاك بين كفشكها يا لقمه ها با كاسه باعث كاهش حركت و يا توقف اتومبيل مي شود . در شكل (1ـ1) مكانيزم ترمز چهارچرخ را كه از نوع كاسه اي است ، نشان داده شده است .
شكل (2ـ1) مجموعه كاسه ترمز را اطراف كفشكها نشان مي دهد . كفشكهاي ترمز با يك ماده آسبست كه مي تواند در مقابل گرما مقاومت كند و اثر خوبي در مقابل كشش داشته باشد لنت كوبي مي شود . موقعي كه كفشكها به كاسه ترمز يا ديسك نيرو وارد مي كنند ، گرما و كشش در آن زياد مي شود . در طول يك ترمز شديد كفشكها ممكن است با يك فشارPsi 1000 به كاسه يا ديسك فشرده شوند . وقتي كه اصطكاك يا فشار افزايش مي يابد ، يك كشش اصطكاكي قوي روي كاسه ترمز يا ديسك ايجاد مي‌شود و يك اثر ترمزي قوي روي چرخها نتيجه مي گردد .
همچنين يك مقدار زيادي از گرما بوسيلة اثر اصطكاك ايجاد مي گردد . كاسه ديسك و كفشكها گرم مي شوند . نهايتاً ممكن است درجه حرارت به 500 درجه فارنهايت يا 260 درجه سانتي گراد برسد . اين گرما به طرق مختلف به كاسه يا ديسك منتقل مي شود . بعضي كاسه هاي ترمز پره هاي خنك كننده دارند كه يك سطح اضافي خنك كننده كه گرما را بطور آسانتر به هوا منتقل كنند بوجود مي آورند . حرارت هاي زياد براي ترمزها خوب نيست زيرا حرارت لنت ممكن است آن را ذغال كند. بنابراين اثر ترمزي كم خواهد شد .

در يعضي اتومبيلهاي مسابقه اي از لنتهاي آسبستي فلزي استفاده كرده اند . اين ترمزها يك سري از بالشتك هاي فلزي كه به كفشكهاي ترمز وصل شدند ، دارند (شكل 3ـ1) اين ترمزها مي توانند درمقابل كاركرد ترمز و همچنين درجه حرارتهاي بالا مقاومت بيشتري داشته باشند و تمايل كمتري به حالت (Fade) يا كم شدن دارند .
در ترمزهاي ديسكي بعلت اينكه ديسك خنك مي شود ، حالت Fade كمتري وجود دارد . بطور مثال در شكل (4ـ1) يك دريچة تهويه هوا يا پره هاي خنك كن براي كمك به انتقال حرارت وجود دارد . توجه كنيد كه فقط يك قسمت كوچك از ديسك در تماس با لقمه ها مي باشد .

شكل 1-4

2ـ1ـ ترمزهاي مكانيكي
ترمزهاي مكانيكي كمتر براي ترمز گرفتن يا متوقف كردن اتومبيل بكار مي رود . ترمزهاي مكانيكي از سيمهائي كه پدال را به كفشك ترمز متصل مي كند تشكيل شده اند . شكل (5ـ1) يك سيستم ترمز چهارچرخ مكانيكي را نشان مي دهد . وقتي روي پدال ترمز فشار وارد مي كنيم ، سيمهاي ترمز كه به كفشك ترمز متصل است كشيده مي شود . كفشك ترمز مركب است از يك اهرم خارج از مركز كه وقتي بكار انداخته مي شود ، يك انتهاي كفشك ترمز را به بيرون هل مي دهد . انتهاي ديگر كفشك ترمز به سطح پشتي ترمز توسط يك خار كوچك تماس دارد .


شكل 5-1
شكل ـ6ـ1) يك نوع از خارج از مركز راه انداز كفشك ترمز را نشان مي دهد . ترمزهاي پاركينگ بصورت مكانيكي عمل مي كنند . در بسياري از اتومبيلها ترمز پارك بوسيلة يك سيلندر خلأ ، موقعي كه موتور روشن مي شود و اهرم انتخاب از حالت PARK خارج مي شود ، آزاد مي شود .
شكل 6-2

3ـ1ـ اصول هيدروليك
از آنجائي كه اكثر ترمزها بصورت هيدروليكي كار مي كنند . ما هم بطور خلاصه اصول هيدروليك و طرز عملكرد آن را مختصراً مرور ميكنيم . همانطور كه مي دانيم ، سيال قابل تراكم نيست . بنابراين فشار روي سيال به آن نيرو وارد مي كند و آن را مجبور ميكند كه توسط يك لوله به سيلندر برود ، جائي كه آن مي تواند به پيستون نيرو وارد كند تا پيستون حركت كند . نيروئي كه سيال ، پيستون را در سيلندر بكار مي اندازد متناسب با اندازه پيستونها است ، مثلاً فشار Psi 100 يه سطح پيستون 1 اينچ مربعي ، 100 پوند نيرو وارد مي كند و يا به سطح پيستون 5/0 اينچ مربعي ، 50 پوند نيرو وارد مي كند . F=P.A

4ـ1 كاربرد ترمز هيدروليكي
ترمزهاي نوع هيدروليكي ، از فشار هيدروليكي سيال براي نيرو وارد كردن به كفشكها استفاده مي كنند و قسمت بيروني كفشك را به كاسه ترمز يا ديسك نزديك مي كنند . عملاً حركت پدال ترمز به پيستون نيرو وارد مي كند تا در سيلندر اصلي حركت كند . اين حركت به سيال جلوي پيستون نيرو واردمي كند و اين فشار سيال خط به سيلندر چرخها منتقل مي شود . در نوع كاسه اي هر سيلندر چرخ دو پيستون دارد .

هر پيستون به يك كفشك توسط پين اتصال متصل مي شود . بنابراين ، موقعي كه سيال به سيلندر چرخها فشار وارد مي كند ، دو پيستون سيلندر چرخ بطرف بيرون رانده مي شود . اين حركت بطرف بيرون باعث مي شود كه كفشكهاي ترمز بطرف خارج حركت كنند و با كاسه ترمز تماس پيدا نمايند .
در شكل ـ7ـ1) توجه كنيد كه اندازه هاي پيستون و فشارها بطور مثال داده شده است . سطح پيستون سيلندر اصلي in2 8/0 مي باشد . يك نيروي 800 پوندي پيستون را بكار مي اندازد . اين يك فشار psi 1000 به سيستم مي دهد .


اين فشار درچرخهاي عقب نيروي 700 پوندي روي هر پيستون ايجاد مي كند كه سطح پيستونهاin2 7/0 مي باشد . در چرخهاي جلو سطح پيستون in2 9/0 مي باشد . بنابراين فشار 900 پوند پيستون را براي حركت كفشكهاي ترمز جلو بكار مي اندازد .
شكل 7-1

پيستونها در چرخهاي جلو معمولاً بزرگتر هستند . زيرا موقعي كه ترمز گرفته مي شود مقدار نيروي حركت آني جلوي اتومبيل بيشتر از وزن روي چرخهاي جلو مي شود . بنابراين يك ترمز قويتر در چرخهاي جلو لازم مي باشد تا فعاليت ترمز متعادل شود .

5ـ1ـ سيستم ترمز دوبل :
در اتومبيلهاي مدل پائينتر سيلندر اصلي فقط يك پيستون را شامل مي شود و حركت آن سيال در هر 4 سيلندر چرخ نيرو وارد مي كند . در سالهاي اخير ، سيستم هيدروليكي به دو بخش تقسيم شده است يك قسمت در جلو و يك قسمت در عقب ( شكل 8ـ1) باين ترتيب ، اگر يك قسمت موفق نشود وظيفة خود را انجام دهد ، يا اينكه نشتي پيدا كند ، قسمت ديگر هنوز عمل ترمز را انجام خواهد داد . همچنين اين سيستم يك چراغ اخطار دارد كه وقتي يك قسمت از كار افتاد اين چراغ اخطار روشن مي شود .
شكل 8-1

6ـ1 سيلندر اصلي
در سيستمهاي قديمي ترمز ، سيلندر اصلي يك پيستون داشت . در سيستم ترمز دوبل ، سيلندر اصلي آن دو پيستون دارد كه پشت سرهم قرار دارد . كاركرد هر دو سيستم مشابه است . اما در سيستم دوبل دو قسمت مجزا دارد كه مستقلاً كار مي كنند . پيستونهاي سيلندر اصلي به پدال ترمز اتصال پيدا كرده اند . فشار روي پدال ترمز بوسيله ترتيب اهرمها چندين برابر مي شود براي مثال در اهرم بندي نشان داده شده در شكل (9ـ1) يك فشار 100 پوندي روي پدال ترمز ، يك فشار 750 پوندي روي پيستون توليد مي كند .
موقعي كه پيستون در سيلندر اصلي حركت مي كند و از مقابل سوراخ جبران كننده عبور مي كند ، اين سيال جلوي پيستون را حبس مي كند فشار بسرعت بالا مي رود و به سيال نيرو وارد مي شود تا از خط ترمز به سيلندر چرخها منتقل شود اين عمل در شكل (10 ـ1) نشان داده شده است . شكل 10-1


7ـ1ـ سيلندر چرخها
شكل (11ـ1) ساختمان يك سيلندر چرخ براي ترمز نوع كاسه اي را نشان مي دهد . فشار هيدروليكي بين دو پيستون استوانه اي شكل عمل مي كند و پيستون را بطرف خارج مي راند . بنابراين پين عمل كننده كفشك ترمز ، به كفشكهاي ترمز نيرو وارد مي كند تا با كاسه ترمز تماس پيدا كند .
شكل 11-1

8ـ1ـ عمل خود انرژي زائي(Self- energizing Action)
موقعي كه ترمزها عمل مي كنند ، (مثل شكل 10 ـ1) ، سييلندر چرخ كفشك ترمز را بطرف كاسه در حال گردش هل مي دهد . كفشك اوليه ( كفشكي كه در جلوي اتومبيل واقع شده است ) با كاسه تماس پيدا مي كند . اصطكاك بين كفشك اوليه به قطعات ترمز نيرو وارد مي كند كه اين نيرو براي تغيير جهت دادن به كاسه در حال گردش مي باشد .
البته در اين عمل ، فقط مقدار كمي تغيير جهت مي دهد زيرا خار كوچك مقدار محدودي اجازه حركت مي دهد . به شكل (12ـ1) نگاه كنيد اين حركت بطور محكمتر و شديدتر برخلاف جهت گردش كاسه ترمز به كفشك ابتدائي نيرو وارد مي كند و عمل ترمز را افزايش بيشتري مي دهد ( شكل 13ـ1) در همين لحظه ، پيچ تنظيم و پين مجبور به حركت مي شوند همانگونه كه كفشك اوليه حركت كرده است .


در شكل (14ـ1) ما مي بينيم كه چگونه اين پيچ تنظيم كننده جهت حركت كاسه را تغيير مي دهد . بنابراين كفشك دومي بوسيله سيلندر چرخ به كاسه نيرو وارد مي كند و جهت پيچ تنظيم كننده را تغيير مي دهد . نتيجتاً ، كفشك دومي تقريباً دو برابر كفشك اولي اثر ترمزي ايجاد مي كند . به همين دليل در كفشك دومي لنت بزرگتر است .(شكل 14ـ1)

هميشه كفشك اولي با لنت كوچكتر ، بطرف جلوي اتومبيل است و كفشك ثانويه با

لنت بزرگتر در طرف عقب اتومبيل مي باشد .

9ـ1ـ حركت بازگشتي :Return strock
در حركت بازگشتي ، كشش فنر اتصالات ترمز و فشار پيستون سيلندر اصلي به پيستون نيرو وارد مي كنند تا به عقب سيلندرش حركت كند . اكنون سيال از سيلندر چرخ به سيلندر اصلي جريان پيدا مي كند . همانطور كه در شكل (15ـ1) نشان داده شده است فنرهاي كششي به كفشك ترمز نيرو وارد مي كند تا از كاسه دور شوند و بنابراين پيستون سيلندر چرخ بطرف داخل هل داده ميشود . همچنين سيال از سيلندر چرخ به سيلندر اصلي برگشت مي يابد .( همانطوريكه بوسيله پيكان نشان داده شده است ) . اما مقداري از فشار در خط ترمز توسط شير كنترل كه در انتهاي سيلندر اصلي است محبوس مي شود .(شكل 10ـ1 را ببينيد )


با محبوس شدن فشار ، سوپاپ كنترل بسته مي شود و مقداري فشار در خط ترمز و سيلندر چرخ باقي مي ماند . اين فشار بجهت جلوگيري از نشتي سيال و احتمالاً هواگيري سيستم بكار گرفته مي شود .

10 ـ1ـ چراغ اخطار (Warning Light)
در سيستم ترمز دوبل ، يك شير فشار متغير براي بكار انداختن سوئيچ چراغ اخطار بكار مي رود . ( شكل 16ـ1) . اين شير ، يك پيستون دارد كه وقتي ترمز هاي جلو و عقب بطور عادي كار مي كنند .
شكل 16-1

در مركز قرار دارد ، اما اگر يك قسمت خراب شود ، فشار كمتري روي يك طرف پيستون موجود خواهد بود . اين اختلاف فشار ، پيستون را حركت مي دهد و سبب مي شود كه پلانجر سوئيچ بطرف بالا حركت كند .(شكل 17ـ1) اين عمل كنتاكتها را مي بندد تا اينكه لامپ اخطار روي داشبورد روشن شود . بدين ترتيب راننده مي فهمد كه يكي از ترمزهاي عقب يا جلو از كار افتاده است .
بعضي سوئيچها يك عملكرد سريعي دارند كه باعث مي شوند چراغ روشن بماند ، حتي زماني كه ترمزها دوباره استفاده نمي شوند تا زمانيكه ، سوئيچ خاموش شود .
b a
شكل 17-1

11ـ1 ترمزهائي كه خودشان تنظيم مي شوند ( نوع كاسه اي) Self- adgusting Brakes اكثر ترمزهاي اتومبيل امروزي يك مكانيزم خود تنظيمي دارند كه وقتي لنت پوسيده و سائيده مي شود ، بطور اتوماتيك آن را تنظيم مي كند .شكل (18ـ1) يك نوع مخصوص آن را نشان مي دهد . تنظيم فقط موقعي كه اتفاق مي افتد كه ترمزها در موقع حركت اتومبيل بسمت عقب بكار برده شوند . در اين حالت فقط زماني كه لنت ترمز سائيده شده باشد و احتياج به تنظيم دارد ، يك تنظيم خودكار انجام مي گردد .
شكل 18-1

در حال حركت اتومبيل به عقب ، وقتي ترمزها گرفته مي شوند ، اصطكاك بين كفشك اوليه و كاسه ترمز يك نيرو به كفشك اوليه وارد مي كنند ، كه اين نيرو خلاف جهت پيچ اتصال است . سپس فشار هيدروليكي از سيلندر به انتهاي فوقاني كفشك ثانويه نبرو وارد مي كند و آن را از پين اتصال دور مي كند و پائين مي آورد . (شكل 19ـ1)
اين عمل سبب مي شود كه اهرم تنظيم كننده روي كفشك ثانويه لولا كند . بدين ترتيب انتهاي پائيني اهرم روي پيچ اتصال برخلاف چرخك زنجيري نيرو وارد مي‌كند. اگر لنتهاي ترمز بحد كافي پوسيدگي داشته باشند ، پيچ تنظيم كننده ممكن است تا آخر بپيچد . اين عمل انتهاي پائيني كفشكهاي ترمز را چند هزارم اينچ حركت مي دهد تا پوسيدگي لنت متعادل شود .

شكل 19-1
در بعضي اتومبيلها مكانيزم خود تنظيمي موقعي كه ترمز كردن در حال حركت بطرف جلو است صورت مي گيرد .

12ـ1ـ ترمزهاي ديسكي :
ديسك ترمز ، يا اندازه گير ( كاليپر) ، يك ديسك فلزي بعلاوه يك كاسه و يك جفت
لقمه ترمز ( يا كفشكهاي مسطح ) دارد . بعلاوه كفشكهاي خم شده با ترمزهاي كاسه ‌اي بكار مي رود . سه نوع عمومي وجود دارد .
الف : كاليپر ثابت ب : كاليپر لغزشي ج ـ كاليپر شناور
كاليپر مجموعه اي از قطعات مونتاژ شده مي باشد كه در آن كفشكهاي ترمز نگه داشته مي شوند .

 

آن كفشكها يا لقمه هاي مسطح را كه روي دو طرف ديسك تنظيم شده اند شامل ميشود . (شكل 20ـ1)
در عمل كفشكها به دو طرف ديسك توسط حركت پيستون در مجموعه كاليپر ( به دو طرف ديسك ) نيرو وارد مي كنند شكل (21ـ1) اين پيستونها توسط فشار هيدروليكي كه در سيلندر اصلي گسترش مي يابد ، بكار انداخته مي شود . بصورتيكه پدال ترمز توسط راننده بطرف پائين فشار داده مي شود و درنتيجه سيلندر اصلي بكار مي افتد . بنابراين ديسك بين كفشكها گير مي كند و قفل مي شود . بعبارت ديگر ، كفشكها روي ديسك اصطكاك ايجاد مي كنند و كوشش مي كنند تا گردش آنرا متوقف كنند .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 56 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله اصول سیستم ترمزهای هیدرولیکی

word قابل ویرایش
10 صفحه
18700 تومان
اتصال خورجيني و ضرورت تغيير در نگرش‌هاچكيده: سرعت، سهولت اجرا و صرفه‌جويي اقتصادي ناشي از به كارگيري اتصالات خورجيني باعث شده است كه اين اتصال به صورت فراگيري در سازه‌هاي معمولي كشور ما مورد استفاده قرار گيرد بدون اينكه ضوابط طراحي و آئين‌نامه‌اي خاصي براي آن در نظر گرفته شده باشد. تفاوت اصلي اين اتصال با انو ...

دانلود مقاله اصول سیستم ترمزهای هیدرولیکی

word قابل ویرایش
9 صفحه
18700 تومان
استانداردكردن گردش كار مالي و اعتباريمقدمه:براساس قانون برنامه 5 ساله سوم و اجراي ماده 192 بايستي واگذاري توسعه ارائه خدمات بهداشتي درماني به بخش غيردولتي انجام شود. از آنجايي كه اين استراتژي، يك استراتژي جديد در بخش بهداشت و درمان است، لذا يكي از الزامات آن استاندار كردن گردش كار مالي آن است. تا قبل از اجراي ...

دانلود مقاله مدل سازی و مدیریت مکانی مواضع دیده بانی مرزی بر اساس اصول سیستم پدافند غیر عامل و سیستم های پردازش مکانی نمونه موردی : مدل سازی عبور و مرور مرزی

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقاله نظامی
چکیدهامروزه مدیریت مکانی و کنترل و نظارت ساختار امنیتی و دفاعی، اجتماعی و اقتصادي، مرزي با در نظر گرفتن ظرفیت ها و پتانسیل هاي هر نقطه مرزي امکانپذیر شده است . زیرا کنترل فیزیکی مرزهاي یک کشور پهناوري مثل ایران با وجود مورفولوژي متنوع طبیعی همچون مرز آبی، بیابانی، کوهستانی و ساختارهاي قومیتی مرزي متنوع و ناهم ...

دانلود فایل پاورپوینت آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کا لا درسیستم هماهنگ شده

PowerPoint قابل ویرایش
87 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : -سيستم هماهنگ شده توصيف و کدگذاري کالا:  The Harmonized commodity description and coding system=Harmonized system(H.S)                         سيستم هماهنگ شده كه به اختصار «سيستم هماهنگ شده» ناميده مي شود (HS) است، نمانكلاتور(Nomenclature)  كالايي چند منظ ...

دانلود فایل پاورپوینت آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کالادرسیستم هماهنگ شده

PowerPoint قابل ویرایش
87 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
  اسلاید 1 : -سيستم هماهنگ شده توصيف و کدگذاري کالا:  The Harmonized commodity description and coding system=Harmonized system(H.S)                         سيستم هماهنگ شده كه به اختصار «سيستم هماهنگ شده» ناميده مي شود (HS) است، نمانكلاتور(Nomenclature)  كالايي چند منظوره بين المللي واساس طبقه بندي مي‌با ...

دانلود فایل پاورپوینت اصول کلی ونحوه ایجاد یک سیستم عامل

PowerPoint قابل ویرایش
29 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه: سیستم عامل یکی ازجنبه های محوری در علوم ومهندسی کامپیوتر است که به شدت در شکل گیری درک فرد از عملکرد داخلی کامپیوتر وهمکاری متقابل سخت افزار ونرم افزار تاثیر دارد.تاثیری که می تواند در طراحی وساخت سیستم های کامپیوتری نقش محوری ایفا کند.  اسلاید 2 : ...

دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم و اصول طراحی سیستم های عامل

PowerPoint قابل ویرایش
43 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : سیستم عامل برنامه ای است که: سخت افزار کامپیوتر را مدیریت میکند. واسط بین کاربرو سخت افزار کامپیوتر محسوب می شود. بعضی سیستم عامل ها آسایش را فراهم می کنند بعضی دیگر فراهم شدند تا کارایی را افزایش دهند. اسلاید 2 : هر سیستم کامپیوتری به 4 قسمت تقسیم می ...

مقاله ابعاد مکاترونیکی طراحی ، ساخت و تست سیستم الکتروهیدرولیکی کنترل سوخت موتور

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ابعاد مکاترونيکي طراحي ، ساخت و تست سيستم الکتروهيدروليکي کنترل سوخت موتور چکيده سيستم کنترل الکتروهيدروليکي سوخت موتور هاي توربين گازي سامانه اي متشکل از بخش هاي گوناگون، شامل واحد هيدروليکي کنترل دبي ، کنترلر الکترونيکي و عملگر الکترومکانيکي مي باشد. در اين مقاله ابعاد مکاترونيکي اين سيستم کنترل دبي سوخ ...