بخشی از مقاله

در ابر رساناها رفتارهاي الكتريكي با رفتارهاي مغناطيسي اساسا“ به همديگر وابسته مي باشند. ما با توجه به اين حقيقت آثار افت و خيزهاي گرمايي، ميخكوبي شار و ناهمسانگردي و بخصوص نقش اين عوامل در رفتارهاي مقاومت ويژه الكتريكي ابر رساناهاي گرم را بررسي كرده ايم و نشان داده ايم كه چگونه كوتاهتر بودن طول همدوسي، بالاتر بودن دماي بحراني و جفت شدگي بين لايه اي ضعيف در ابررساناهاي گرم آثار عوامل فوق در اين ابر رساناها و ابررساناهاي سرد را از همديگر متمايز مي كند. بعضي از اين آثار از جمله پهن شدگي زياد گذار مقاومتي با افزايش ميدان، اختلاف رفتارهاي مقاومتي ابررساناهاي گرم ، كاهش سريع چگالي جريان بحراني با افزايش دما، مكانيزمهاي ذاتي و ميكروسكوپي ميخكوبي، واهلش مغناطيسي و خط برگشت ناپذيري را بر اساس تئوري خزش شار اندرسون – كيم توضيح داده ايم. همچنين بعضي از محدوديتها و

نتايج نادرست اين تئوري را مطرح كرده و با معرفي فازها و رژيمهاي ابررسانايي و گذارها يا گذارهاي بين آنها سعي در توجيه بهتر نتايج نموده ايم. توضيح داده ايم كه نظم بلند برد كريستالي شبكه
گرداب در مقابل ميخكوبي كتره اي ناپايدار است و در نتيجه در سيستمهاي واقعي، فاز شبكه گرداب جاي خود را به فاز شيشه گرداب مي دهد. فاز شيشه گرداب مانند فاز مايسنر و فاز شبكه گرداب، داراي نظم بلند برد غير قطري در نقشي كه گردابهاي ميخكوب شده تعيين مي كنند مي باشد. چون سد انرژي بين حالتهاي شبه پايدار مختلف زياد است مقاومت ويژه اين فاز در حد جريانهاي پايين تقريبا“ صفر مي باشد. افت و خيزهاي گرمايي باعث ذوب شبكه يا شيشه گرداب و گذار به فاز مايع گرداب مي شود. در فاز مايع گرداب اگر چه ساختار شار، ساختار كاملا“ نامنظمي است هنوز يك تمايل موضعي براي جفت شدگي الكترونها وجود دارد و ميدان جفت ساز طول همدوسي قابل توجهي را دارا مي باشد. در اين فاز چون سد انرژي بين آرايشهاي
مختلف ساختار شار كم است مقاومت ويژه حتي در حد شدت جريانهاي پائين صفر نمي باشد.


رفتار خزشي آلياژ آلومينيوم SS70 كه از آلياژهاي سري 7XXX بوده و به روش ريخته‌گري پاششي تهيه شده است.
اين آلياژ ازنوع آلياژهاي رسوب سخت‌شونده بوده و به همين خاطر قبل از انجام آزمايشات خزش ابتدا در دو دماي 120 و 160 درجه سانتيگراد عمليات پير سخت كردن بر روي آن انجام شد و سختي
بيشينه حاصله در هر يك از دماهاي مذكور به دست آمد. سپس اين اپتيمم سختي بر روي نمونه‌هاي ساخته شده استاندارد آزمايش خزش از دو گروه آلياژي SS70 (تهيه شده به روش ريخته‌گري پاششي) و 7075 (تهيه شده به روش ريخته‌گري سنتي) اعمال گشته و آنها را تحت آزمايش خزش قرار داديم. آزمايش خزش در دو دماي 120 و 170 درجه سانتيگراد و تنش‌هاي 200 و 280 و 360 مگاپاسكال
انجام شدند. يكي از اهداف اين تحقيق محاسبه و بدست آوردن مقاد n

(توان تنشي) و Q (انرژي محركه خزشي) براي هر دو گروه آلياژي مورد بجث بود. با توجه به مقادير به دست آمده n و Q مي‌توان مكانيزم خزشي جاكم بر محدوده دمايي و تنش اعمالي را پيش‌بيني كرد. اين آزمايشات نشان دادند كه آلياژهاي سري 7XXX آلومينيوم تهيه شده به روش ريخته‌گري پاششي مقاومت بسيار بالايي در برابر خزش از خود نشان مي‌دهند. بنابريان خواص مكانيكي و از آن جمله مقاومت خزشي خوب اين آلياژهاي جديد آلومينيوم (SS70) افق‌هاي روشني را براي استفاده از آنها در صنعت و به خصوص صنايع هوا - فضا نشان مي‌دهند.

رفتار خزش در جوشهاي مقاومتي نقطه‌اي
رفتار خزش در جوشهاي مقاومتي نقطه‌اي با استفاده از روش اجزاء محدود مدلهاي مختلفي براي جوش مقاومتي مد نظر قرار گرفته كه
شامل موارد زير است : 1) مدل جوش مقاومتي با استفاده از المانهاي حجمي تحت بارگذاريهاي كششي، جدايشي و صليبي. 2) مدل جوش مقاومتي با استفاده از المانهاي تير پره‌اي در محيط جوش و اتصال دو

صفحه با يك لينك صلب در مركز جوش تحت بارگذاريهاي عنوان شده فوق. 3) مدل جوش مقاومتي با استفاده از المانهاي تير پره‌اي در محيط جوش و اتصال دو صفحه با لينكهاي صلبي كه محيط جوش را در صفحه بالائي به محيط جوش در صفحه پائيني متصل مي‌نمايند، تحت بارگذاريهاي عنوان شده. رفتار خزش و تنش در نواحي مختلف پيرامون جوش نقطه‌اي و دور از جوش ، تحت بارگذاريها و شرايط مختلف ، مورد بررسي قرار گرفته است . براي مدل كردن رفتار خزشي ماده از مدل بيلي - نورتن، به همراه قانون جريان خزش استفاده شده است . همچنين در اين تحقيق، روشهاي مختلفي كه براي آناليز الاستيك - پلاستيك قطعات ناچدار بر معيار كرنش محلي پايه‌ريزي شده‌اند. بررسي شده و صحت اين روشها براساس نتايج بدست آمده از اين تحقيق، مورد بحث قرار گرفته است . شايان ذكر است كه در اين تحقيق از اثرات منطقه تحت تاثير حرارت جوشكاري، صرف نظر شده است زيرا هدف اصلي بررسي مدلهاي مختلف جوش

مقاومتي در شرايط خزش و مقايسه آن با مدلهاي جوش مقاومتي در رفتارهاي الاستيك و پلاستيك مي‌باشد كه قبلا توسط محققين ديگر
بررسي شده است . همچنين بررسي روابط عددي ذكر شده و تعميم اين روابط براي شرايط خزش .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید