دانلود مقاله تاثیر روشهای آمادهسازی سطحی مختلف در استحکام باند سه نوع پست پیش ساخته همرنگ دندان با سیمان رزینی

word قابل ویرایش
9 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه

یکی از درمانهای معمول در دندانهایی که تحت درمان ریشه قرار گرفتهاند و نیاز به روکش دارند، پست و کور است. هدف از قرار دادن پست، تامین گیر برای کور جهت حمایت ترمیم نهایی است. گیر پست متاثر از چند عامل است: عوامل مربوط به پست، عوامل مربوط به سیمان و حد فاصل سیمان – پست و عاج – سیمان. عوامل مربوط به پست شامل طول، قطر، طرح، ساختار سطحی و جنس هستند که در مطالعات مختلف اثر آنها در گیر پست مطالعه شده است. اثر سیمان در گیر پست تحت تاثیر استحکام سیمان و اتصال آن به پست و دیوارهای عاجی است .(۱) نیروهای اکلوزالی نرمال میتواند تنشهایی در حد فاصل عاج – سیمان – پست ایجاد کند که سبب تخریب سیمان و لقی پست یا شکستن ریشه گردد .(۲)

علاوه بر پستهای ریختگی که مدتها مورد استفاده قرار گرفتهاند، دو گروه پست پیش ساخته هم در بازار موجودند: پستهای فلزی نظیر تیتانیوم و استینلس استیل و پستهای غیرفلزی نظیر فایبرگلاس و زیرکونیا. پستهای غیر فلزی به منظور تامین زیبایی و باند با سیمانهای رزینی به کانال و افزایش گیر در نظر گرفته شدهاند.

در پستهای غیر فلزی باند شونده حداقل دو حد فاصل اصلی وجود دارد: یکی بین پست و سیمان لوتینگ و دیگری بین سیمان و عاج .(۱)

واضح است که اتصال مواد با خواص مکانیکی متفاوت در شرایط اعمال نیرو سبب تولید تنش در حد فاصل دو ماده میگردد و هرچه اختلاف در خواص مکانیکی بین دو ماده بیشتر باشد، تنش هم شدیدتر خواهد بود. در پستهای غیر فلزی باند شونده، بیشترین تنش در حد فاصل پست – سیمان لوتینگ است که احتمال شکست در این حد فاصل را افزایش میدهد .(۳)

جهت افزایش استحکام باند سیمان رزینی در این حدفاصل و ایجاد مجموعهای واحد، چند روش آمادهسازی پیشنهاد شدهاند. این روشها عبارتند از: اچ با اسید هیدروفلوریک یا اسید فسفوریک و سندبلاست با ذرات آلومینا که خشونت سطحی را افزایش میدهند، کاربرد سایلن که جهت ایجاد باند شیمیایی بین سیمان و پست بکار میرود و روشهایی که مجموعهای از دو روش قبل میباشند مثل سندبلاست و سایلن، اسید هیدروفلوریک و سایلن،Cojet و سایلن که ایجاد خشونت سطحی را با باند شیمیایی همراه میکنند ۴)،.(۵

۱۰۱

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران (دوره ۲۱، شماره ۲، تابستان (۱۳۸۷

سیستم Cojet، شکل تغییر یافته سیستم Rocatec است که در کردند. در این بررسی پستهای فیبری استحکام باند بالاتری را نسبت
سال ۱۹۸۹ برای کاربرد لابراتواری معرفی شد. در سیستم Cojet به پستهای سرامیکی نشان دادند .(۴)
سندبلاست با ذرات آلومینای پوشیده با سیلیکا انجام میشود که در در مطالعه حاضر با هدف افزایش استحکام باند سیمان رزینی به
نتیجه آن لایه ای از سیلیکات در سطح برجا می گذارد .(۱) چندین پستهای پیش ساخته غیر فلزی (سرامیکی، فایبرگلاس، فایبرکوارتز)
مطالعه حد فاصل سیمان – پست را در پستهای مختلف بررسی سطح پستها به روشهای مختلف تحت آمادهسازی قرار گرفت و اثر
کردهاند. آن در استحکام باند به سیمان رزینی ارزیابی شد.
Sahafi و همکاران اثر روشهای آمادهسازی مختلف سطح روش بررسی
پستهای پیش ساخته را در باند به سیمان رزینی بررسی کردند و
برخی روشها را در بهبود استحکام باند سیمان رزینی به پستها موثر در این مطالعه مداخلهای، ابتدا ۱۴۴ عدد مولد آکریلیک به شکل
یافتند .(۶) همین محققین در ادامه مطالعات خود از تست مکعب و به طول، عرض و ارتفاع ۱۰میلیمتر با محفظه استوانهای
(DTS) Diametral tensile strength جهت بررسی اثر روشهای شکل در قسمت مرکز مولد به قطر ۳میلیمتر و ارتفاع ۷میلیمتر تهیه
مختلف آمادهسازی بر استحکام باند استفاده کردند. در این مطالعه شد. پستهای مورد استفاده، Matchpost (فایبرکوارتز) به قطر
مشخص شد که نوع سیمان رزینی با توجه به نوع پست اثر قابل ۱/۴میلیمتر (RTD)، Glassix (فایبرگلاس) به قطر ۱/۳۵میلیمتر
توجهی در مقادیر DTS داشت .(۱) (Harald Nordin) و Cosmopost (پست سرامیکی زیرکونیا) به قطر
Marchan و همکاران گیر پستهای سرامیکی را با سیمانهای ۱/۴میلیمتر (Ivoclar-Vivadent) بودند. مشخصات مواد استفاده
رزینی و گلاس آینومر بررسی کردند. در مشاهدات آنها گیر پستها با شده در این مطالعه در جدول۱ آورده شده است. ۱۴۴ عدد پست
سیمان رزینی بیشتر از گلاس آینومر بود Bitter .(7) و همکاران همرنگ دندان ۴۸) پست از هر نوع) در ۱۸ گروه ۸تایی تحت
استحکام باند سیمانهای مختلف را به پستهای همرنگ بررسی روشهای آمادهسازی سطحی زیر قرار گرفتند:

جدول-۱ لیست و مشخصات مواد مصرفی

ماده ش ترکیب ش شماره سریال ش کارخانه سازنده
Glassix ماتریکس اپوکسی رزین با ۶۵ درصد حجمی فیبرگلاس ۰۵۴۱۷ سوئیسHarald Nordin /
Matchpost ماتریکس اپوکسی رزین با ۶۰ درصد حجمی فیبرکوارتز ۰۲۴۴۵۲۰۰۶۰۴ فرانسه RTD/
Cosmopost Zro2 94/9 % و % Y2O3 5/1 E49558 Ivoclar-Vivadent Liechtenstein /
Porcelain % 9 HF B1VBC آمریکا Ultradent/
Etching Gel

سایلن Methacryloxy propyl trimethoxy silane B1VBC آمریکا Ultradent/
پودر سندبلاست آلومینیوم اکساید ۵۰ μm 8000201 آمریکا Bisco/
پودر Cojet ذرات آلومینای ۳۰ μm پوشیده با سیلیکات ۱۳۹۵۶۶ آمریکا ۳M ESPE/
Silanized barium glass, Silanized silica,
پاناویا F2.0 sodium fluoride, Dimethacrylate, MDP, 00049A ژاپن Kuraray/
Benzoyl peroxide, sodium aromatic sulfinate,

Amine
ED Primer II MDP, HEMA, Sodium benzene sulfinate ژاپن Kuraray/

Amine, H2O

MDP= 10- Methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate; HEMA = Hydroxyethyl methacrylate

۱۰۲

تاثیر روشهای آمادهسازی سطحی مختلف در استحکام باند سه نوع پست پیش ساخته … دکتر منصوره میرزایی و همکاران

گروه–۱ بدون آمادهسازی سطحی (گروه کنترل)

گروه–۲ اچینگ با اسید هیدروفلوریک %۹

(Porcelain Etching Gel) به همراه سایلن :(Ultradent) اسید هیدروفلوریک((HF به مدت دو دقیقه در سطح پستها قرار داده شده

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 9 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد