دانلود مقاله بررسی پدیده کربن زدایی ناشی از عملیات حرارتیهای متفاوت فولاد با استفاده از روش الکترومغناطیسی جریان گردابی

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان

چکیده

امروزه بکارگیری روشهای غیرمخرب در شناسایی تغییرات ریزساختاری به جهت صرفه جویی در دو فاکتور زمـان و هزینـه و همچنین امکان کنترل %100 قطعات، از اهمیت بسیار بـالایی برخـوردار اسـت. در ایـن پـژوهش کـاربرد روش غیرمخـرب جریان گردابی در تعیین عمق لایه کربن زدایی، بررسی شده است. مطالعات انجام شده در این زمینه شامل بررسی لایـه کـربن زدایی در نمونههای فولادی ناشی از یک سیکل عملیات حرارتی یکسان، بوده است. اما در پژوهش حاضر بـه بررسـی پدیـده کربن زدایی در قطعاتی با ریزساختارهای متفاوت ناشی از عملیات حرارتی متفاوت پرداخته شده است. لذا این بررسی، امکان تعیین بهترین شرایط ریزساختاری جهت شناسایی غیرمخرب لایه کربن زدایی را در یک سیکل عملیـات حرارتـی چنـد گانـه مشخص مینماید. به منظور ایجاد نمونههایی با عمقهای متفاوت از لایه کربن زدایی، سـه گـروه از فـولاد CK45 در دمـای

900C برای مدت زمانهای متفاوت قرار گرفته و سپس بر روی هر گروه از نمونهها عملیات به ترتیـب نرمالـه، کـوئنچ و کوئنچ-تمپر اعمال شد. ارتباطهای حاصل بین خروجی آزمون جریان گردابی با عمق لایه کربنزدایی در مـورد سـه گـروه از

نمونهها، بررسی شد. در انتها پس از بهینه سازی پارامترهای آزمون غیرمخـرب، سـیکل عملیـات حرارتـی کـه در آن بهتـرین ارتباط (به دلیل وجود بیشترین تفاوت در خواص مغناطیسی ریزساختارهای سطح و مغز ناشی از آن عملیات حرارتی) حاصل شد، مورد شناسایی قرار گرفت.

کلمات کلیدی: پدیده کربن زدایی، روش غیرمخرب، آزمون جریان گردابی، تغییرات ریزساختاری

Email: Kahrobaee@sadjad.ac.ir


مقدمه

عملیات حرارتیهای صورت گرفته بر روی فولادها در محدوده دمای پایداری آستنیت در شرایط اتمسفر کنترل نشـده منجـر

به خروج کربن از سطح فولاد و واکنش با اتمسفر محیط میشود که به این فرایند کربن زدایی میگویند. فقدان کربن در سطح
باعث افت شدید خواص مکانیکی قطعه فولادی مانند مقاومت به خستگی [1]، مقاوت در برابر خوردگی [2] و نـرخ سـایش

[3] میشود.
در صنعت روشهای کنترل و انـدازهگیـری لایـه کـربنزدایـی شـامل مشـاهدات ریزسـاختار پـس از عملیـات اچ کـردن بـا

میکروسکوپ نوری و همچنین رسم پروفیل سختی در مقطع عرضی نمونه بعـد از پـولیش سـطحی مـیباشـد. ایـن روشهـا
مخرب بوده و بکارگیری آنها در بازرسی قعات صنعتی امری وقتگیر و هزینهبر میباشند. امروزه بـا توجـه بـه توانـاییهـا و

مزایای روشهای غیرمخرب درفرایندهای کنترلی تولیدات صنعتی، در سالهای اخیر به تعیین خواص مکانیکی و متالورژیکی
مواد و بدست آوردن نتایج آزمونهای مخرب با کمک روشهای غیرمخرب توجه بسیاری شده است. این امـر سـبب صـرفه-

جویی ازلحاظ هزینه و زمان، در تولید انبوه قطعات صنعتی شده و امکان کنترل صد در صد قطعات را نیز فراهم آورده اسـت. از این میان آزمون غیرمخرب جریان گردابی مزایای منحصر بـه فـردی دارد. حساسـیت ایـن آزمـون بـه ترکیـب شـیمیایی و ریزساختار و خواص مکانیکی را میتوان جزء مهمترین عواملی دانست که باعث توجه ویژه به این روش شده است 4] و .[5

با توجه به تفاوت خواص مغناطیسی ایجاد شده در ریزساختارهای سطحی و مغز نمونههای فولادی کربن زدایی شده، روش-

های غیرمخرب پایه مغناطیسی مانند جریان گردابی و بارک هاوزن، پتانسـیل تعیـین ضـخامت ایـن لایـه را دارنـد. تحقیقـات

صورت گرفته در این زمینه شامل تعیین عمق لایه کربن زدایی شده با روش جریان گردابی در فولاد با ریزساختار مارتنزیتی با

کمک آنالیز هارمونیک [6]، در فولاد با ریزساختار فریت-پرلیتی با اندازهگیری امپـدانس کویـل 7] و [8 و همچنـین راکتـانس کویل [9] میباشد. همچنین از روش بارک هاوزن در بررسی پدیده کربن زدایی بعد از عملیات حرارتـی آنیـل اسـتفاده شـده است 10] و .[11 در هیچ یک از این پژوهش ها به بررسی غیرمخرب پدیده کربن زدایی در شرایط متفاوت عملیات حرارتـی پرداخته نشده است. بنابراین در پژوهش حاضر از روش جریان گردابی و اندازه گیری ولتاژ القایی در تعیین عمق لایـه کـربن

زدایی بعد از سه نوع عملیات حرارتی نرماله، کوئینچ و کوئینچ و تمپر پرداخته شده اسـت. بـه ایـن ترتیـب بـا مقایسـه نتـایج

حاصل شده از سه نوع عملیات حرارتی، بهترین شرایط ریزساختاری (نوع عملیـات حرارتـی) بـه منظـور تعیـین غیرمخـرب ضخامت لایه کربن زدایی حاصل شده است.


-2 مواد و روش انجام آزمایش
در این پژوهش به منظور ایجاد نمونههایی با عمق کربنزدایی متفاوت، 15 نمونه استوانهای شکل از فولاد CK45 به قطر 20

و ارتفاع 70 میلیمتر تهیه شد. نمونهها در سه گروه پنج تایی تحت سه نوع عملیات حرارتی متفاوت شامل نرمالـه، کـوئینچ و
کوئینچ-تمپر قرار گرفتند. به این منظور، 12 نمونه در یک کوره عملیات حرارتی بدون اتمسفر کنترل شده برای مـدت زمـان-های 2، 4، 6 و 8 ساعت، دردمای 900 درجه سانتیگراد قرار داده شد. در هر مرحله (بعد از قرار گیـری نمونـههـا بـرای یـک مدت زمان مشخص در دمای آستنیته)، 3 نمونه از کوره خارج شد و به منظور ایجاد ریزساختارهای متفاوت، به سه روش زیر سرد شدند.

-1 دسته اول به منظور ایجاد ریزساختار تعادلی فریت/پرلیت، در هوا سرد شده و نرماله شدند.


-2 دسته دوم، بعد از مدت زمان مشخص در داخل آب کوئینچ شدند تا ریزساختار مارتنزیتی در آنها ایجاد شود.

-3 دسته سوم نیز همراه دسته دوم از نمونهها کوئینچ شده اما در ادامه عملیات تمپر در دمای 500 درجه سانتیگراد نیز بر روی آنها انجام شد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 11 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله استفاده از روش فراکتال جهت بررسی اثر مقیاس طولی بر ضریب انتشارپذیری عناصر ناپایدار در خاک

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
چکیده:یکی از خصوصیات مهم در مدلسازی حرکت املاح در خاک تعیین دقیق مقدار انتشار هیدرودینامیکی املاح در خـاک مـی باشد.این پارامتر از دو قسمت پخشیدگی مولکولی و انتشار مکانیکی تشکیل شده است.در انتقال املاح در شرایط جریان اشـباع مکانیسم انتشار مکانیکی اهمیت بسزایی را دارا می باشد.علت اصلی فرآینـد انتشـار مکـانیکی ت ...

دانلود مقاله ارزیابی انواع روشهای مقاومسازی سازههای زیرزمینی در برابر تهدیدات ناشی از انفجار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
پیشگفتاربا توجه به اهمیت عملکردهای حیاتی و راهبردی نظیر مراکز داده، مراکز مخابراتی، مراکز صنعتی با اهمیت، مراکز کنترل و فرماندهی و پناهگاههای ویژه در ایجاد امنیت و پایداری ملی در زمان جنگ، ایجاد سازههای زیرزمینی برای این عملکردها امری اجتنابناپذیر است. در طراحی سازههای مراکز زیرزمینی،معمولاً یک تهدید را به عن ...

دانلود مقاله پهنه بندی زمین لغزش های سرعین ناشی از زلزله10 اسفند 1375 با استفاده از روش کیفی

word قابل ویرایش
28 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهدر سالهای اخیر رشد جمعیت و توسعه مناطق مسکونی در مناطق پرخطر، موجب افزایش خسارات ناشی از بلایای طبیعی در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه شده است. بیشتر این خسارات و گاهی بخش چشمگیری از تلفات ناشی از این بلایا در حین و یا بعد از زلزلهها و بارانهای سنگین و در نتیجه وقوع زمینلغزشها اتفاق میافتد. زمینلغز ...

دانلود مقاله بررسی قابلیّت های ژئوتوریسمی ژئومورفوسایت های منطقه ی سیمره با استفاده از روش پرالونگ

word قابل ویرایش
20 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
موقعیّت جغرافیایی ویژه و گوناگونی پدیدههای طبیعی، سببشده تا ایران بهعنوان پنجمـین کشـور از دیـدگاه تنوّع طبیعی جهان شناخته شود (رخشانی نسب و ضـرابی، .(11 :1999 امـروزه ارزش اقتصـادی گردشـگری بهاندازهای است که از آن بهعنوان صنعت یاد میکنند. صنعت گردشگری امروزه، بهعنوان دومین منبـع درآمـد بیش از 13 کشور رو به ...

مقاله روشی برای استفاده از کنترل و حاکمیت بر فناوری اطلاعات در پروزہ های معماری سازمانی

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
روشی برای استفاده از کنترل و حاکمیت بر فناوری اطلاعات در پروزہ های معماری سازمانی چکیده با فراگیر شدن فناوری اطلاعات در پروژه های معماری سازمانی نمی توان از تصمیمات فناوری اطلاعات چشم پوشی نمود. در چنین شرایطی سازمانهایی زیادی اقدام به پیاده سازی حاکمیت فناوری اطلاعات نمودند. در این میان چارچوب FEAF از یک ط ...

مقاله استفاده از مواد پلیمری به عنوان عامل کوئنج در عملیات حرارتی فولادها

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
استفاده از مواد پلیمری به عنوان عامل کوئنج در عملیات حرارتی فولادها چکيده محلول های پلیمری محیطهای کوئنچی هستند که در سالهای اخیر مورد توجه بسیار زیاد قرار گرفته اند و به عنوان جایگزین محیطهای کوئنچ سنتی مطرح شده اند. با تنظیم شرایط محیطهای پلیمری می توان ریزساختار و خواص مکانیکی قطعه عملیات حرارتی شده را د ...

مقاله تعیین چقرمگی شکست فولاد عملیات حرارتی شده AISID2 با روش المان محدود و روش نشرآوایی

word قابل ویرایش
22 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** تعیین چقرمگی شکست فولاد عملیات حرارتی شده AISID2 با روش المان محدود و روش نشرآوایی چکیده فولاد AISID2 از نوع فولاد ابزار سرد کار پرکربن و پرکرم است. زجمله خواص مکانیکی این فولاد میتوان به استحکام فشاري بالا و سختی- پذیري خوب آن اشاره نمو ...

مقاله بررسی پارامترهای عملیات آستنیته و کوئنچ بر خواص مکانیکی و تغییرات ابعادی قطعات فولاد کربنی و آلیاژی

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی پارامترهای عملیات آستنیته و کوئنچ بر خواص مکانیکی و تغییرات ابعادی قطعات فولاد کربنی و آلیاژی چکیدہ فولادها جهت حصول ساختار و خواص مکانیکی مطلوب، تحت پروسه های مختلف عملیات حرارتی قرار می گیرند، ولی برخی از این قبیل عملیات ها باعث تغییر شدید در نوسانات سختی مناطق مختلف می گردد، که این نوسانات می تو ...