بخشی از مقاله

چکیده
امروزه به دلیل افزایش جمعیت جهانی، افزایش آلودگی های زیست محیطی، افزایش قیمت نفت و کاهش ذخایر آن باعث شده است که در جهت یافتن منابع سوختی مناسب و زیست سازگار پژوهش های فراوانی انجام شود. بیودیزل یکی از منابع سوختی مناسب برای استفاده به جای سوخت های فسیلی مانند نفت، گازوئیل و زغال سنگ است. سوخت های فسیلی منابعی محدود هستند و باعث آلودگی های زیست محیطی می شوند در حالی که بیودیزل از منابع تجدید پذیر و زیست سازگار تولید می شود و مقدار گازهای گلخانه ای منتشر شده از بیودیزل در مقایسه با سوخت های فسیلی ناچیز است. برای تولید بیودیزل روش های مختلفی مانند ترکیب کردن، پیرولیز، میکروامولسیون و ترانس استریفیکاسیون وجود دارد. روش ترانس استریفیکاسیون بیشترین سهم برای تولید بیودیزل را از میان روش های ذکر شده دارد. در این مطالعه مروری، انواع روش های تولید بیودیزل از روغن های گیاهی، معایب و مزایای بیودیزل و همچنین جایگاه بیودیزل در جهان مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.

کلمات کلیدی: بیودیزل، فرآیند ترانس استریفیکاسیون، کاتالیست، روغن هسته انگور، پیرولیز

1


-1 مقدمه

اخیرا به دلیل کاهش تولید سوخت های مرسوم و همچنین نگرانی های محیط زیست باعث شده است تحقیقاتی در جهت یافتن سوخت جایگزین صورت گیرد. سوخت های فسیلی از منابع غیر تجدید پذیر تولید می شوند و باعث گرم شدن جهان، تغییر آب و هوا می شوند و امراض علاج ناپذیری ایجاد می کنند Aransiola] و همکاران، [2013، همچنین منبع این سوخت ها محدود بوده و در آینده ای نزدیک پایان می یابدDermibas]، .[2005 پس از بحران نفت در سال 1970، تحقیقات برای یافتن سوختی جایگزین سوخت های فسیلی صورت گرفت که این سوخت باید نسبت به سوخت های فسیلی دارای مزایایی نظیر تجدیدپذیر بودن، قابل دسترس و پاک تر از از سوخت های فسیلی باشند Canakci]، .[2007 در اروپا و ایالات متحده آمریکا، از میان سوخت های زیستی مایع، بیودیزل مشتق شده از روغن های گیاهی پیشرفت قایل قبولی داشته و در بازار سوخت سهم ویژه ای دارد Demirbaş Ayhan]، .[2003 بیودیزل اخیرا توجه زیادی رو به خود جلب کرده است زیرا این سوخت زیست تخریب پذیر، غیر سمی، فاقد سولفور، اکسیژن دار(%(10-12 و تجدید پذیر می باشد Ertan Alptekin]، María Jesús Ramos - 2008 و همکاران، .[2009 از ویژگی و مزایای دیگر بیودیزل نسبت به دیزل مشتق شده از نفت می توان به مواردی مانند عدد ستان بالا، عدم وجود ترکیبات آروماتیک و سولفور اشاره کرد. بیودیزل همچنین در مقابل دیزل مشتق شده از نفت مقدار کمتری CO، HC، SOx و هیدروکربن درون محیط منتشر می کند Krisada]، Graboski – 2009، .[1998 به منظور تولید بیودیزل از انواع روغن های گیاهی و چربی های حیوانی می توان استفاده کرد. از منابع اولیه که به طور گسترده ای برای تولید بیودیزل استفاده می شوند می توان به روغن های گیاهی خوراکی، روغن های بازیافتی زائد و چربی های حیوانی اشاره کرد Rajat ] Chakraborty و همکاران، .[2014 روش های گوناگونی مانند رقیق سازی Sharma]، [2008، میکروامولسیون Akoh] و همکاران، [2007، پیرولیز Maher] و همکاران، [2007، کراکینک به وسیله کاتالیست Demirbas]، [2005 و ترانس استری شدن Kusdiana]، [2004 برای تولید بیودیزل از روغن های گیاهی مورد استفاده قرار می گیرد. از میان روش های ذکر شده، روش ترانس استری شدن روشی ساده و اقتصادی برای تولید بیودیزل است Patil] و همکاران، .[2010 ترانس استری شدن فرآیندی است که با استفاده از الکل در حضور کاتالیست هایی مانند سدیم هیدروکسید و پتاسیم هیدروکسید باعث شکستن مولکول های چربی و یا روغن می شود و اتیل یا متیل استر و گلیسرول تولید می کند Demirbaş Ayhan]، .[2003 در میان الکل هایی که در فرآیند ترانس استری شدن می توان از آنها استفاده کرد می توان به متانول، اتانول، پروپانول، بوتانول و امیل الکل اشاره کرد. متانول و اتانول بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند Ayhan]، .[2008 در فرآیند ترانس استری شدن می توان از انواع کاتالیست های قلیایی Demirbas]، 2003؛ Demirbas، 2002؛ Zhang و همکاران، [2003، اسیدی Furuta] و همکاران، [2004 و آنزیمی Oda]، 2004؛ Noureddini، [2005 استفاده کرد. در فرآیند ترانس استری شدن عمدتا از کاتالیست های قلیایی نظیر سدیم و پتاسیم هیدروکسید استفاده می شود Gerpen]، [2005، زیرا کاتالیست های قلیایی نسبت به کاتالیست های دیگر عمدتا بازده بیشتری داشته Fangrui] و همکاران، [1998، و هم چنین در دماهای پایین و فشار اتمسفری واکنش داده و در زمان کوتاهی از واکنش بازدهی بالایی دارند Eman]، .[2013 در این مطالعه مروری، انواع روش های تولید بیودیزل از روغن های گیاهی به ویژه فرآیند ترانس استری شدن مورد مطالعه قرار گرفت، زیرا این فرآیند بیشترین بازدهی و کارایی را از لحاظ اقتصادی دارد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید