بخشی از مقاله


چکیده

هدف از انجام این پروژه بررسی تفاوت در نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی و دینامیکی در سازه میباشد. بدین منظور به بررسی و تحلیل یک سازه با پلان مشخص که در ادامه معرفی خواهد شد پرداختهایم. یکی از مسائل مهم در طراحی لرزه ای سازه ها تخمین قابل اطمینان از مقدار بیشینه تغییر شکل های سازه در هنگام وقوع زلزله می باشد .در این مقاله مقایسه ای بین نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی و استاتیکی در سازه با پلان مشخص صورت گرفته است. این سه ساختمان شامل سازههای 3 ، 5 و 7 طبقه میباشد. برای مقایسه نتایج حاصل از تحلیل، برای هر سازه 3 بار تحلیل با استفاده از نرمافزار ETABS انجام گشته است. ساختمان مورد نظر قبل از شروع در یک پروسه آنالیز و طراحی استاتیکی و دینامیکی طیفی قرار گرفته و طبق ضوابط آئیننامه 2800 و مبحث دهم مقررات ملی ساختمان یک رنج نرمال و مورد قبول برای مقاطع آن اختیار شده است. بر اساس ضریب رفتار استخراج شده برای سازه و نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی، مقایسه ای با تحلیل دینامیکی صورت گرفته است. که مشاهده می شود که با دقیق شدن نوع تحلیل از حالت استاتیکی به حالت دینامیکی هر چه ارتفاع ساختمان کمتر شود، درصد اختلاف بین تحلیل استاتیکی و طیفی نیز کمتر میشود، یعنی اینکه در ساختمانهای کوتاه توزیع برش در آنالیز طیفی به نوعی توزیعی خطی است. از بررسی نتایج آنالیز قبل از همپایه سازی مشخص است که روش تحلیل استاتیکی معادل همواره نسبت به روش دینامیکی مقادیر محافظه کارانه و تا حدودی هم غیر اقتصادی را ارائه میدهد.

واژگان کلیدی:

ضریب افزایش تغییر مکان،ضریب رفتار،تحلیل دینامیکی،تحلیل استاتیکی.

1


مقدمه

تخمین قابل اطمینان از مقدار بیشینه تغییر شکل های سازه در هنگام وقوع زلزله یکی از مسائل مهم در طراحی لرزه ای می باشد. طراحی بر اساس جابه جایی برای سیستم های چند درجه آزادی مستلزم تخمین مناسب ازجابه جایی لرزه ای سازه است. به علت آنکه سازه در هنگام زلزله وارد ناحیه غیر خطی میگردد، مقدار تغییرمکان های واقعی در زلزله بیشتر از مقادیر تعیین شده تحت بار طرح می باشد. در این مقاله، به بررسی و تحلیل یک سازه با پلان مشخص پرداخته ایم تا با مقایسه نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی و دینامیکی مقادیر بیشینه تغیر مکان را طبق ایین نامه FEMA و ATC مورد بررسی قرار دهیم.

مقایسه نتایج تحلیل در قالب 3 مدل شامل: -1 استاتیکی معادل (طبق ایین نامه -2 .(2800 تحلیل دینامیکی طیفی بدون در نظر گرفتن بارهای استاتیکی زلزله. -3 تحلیل دینامیکی طیفی با ضریب هم پایه ساز برش پایه برای زمینی واقع در قزوین مورد بررسی قرار گرفته است.

-1 سازه مورد بررسی

سازه مورد بررسـی یک سـازه بـا پلان مشخص برای مقایسـه تحلیل استاتیکـی و دینامیکـی با سـه حالت 3 و 5 و 7 طبقه با کاربری تجاری و مسکونی در شهر قزوین می باشد که قبل از شروع در یک پروسه آنالیز استاتیکی و دینامیکی قرار گرفته است و طبق ایین نامه 2800 و مبحث دهم مقررات ملی ساختمان یک رنج نرمال و قابل قبولی برای مقاطع آن اختیار شده است که پلان آن به صورت زیر اختیار می گردد.

2

شکل((1 پلان طبقات

در شکل زیر به ترتیب اثر لنگر بر ساختمان 7 طبقه و اثر برش بر ساختمان 7طبقه مشاهده می شود.

3

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید