whatsapp call admin

دانلود مقاله بررسی تاثیر دانهبندی مصالح سنگی بر مقاومت شاتکریت بر اساس مطالعات آزمایشگاهی

word قابل ویرایش
11 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

استفاده از شاتکریت در تونلسازی , برای نگهداری موقت امری مرسوم و تقریباً بهینه بـهحـساب مـیآیـد . در طـرح اخـتلاط شاتکریت عوامل مهمی همچون میزان گیرش ، میزان برجهندگی ، وزن مخصوص ، سرعت گیرش و مقاومت بتن مورد توجه قـرار میگیرند ؛ که این عوامل خود توسط پارامترهایی مانند نسبت آب به سیمان , عیار سیمان , نسبت مصالح درشتدانه به ریزدانـه ، نوع و مقدار افزودنیها ، هوای داخل بتن و در نهایت میزان مهارتِ فرد بتنپاش , تحت تاثیر قـرار مـیگیـرد . سـد البـرز یکـی از پروژههای بزرگ عمرانی در شمال کشور میباشد که در ۴۰ کیلومتری جنوب شهر بابل بر روی رودخانه بابلرود واقع شده اسـت .

مجموع طول تونلهای آن حدود ۱۵۰۰ متر و میزان نهایی بتنریزی ۸۰۰۰۰ متر مکعب خواهد بود . در این مقاله سـعی شـده بـا انجام تستهای آزمایشگاهی برروی طرح اختلاطهای مختلف از بتن , با دانهبنـدی متفـاوت , بهینـهتـرین طـرح اخـتلاط از نظـر مقاومتی جهت عملیات شاتکریت در تونل های سد البرز پیشنهاد گـردد . ایـن طـرح اخـتلاطهـا شـامل سـه الگـوی متفـاوت بـا دانهبندیهای بهترتیب ریز ، متوسط و درشت بودهاند . در انتخاب الگوها سعی گردید که تا حد ممکن دارای کمتـرین برجهنـدگی و همچنین مناسبترین اختلاط و گیرش باشند . در نهایت با بررسی مقاومتهای سـه روزه و هفـت روزهی نمونـههـای مختلـف ، طرح سوم با مقاومت بیست و هشت روزهی ۲۸۷ (کیلوگرم بر سانتیمتر مربـع) ، رشـد سـه روزهی %۵۶ و هفـت روزهی %۷۲ بـه عنوان طرح بهینهتر برگزیده شد .

واژگان کلیدی : شاتکریت ، بتن , مصالحسنگی , طرح اختلاط , سد البرز , استاندارد ASTM

-۱ مقدمه

سد البرز (پاشاکلا) بر روی رودخانه بابل (بابلرود) و در حدود ۴۰ کیلومتری جنوب شهرستان بابل در استان مازنـدران قرار دارد. طول جغرافیایی محل سد ۵۲/۸۲ درجهی خاوری و عرض جغرافیایی آن ۳۶/۲۳ درجـهی شـمالی اسـت . از نکات جالبِ این سد میتوان به محل احداث آن اشاره نمود . این سد در محل تقاطع سه رودخانهی پر آب قـرار گرفتـه است ، لذا از برخی لحاظ دارای ویژگیهای خاصی میباشد. [۶]

در قسمت ذیل مشخصات این سد به اختصار ذکر شده است :

سد از نوع سنگریزهای با هسته رسی ، پی آن از جنسِ سنگ مارن ، طول تاج ۸۳۸ متر ، عرض تاج ۱۲ متر ، ارتفاع سد از پی ۷۸ متر ، تونل انتقال آب به طول ۴۵۰ متر با مقطع دایرهای ، تونل ۱ انحراف آب بـه طـول ۵۵۱ متـر بـا مقطـع

-۱ قائمشهر – جادهی نظامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر ، دانشکدهی فنی – گروه مهندسی معدن – تلفن: ۰۹۱۱۳۱۳۰۱۱۶ و ۰۱۲۳۲۲۸۳۵۱۰

۱۲۹

دایرهای و نعل اسبی ، تونل ۲ انحراف آب به طول ۵۶۹ متر با مقطع دایرهای ، نوع سرریز نیلوفری با قطر آسـتانهی ۲۴

متر ، طول تونل سرریز ۳۵۶ متر به قطر ۷/۵ متر و مقطع دایرهای میباشد . [۷]

بابلرود

N

بابلک

بابلرود

سد البرز

آذررود اسکلیم

کرسنگ

شکل -۱ موقعیتِ رودخانههای منطقه و شمایی از دریاچه ی سد بعد از آبگیری

با توجه به طول قابل توجهی تونلها ، کانالها و ترانشههای موجود در ایـن پـروژه ، مـصرف شـاتکریت دارای اهمیـت فراوانی میباشد و بخشی از فعالیتهای بچینگ به این امر اختصاص یافته است . اما جدا از اهمیت موضوع ، باتوجه بـه نگرشهای عمرانی و معدنی (تونلسازی) ، طراحی شاتکریت یکی از نیازهای این دو شاخهی علمی میباشد .

-۲ آشنایی با شاتکریت و اجزای آن

یکی از مسائل مهم در اکثر فعالیتهای معدنی و عمرانی ، نگهداری سطوح ناپایدار میباشـد . روش شـاتکریت یکـی از دستاوردهای پیشرفت تکنولوژی بتن است که از سالهای گذشته تا به امروز نقش مـوثری را در پـیشبـرد پـروژههـای معدنی و عمرانی داشته است . شاتکریت نوعی بتن است که بهکمک هـوای فـشرده اجـرا شـده و در اثـر سـرعت زیـاد بهصورت دینامیکی فشرده میشود و بر روی سطوح آستر ایجاد مینماید. بسته به مواد اولیه و نحوهی اجرا ، شـاتکریت به انواع خشک (ترکیب با آب بعد از خروج از نازل) و تر (ترکیب با آب در مخزن بتن) تقسیم بندی شـده اسـت.[۲] از آن جایی که شاتکریت نوعی از بتن میباشد ، اجزای آن نیز تقریباً همانند اجزای سـایر بـتنهـا مـیباشـد (سـنگدانه ، سیمان ، آب ، افزودنیها) و تفاوت عمدهی آن با دیگر مخلوطهای بتنی در اندازهی سنگدانهها و میـزان آب و سـیمان میباشد .

-۳ محدودهی دانهبندی مصالح

مصالح سنگی مورد استفاده در مخلوطهای شاتکریت در این سد ، شامل دو دستهی ریزدانـه (ماسـه ، بـین الـکهـای نمرهی ۲۰۰ تا نمرهی (۴ و درشتدانه (شن نخودی ، بین الکهای نمرهی ۱۶ تا نمرهی (۰/۵ بودهاند . در شکلهای ۲
و ۳ نمودارهای دانهبندی مربوط به این دو نوع سنگدانه نمایش دادهشده است .

۱۳۰

Material : 0 ~ 5 mm منحنی دانه بندی ماسه ( طبیعی ) ALBORZ DAM PROJECT
Location : Lab Sand Gradation Curve Sample No. : Pro 1
Time :9:00 Date : 84/04/05

۳/۲″ ۳/۴″ ۳/۸″ Sizes Sieve Standard U.S
24″ 16″ 6″ 3″4″ 2 1″ 4 8 16 30 50 100 200

پوش پائین منحنی

پوش بالای

منحنی منحنی دانه بندی

۶۰۰ mm 200 100 60 20 10 6 2 1 0.6 0.2 0.1 0.06

Log Setting Velocity Cm Per Second (Hyydrometry Method)
100

۹۰

۸۰

۷۰

۵۰ (
WeightBy(
60
40 Passing
%
30
20
10
0
0.02 0.01 0.006 0.002 0.001

ف ککئتتپه ککطهپه کغطً ککطهپه عأط۲کق کغطً صئطح yهئه
کطک۲ئأپB ئکههطن ۲غهح
Remark :

رونوشت : سرپرست محترم آارگاه جهت استحضار . گ yطپصهطپتهع Supervisor : (COD) : FR – 4. 10 – 04 – 06 For : Ali Nabi (project)
بایگانی آزمایشگاه . (REV) : 0

شکل -۲ دیاگرام دانهبندی ماسهی مورد استفاده در پروژه (ریزدانهها)

Material : 5 ~ 10 mm منحنی دانه بندی شن نخودی ALBORZ DAM PROJECT
Location : Lab (طبیعی) Sample No. : Pro 2
Time : 09:00 Curve Gradation Gravel Date : 84/04/05
“16”24 1/22 1/21 “3/4 “3/8 Sieve Sizes Standard U.S. Log Setting Velocity Cm Per
“3 “1 100 200
“4”6 4 8 16 30 50 Second (Hydrometry Method)
100
90
80
70

۶۰

۵۰

۴۰

۳۰

حد بالای پوش
حد پائین پوش ۲۰
منحنی دانه ۱۰

۲۰ ۰
۶۰۰ mm1000 100 60 20 10 6 2 1 0.6 0.2 0.1 0.06 0.02 0.01 0.006 0.002 0.001
Cobbles Coarse Fine Coarse Medium Fine Silt Clay
Boulders Gravel Sand

)WeightBy(Passing%

Remark :

رونوشت : سرپرست محترم آارگاه جهت استحضار . گ yطپصهطپتهع Supervisor : (COD) : FR – 4.10 – 04 – 06 For : Ali Nabi (project)
بایگانی آزمایشگاه . (REV) : 0

شکل -۳ دیاگرام دانهبندی شن نخودی مورد استفاده در پروژه (درشتدانهها)

-۴ طرح اختلاط

تعیین طرح اختلاط یک امر تجربی و آزمایشگاهی میباشد که با توجه به مشخصات مطلوب ، همچون میزان مقاومت ، گیرش ، برجهندگی ، نوع مصالح موارد استفاده ، شرایط سـاخت ، فاصـلهی زمـانیِ ترکیـب تـا مـصرف و مهـارت فـرد بتنپاش تعیین میشود. در این پروژه در ابتدا طرح مورد استفاده در سد البرز بررسی گشتهاست و سپس به بهینهسازی درصد سنگدانهها پرداخته میشود . طرح شاتکریت مورد استفاده در سد البرز دارای ترکیب خاصـی اسـت کـه نـسبتِ مصالح درشتدانه به ریزدانه در آن %۳۵ به %۶۵ میباشد . این طـرح در بـازه ی %  ۵ مـورد بررسـی قـرار داده شـد و طرحهای %۳۰ به %۷۰ و %۴۰ به %۶۰ نیز بررسی شدند. معیار اصلی برای این آزمایشات ، مقاومت فشاری بوده اسـت و بدین منظور ، ۲۷ نمونه از طرحهای اختلاط در قالبهای مکعبی ۱۵ سانتیمتری آماده شد.

۱۳۱

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 11 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد