دانلود مقاله انتظارکارفرما

word قابل ویرایش
5 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه:
با توجه به رشد وتوسعه تکنولوژی اطلاع رسانی در جهان ودرخواست روز افزئن استفاده این فناوری
در سطح کشور وتاکید دولت به ایجاد شهرهای الکترونیکی لزوم ایجاد سیستم های پیشرفته اطلاع رسانی که پاسخ گوی نیازهای اقشار مختلف مردم باشد ،بیش از پیش مشاهده می شود .
• مهمترین سیستم های پیشنهادی قابل مکانیزه شدن این شرکت عبارتند از :

۱٫ سیستم حضورغیاب
۲٫ سیستم دبیرخانه
۳٫ سیستم حقوق ودستمزد
۴٫ سیستم انبار وحسابداری انبار
۵٫ سیستم کارگزینی
۶٫ سیستم حسابداری

براساس نیاز وانتظارکارفرمای مربوطه وبادرنظر گرفتن مسائل اقتصادی توسط ایشان برآن شدیم تا سیستم حقوق ودستمزد این شرکت را مکانیزه کنیم .

تعریف مسئله :
محاسبه حقوق مجموعه کارمندان به دلیل متاهیت متغیر ووابستگی زیاد به موارد مختلف از جمله سیستم هایی است که نیاز به اتوماسیون آن زودتر از بقیه احساس می شود . سیستم حقوق ودستمزد برای محاسبه ی حقوق کارمندان وصدور فیش حقوقی ولیست گیری ها و ……. یعنی بطور کلی کلی عملیات مرتبط با پرداخت حقوق کارمندان وصدور فیش حقوقی کارمندان مجموعه های بزرگ طراحی ونوشته می شود . باراه اندازی سیستم محاسبه ی حقوقی حتی چند هزار نفر کارمند به شرط بازتاب لیست های لازم شبیه لیست اضافه کاری و …….می توانند تنها توسط یک نفر محاسبه وتهیه گردد . در صورتیکه در سیستم دستی برای این کار شاید بالاتر از ۷نفر نیرو لازم باشد وبا توجه به حجم زیاد محاسبات حقوقی وعدم وجود دقت کافی بر آن شدیم تا با مکانیزه کردن سیستم فوق ضمن بر طرف کردن تشتباهات احتمالی ودرعین حال افزایش قابل توجه انجام این مشکل را مرتفع کنیم .

ملاحضات خارجی (استفاده از مدلهای تاریخی ):
تلاش برای ایجادسیستم عمومی یکپارچه مالی ،اداری وپشتبانی (رادسیما)از تیرماه سال ۱۳۷۶آغاز شد . هدف اصلی از تلاش مذکور ،‌مجموعه ای از سیستم های نرم افزاری برای امور اداری ،مالی وپشتیبانی برای موسسات عمده ی کشور مانند وزارت خانه ها سازمانها وشرکتها ی بزرگ بوده است .سیستم یکپارچه مذکور در سه ماهه اول سال ۱۳۸۱ به مرحله بهره گیری دراسزمانها ی بزرگ رسید . سیستم یکپارچه دارای ۲۲ سیستم است که ۷سیستم مربوط به امور اداری ،۶سیستم مربوط به امور مالی ، ۷سیستم مربوط به امور پشتیبان ی، یک سیستم مربوط به امور حفضات وامنیت است . همچنین یک گزارش ساز پویا به عنوان تسهیلات ساخت گزارش های ترکیبی از سیستم ها ی مختلف شده است : طبه کمک گزارش سازمذکور می توان گزارشهای مدیریتی به تعداد بی شمار فراهم کرد .

مزایای عمده سیستم یکپارچه عبارتند از :
آزمون – سیستمها توسط یک گروه نرم افزار ی به هدایت یکی از استادان به نام نرم افزار کشور به عنوان مرجع مستقل ،آزمون وارزیابی شده است .
تسهیلات اینترنتی – سیستم دبیرخانه واتوماسیون اداری درسیستم یکپارچه دارای دو بخش اینترانتی واینترنتی است . ازاین رو می توان از تسهیلات اینترنتی برای امور اداری ممراجعات وارتباطات مردمی بهره گرفت .

امنیت – تسهیلات نرم افزاری اوراکل دارای ۲۶ جایزه حفاظت وامنیت در مراجع مختلف جهانی بوده است . ازاین تسهیلات برای روش شناسی ،طراحی و ساخت سیستم یکپارچه استفاده شده است . علاوه براین سیستم حفظت وامنیت از کیان اطلاعاتی سازمان دفاع می کند .
سرعت تبادلات سیستم – درصورت آماده بودن بستر شبکه ای در سازمان ،فراهم بودن سخت افزار وآموزش پایه نرم افزاری در میان کارکنان می توان سیستم یکپارچه رادر ۶ماه در سازمان هایی در اندازه ستاد وزارت خانه برقرار نمود .

تجربه های پیشین –سیستم یکپارچه دردوسال اخیر توسط مجموغهدرخصوص توجهی از موسسات عمده کشور انتخاب شده است . خوشبختانه دربرخی از موسسات به مرحله پشتیبانی یاتضمین رسیده است . خوشوقتانه دربرخی از موسسات به مرحله پشتیبانی یا تضمین رسیده است ازاین رو سازمانهای معین برای بازدید کارکرد سیستمهای تشکیل دهنده ی آن وجوددارد . علاوه براین کسب نظر کاربران مختلف ذرمیدان عمل شده است تاسیستم برخوردار وبهره مند از نظر های اصلاحی گسترده باشند . امروزه قاطبه نظرهای اصلاحی در سیستم اعمال شده است .

ارزیابی راه حل ۲:
امکان سنجی ۳
فناوری موردنیاز دردسترس هست وپیاده سازی سیستم هم ازلحاظ نرم افزاری وهم از لحاظ سخت افزلری امکان پذیر است .
باوجود دونیروی اپراتور ومتخصص درامر حسابداری امکان کاربری سیستم وجود دارد .
امکان سنجی عملیاتی :
باپیاده سازی این سیستم نیازها واهداف سیستم مربوطه بر آورده می با شد.
امکان سنجی اقتصادی :
این سرمایه گذاری قابل برگشت می باشد . باتوجه به برآورد هزینه انجام شده این عنلیات ۱۲۰۰۰ ۰۰۰ریال می باشد .

با پیاده سازی این سیستم دو نفر از چرخه محاسبه حقوق ودستمزد حذف می گردد که بادرنظر گرفتن متوسط حقوق ماهیانه برای هر نفر ۲۵۰۰۰۰۰ریال این سرمایه در عرض ۷۲روز قابل برگشت می باشد .

ملاحظات داخلی :
• تعدادافراد بالا هزینه بالا
• سرعت پایین هزینه (زمان )بالا
• دقت پایین خطای محاسباتی بالا
• عدم امکان انجام عملیات درحجم بالا

ارائه راه حل ۱:
باتوجه به پایین بودن سرعت در حجم عملیات بالا ونیاز مبرم به انجام سریع این گونه عملیات خصوصا در اوایل واواخر ماه که باحجم وسیعی از عملیات روبرو هستیم ،می توان با بکارگیری پرسنل متخصص بیشتری این امکان را برطرف نمود .

ارزیابی راه حل :
امکان سنجی تکنیکی :
به دلیل سادگی لبزلر آلات بکاررفته دراین راه حل (مانند لیست ،قلم ،مهر و……)بدیهی است که مشکلی ازاین بابت نخواهیم داشت .
امکان سنجی عملیاتی :
الف )کارآیی تکنیکی : بازیاد کردن پرسنل تاحدود زیادی این مشکل برطرف میشود .
ب )پذیرش در سازمان :باتوجه به ازدحام پرسنل درمحیط کار بااینکه تعداد روابط ممکن افزایش خواهد یافت امادر عمل این باعث کاهش استحکام آن می شود .
امکان سنجی اقتصادی :
باتوجه به تعدادبالای پرسنل ودر نتیجه هزینه های تحمیلی بالای ریالی این افرادتوجیه پذیرنیست .
ارائه راه حل ۲: باپیشنهاد بکارگیری سیستم مکانیزه مربوطه (حقوق ودستمزد )به جای سیستم مستهلک ودستی قبلی در پی حل این معضل هستیم .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 5 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد