بخشی از مقاله

مقدمه

یکی از درمانهاي معمول در دندانهایی که تحت درمان ریشه قرار گرفتهاند و نیاز به روکش دارند، پست و کور است. هدف از قرار دادن پست، تامین گیر براي کور جهت حمایت ترمیم نهایی است. گیر پست متاثر از چند عامل است: عوامل مربوط به پست، عوامل مربوط به سیمان و حد فاصل سیمان – پست و عاج – سیمان. عوامل مربوط به پست شامل طول، قطر، طرح، ساختار سطحی و جنس هستند که در مطالعات مختلف اثر آنها در گیر پست مطالعه شده است. اثر سیمان در گیر پست تحت تاثیر استحکام سیمان و اتصال آن به پست و دیوارهاي عاجی است .(1) نیروهاي اکلوزالی نرمال میتواند تنشهایی در حد فاصل عاج – سیمان – پست ایجاد کند که سبب تخریب سیمان و لقی پست یا شکستن ریشه گردد .(2)

علاوه بر پستهاي ریختگی که مدتها مورد استفاده قرار گرفتهاند، دو گروه پست پیش ساخته هم در بازار موجودند: پستهاي فلزي نظیر تیتانیوم و استینلس استیل و پستهاي غیرفلزي نظیر فایبرگلاس و زیرکونیا. پستهاي غیر فلزي به منظور تامین زیبایی و باند با سیمانهاي رزینی به کانال و افزایش گیر در نظر گرفته شدهاند.


در پستهاي غیر فلزي باند شونده حداقل دو حد فاصل اصلی وجود دارد: یکی بین پست و سیمان لوتینگ و دیگري بین سیمان و عاج .(1)

واضح است که اتصال مواد با خواص مکانیکی متفاوت در شرایط اعمال نیرو سبب تولید تنش در حد فاصل دو ماده میگردد و هرچه اختلاف در خواص مکانیکی بین دو ماده بیشتر باشد، تنش هم شدیدتر خواهد بود. در پستهاي غیر فلزي باند شونده، بیشترین تنش در حد فاصل پست – سیمان لوتینگ است که احتمال شکست در این حد فاصل را افزایش میدهد .(3)

جهت افزایش استحکام باند سیمان رزینی در این حدفاصل و ایجاد مجموعهاي واحد، چند روش آمادهسازي پیشنهاد شدهاند. این روشها عبارتند از: اچ با اسید هیدروفلوریک یا اسید فسفوریک و سندبلاست با ذرات آلومینا که خشونت سطحی را افزایش میدهند، کاربرد سایلن که جهت ایجاد باند شیمیایی بین سیمان و پست بکار میرود و روشهایی که مجموعهاي از دو روش قبل میباشند مثل سندبلاست و سایلن، اسید هیدروفلوریک و سایلن،Cojet و سایلن که ایجاد خشونت سطحی را با باند شیمیایی همراه میکنند 4)،.(5

101

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران (دوره 21، شماره 2، تابستان (1387

سیستم Cojet، شکل تغییر یافته سیستم Rocatec است که در کردند. در این بررسی پستهاي فیبري استحکام باند بالاتري را نسبت
سال 1989 براي کاربرد لابراتواري معرفی شد. در سیستم Cojet به پستهاي سرامیکی نشان دادند .(4)
سندبلاست با ذرات آلومیناي پوشیده با سیلیکا انجام میشود که در در مطالعه حاضر با هدف افزایش استحکام باند سیمان رزینی به
نتیجه آن لایه اي از سیلیکات در سطح برجا می گذارد .(1) چندین پستهاي پیش ساخته غیر فلزي (سرامیکی، فایبرگلاس، فایبرکوارتز)
مطالعه حد فاصل سیمان – پست را در پستهاي مختلف بررسی سطح پستها به روشهاي مختلف تحت آمادهسازي قرار گرفت و اثر
کردهاند. آن در استحکام باند به سیمان رزینی ارزیابی شد.
Sahafi و همکاران اثر روشهاي آمادهسازي مختلف سطح روش بررسی
پستهاي پیش ساخته را در باند به سیمان رزینی بررسی کردند و
برخی روشها را در بهبود استحکام باند سیمان رزینی به پستها موثر در این مطالعه مداخلهاي، ابتدا 144 عدد مولد آکریلیک به شکل
یافتند .(6) همین محققین در ادامه مطالعات خود از تست مکعب و به طول، عرض و ارتفاع 10میلیمتر با محفظه استوانهاي
(DTS) Diametral tensile strength جهت بررسی اثر روشهاي شکل در قسمت مرکز مولد به قطر 3میلیمتر و ارتفاع 7میلیمتر تهیه
مختلف آمادهسازي بر استحکام باند استفاده کردند. در این مطالعه شد. پستهاي مورد استفاده، Matchpost (فایبرکوارتز) به قطر
مشخص شد که نوع سیمان رزینی با توجه به نوع پست اثر قابل 1/4میلیمتر (RTD)، Glassix (فایبرگلاس) به قطر 1/35میلیمتر
توجهی در مقادیر DTS داشت .(1) (Harald Nordin) و Cosmopost (پست سرامیکی زیرکونیا) به قطر
Marchan و همکاران گیر پستهاي سرامیکی را با سیمانهاي 1/4میلیمتر (Ivoclar-Vivadent) بودند. مشخصات مواد استفاده
رزینی و گلاس آینومر بررسی کردند. در مشاهدات آنها گیر پستها با شده در این مطالعه در جدول1 آورده شده است. 144 عدد پست
سیمان رزینی بیشتر از گلاس آینومر بود Bitter .(7) و همکاران همرنگ دندان 48) پست از هر نوع) در 18 گروه 8تایی تحت
استحکام باند سیمانهاي مختلف را به پستهاي همرنگ بررسی روشهاي آمادهسازي سطحی زیر قرار گرفتند:

جدول-1 لیست و مشخصات مواد مصرفی

ماده ش ترکیب ش شماره سریال ش کارخانه سازنده
Glassix ماتریکس اپوکسی رزین با 65 درصد حجمی فیبرگلاس 05417 سوئیسHarald Nordin /
Matchpost ماتریکس اپوکسی رزین با 60 درصد حجمی فیبرکوارتز 02445200604 فرانسه RTD/
Cosmopost Zro2 94/9 % و % Y2O3 5/1 E49558 Ivoclar-Vivadent Liechtenstein /
Porcelain % 9 HF B1VBC آمریکا Ultradent/
Etching Gel

سایلن Methacryloxy propyl trimethoxy silane B1VBC آمریکا Ultradent/
پودر سندبلاست آلومینیوم اکساید 50 μm 8000201 آمریکا Bisco/
پودر Cojet ذرات آلومیناي 30 μm پوشیده با سیلیکات 139566 آمریکا 3M ESPE/
Silanized barium glass, Silanized silica,
پاناویا F2.0 sodium fluoride, Dimethacrylate, MDP, 00049A ژاپن Kuraray/
Benzoyl peroxide, sodium aromatic sulfinate,

Amine
ED Primer II MDP, HEMA, Sodium benzene sulfinate ژاپن Kuraray/

Amine, H2O

MDP= 10- Methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate; HEMA = Hydroxyethyl methacrylate

102

تاثیر روشهاي آمادهسازي سطحی مختلف در استحکام باند سه نوع پست پیش ساخته ... دکتر منصوره میرزایی و همکاران

گروه–1 بدون آمادهسازي سطحی (گروه کنترل)

گروه–2 اچینگ با اسید هیدروفلوریک %9

(Porcelain Etching Gel) به همراه سایلن :(Ultradent) اسید هیدروفلوریک((HF به مدت دو دقیقه در سطح پستها قرار داده شده

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید