دانلود مقاله اکوتکنولوژی

word قابل ویرایش
61 صفحه
21700 تومان

اكوتكنولوژی

تشكر
در آغاز وظيفه خود ميدانم كه از همه عزيزاني كه از ابتدايي ترين مراحل اجراي اين سمينار تا به انجام رسيدن آن مرا ياري فرموده اند. مراتب سپاس و قدرداني خويش را ابراز نمايم.


بخصوص از استاد گرامي وعاليقدر جناب آقاي دكتر محمد رضا اردكاني كه در سمت استاد راهنما در هر زماني پذيرا، مشوق و حامي اينجانب بوده و با رهنمودهاي ارزنده و تذكرات به جاو و به موقع و ارزشمند خود مرا كمك وياري فرموده اند صميمانه تشكر وسپاسگذاري مي نمايم.

فصل اول
مقدمه

اكوتكنولوژي
مقدمه
توسعه وترويج علم وتكنولوژي كه با انقلاب صنعتي در قرن 19 آغاز گرديد. از طرفي نعمت هاي بزرگي را براي بشريت به ارمغان آورد مانند افزايش توليد غذا و بوجود آوردن محيط هايي زندگي دلپذير و خوشايند در حاليكه آنها ازطرف ديگر موجب تخريب عوامل محيطي به وسيله مصرف سوخت هاي فسيلي و ذخاير طبيعي گرديد.انسان با غلبه بر عوامل مضر باعث توسعه علم وتكنولوژي مي شود. اما دور نماهاي بعدي مهم هستند اينكه چه نوع از تكنولوژي هاي جديدي را براي موفقيت بيشريت نيازمنديم ؟ براي پاسخ به اين سوال بايستي به نكات زير توجه نمود.


1-اولين نكته مورد توجه اين است كه نسل هاي آينده را مقروض نسل حاضر نسازيم.
2-دومين نكته مورد توجه اين است كه اجازه ندهيم فعاليت هاي صنعتي كشورهاي توسعه يافته باعث آسيب رساندن به محيط زيست كشورهاي در حال توسعه گردد. يا فشارهاي وارده بر محيط هاي شهري را بر مناطق دورافتاده تحميل نكنيم.
3-سومين نكته مورد توجه همزيستي است. براي آسايش بشريت يك همزيستي متنوعي را با گونه هاي ديگر فراهم سازيم در حاليكه تعادل بين انسان ها و ديگر قسمت هاي اكوسيستم جهاني را حفظ ميكنيم.
نكته ديگري كه سواي از موضوع فشار روي محيط زيست جهاني بايستي به آن توجه كنيم فرسايش انرژي وذخايري است كه مي خواهيم در قرن 21 بهبود يابد.
اگر چه افزايش فشار روي محيط زيست جهاني وفرسايش انرژي و ذخاير به خودي خود مشكلاتي را ابعاد مختلف مي باشند ليكن به شدت به هم وابسته اند. زيرا هر دوي آنها باعث شده اند كه مصرف ذخاير وانرژي به شدت توسعه يابد.

 

1-1-مفهوم اكوتكنولوژي
اكوتكنولوژي يك مفهوم ابتكاري وجديدي است كه از به هم پيوستن E+CO+Technology بدست آمده و شامل زمينه هاي گوناگوني است. مفهوم اكوتكنولوژي مي تواند از شكل زير درك گردد.


توسعه پايدار ممكن نخواهد بود مگر آنكه همزمان با آن از محيط زيست جهاني حفاظت كنيم و توسعه پايدار محقق نخواهد گرديد مگر در سايه اكوتكنولوژي


بنا به پيشنهاد (NIRE) انجمن ملي ذخاير و محيط زيست يك مفهوم از تكنولوژي جديد از زاويه علمي و تكنولوژي واكولوژي در مقياسي وسيع است. همچنانكه اكوتكنولوژي خود نيز عامل اصي احيا چرخه ها و يك روش همزيستي است. بطور كلي نقش NIRE انجام تحقيقات اساسي است كه هدفش خلق اكوتكنولوژي است. اين تحقيقات مي تواند به سه مورد زر تقسيم شود.


1-توسعه تكنولوژي هايي براي بهره برداري حداكثر از انرژي وتعيين ذخاير (MERU) Maximum energy and resource utilization كه خود شامل:
1-1- تكنولوژي هايي براي نگهداري انرژي
1-2- تكنولوژي هايي براي نگهداري ذخاير
1-3- تكنولوژي هايي براي توسعه ذخاير جديد


2-توسعه تكنولوژي هايي است براي حداقل آسيب به عوامل محيطي (MEI)
Minimum enviromental impact كه خود شامل:
2-1-توسعه پروسه هايي كه انتشار مواد سنگين از آنها به محيط زيست از پروسه هاي فعلي يا موجود كمتر مي باشد.
2-2-توسعه تكنولوژي هايي براي بازيافت وجمع آوري چنين موادي
2-3-توسعه تكنولوژي هايي براي ترميم عوامل محيطي
2- توسعه وبكارگيري تكنولوژي برآورد آسيب هاي وارده به محيط زيست (TIA)
Technology of impact assessments كه شامل موارد زير است:
3-1-بررسي چرخه هاي زندگي


3-2-بررسي آسيب هاي وارده به عوامل محيطي از جانب آلودگي ها
3-3-بررسي سلامتي از جهت مواد شيميايي بررسي موجودي انرژي ومحاسبه ميزان تقاضا وارزيابي خطرات اجتماعي
تحقيقات NIRE شامل: تكنولوژي هايي براي (MEI) ., (MERU) براساس فيدبك آن بر روي (TIA) در تلاش براي بوجود آوردن تكنولوژي هاي دوستدار محيط زيست مي باشد.
انجمن ملي ذخاير ومحيط زيست تحقيقاتي را هم در مناطق صنعتي و هم درمحيط‌هاي غيرصنعتي نظير تكنولوژي توسعه ذخاير انرژي وكنترل آلودگي انجام داده است وسعي مي كند به نتايج قابل دسترسي وسيعي دست يابد.


پيشبرد تحقيقات در زمينه خلق اكوتكنولوژي هايي براي توسعه پايدار بايستي براساس نگهداري پتانسيل هاي موجود در تعقيب موفقيت هاي آينده براي بيشريت باشد در حاليكه از محيط زيست جهاني نيز حفاظت مي كند.


1-2-مسيرهاي اصلي و مسيرهاي تخصصي اكوتكنولوژي
مسيرهاي اصلي اكوتكنولوژي شامل:
1-تكنولوژي ومديريت نوآوري
2-روشهاي مديريتي محيط زيست
3-حفظ محيط زيست
4-كارايي انرژي در توليد

مسيرهاي تخصصي شامل
1-مديريت توسعه تكنولوژي
2-اتخاذ تصيمات حمايتي از محيط زيست
3-علم تشخيص از داده هاي محيطي
4-آلودگي هاي محيطي


5-بررسي هاي استراتژيك خطرات ناشي از آسيب هاي محيطي مواد زيان آور صنعتي
6-مفهوم توسعه پايدار
7-روشهاي هسته اي وراديواكتيوي براي مطالعه واكنش ها
8-راديواكولوژي
9-مشكلات محيطي درالكترونيك

1-3-برنامه هاي اكوتكنولوژي وتوسعه پايدار
1-خلق وتقويت نيازهاي مهارتي براي شيوه هيا جامع به منظور دستيابي به توسعه پايدار جهاني با استفاده موثر از ذخاير طبيعي
2-اكوتكنولوژي توجه شديدي روي جنبه هاي اجتماعي ،ا قتصادي، تكنيكي ومحيطي بهره برداري از ذخاير طبيعي در محدود، شرايط يك توسعه پايدار دارد برنامه اي كه فراهم مي كند آموزش سيستميك وسيعي


3-اكوتكنولوژي تاكيد قوي بر روي توسعه دارد با دركي وسيع از محدوديت وامكانات ذخاير طبيعي از جهات مختلف در زمانها ومكانهاي متفاوت
4-اكوتكنولوژي شامل شيوه ها وروشهايي به منظور تشخيص وتوصيف مسائل و راه حل‌هاي ممكن در محدوده معيارهاي توسعه پايدار مي باشد.

1-4-اكوتكنولوژي ونقش هاي اجتماعي آن از NIRE:
1-اثرمتقابل وتيمار تكنولوژي
2-آسيب هاي وارده به محيط زيست


3-اندازه گيري عوامل محيطي وذخاير جديد انرژي ونظارت بر تكنولوژي هاي ذخاير و مواد جديد توسعه پايدار به انجام مناسب تكنولوژي هاي سازگار با عوامل محيطي كه هم سودمند وهم سازگار با شرايط محيطي هستند نياز دارد. اكوتكنولوژي اجازه پيشرفت به اجراي فعاليت هاي اقتصادي را ميدهد كه به ميزان حداقل براي محيط زيست مضر باشند توسط عوامل زير:
1-افزايش كارايي درانتخاب واستفاده از ذخاير مواد وانرژي


2-كنترل آسيب هاي وارده به اكوسيستم ها
3-توسعه و پيشرفت پايدار پروسه هاي و فراورده هاي تميز تر (از لحاظ محيط زيست)
4-معرفي سيستمهاي مديريت محيطي درتوليد
5-توسعه فعاليت هايي براي افزايش آگاهي نياز براي حفاظت محيط زيست
-تسلط يافتن بر توسعه وكاربرد تكنولوژي در صنعت وبخشهاي خدماتي يك كليد ضروري است.


كيفيت علم اكوتكنولوژي وابسته است به كارايي منظم تركيبي ساختگي از دانش و مهارتها در علوم طبيعي وتكنولوژيها، علوم ارتباطي واطلاعاتي، علوم اقتصادي،اجتماعي وحقوقي

5-1-اهداف اكوتكنولوژي
2-تغيير در ميانگين توليد والگوهاي مصرف در سطح جهاني، ملي ومنطقه اي به منظور استفاده بهينه ازمواد انرژي وهمچنين بازيافت آنها


2-به منظور دستيابي به دانش جامع توسعه پايدار كه نيازمند يك تركيب ساختگي از علم با تاكيد بر توسعه وتعميق مطالعه بر روي علوم ومهارستهايي شامل علوم طبيعي تكنولوژي ها وعلوم مهندسي ،علوم اطلاعاتي وارتباطي، علوم اقتصادي، اجتماعي وحقوقي كه از انتخاب استراتژيك، توسعه، انتقال، سازگاري ، ا ستفاده وكنترل اكوتكنولوژي هايي به منظور افزايش كارايي

اقتصاديشان وسازگاري با محيط زيست حمايت ميكند.
3-توسعه انديشه هاي وتفكراتي كه تعريف جامعي ازمسائل وراه حل هايشان در كار گروهي، اتخاذ تصميمات در شرايط نامعين در ارتباط با طرحهاي استراتژيك بلند مدت با تاكيد بروي توسعه پايدار ميدهد.


فصل دوم2-1-رتيور سيستم
2-1-1-مقدمه اي براي سيستم وتيور
اساس سيستم وتيور روي كاربرد گراس Vetiver با نام علمي V.Zizanionides بنا نهاده شده است كه براي اولين بار به عنوان يك روش ارزان قيمت وسودمند براي حفاظت آب وخاك در هندوستان در حدود سال 1980 توسعه يافت. اما به خاطر خصوصيات فوق العاده مرفولوژيكي وفيزيولوژيكي گراس

Vetiver كاربردش در زمينه مهندسي زيستي وحفاظت محيط زيست توسعه يافت ومانند تكنولوژي phytoremediation (پاكسازي محيط زيست از عناصر آلوده كننده توسط گياه)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 61 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله اکوتکنولوژی

word قابل ویرایش
61 صفحه
21700 تومان
اكوتكنولوژیتشكردر آغاز وظيفه خود ميدانم كه از همه عزيزاني كه از ابتدايي ترين مراحل اجراي اين سمينار تا به انجام رسيدن آن مرا ياري فرموده اند. مراتب سپاس و قدرداني خويش را ابراز نمايم.بخصوص از استاد گرامي وعاليقدر جناب آقاي دكتر محمد رضا اردكاني كه در سمت استاد راهنما در هر زماني پذيرا، مشوق و حامي اينجانب بود ...