دانلود مقاله تحلیل سازه‌ها

word قابل ویرایش
32 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

تحلیل سازه‌ها

تحلیل سازه‌ها یا آنالیز سازه‌ها (Structural analysis) یا تئوری سازه‌ها (Theory of structures) یکی از زیر رشته‌ها و زمینه‌های عمده و مدرن در مهندسی عمران، و مهندسی هوافضا می‌باشد.
روشی برای محاسبه میزان تغییر شکل، نیروهای داخلی و عکس العمل‌های تکیه‌گاهی یک سازه است. اطلاعات مورد نیاز برای این محاسبات مشخصات مقاطع سازه و بارهای وارد بر سازه هستند.
سازه‌ها از دو دیدگاه از لحاظ بار‌گذاری[۱] قابل بحث هستند:
• بارگذاری دینامیکی

• بارگذاری استاتیکی
همچنین عوامل موثر در تحلیل سازه‌ها شرایط تکیه‌گاهی اتصالات، و قیودآن‌ها می‌باشد

همانطوری که می دانیم در طراحی های مهندسی

هیچ گاه مجاز به استفاده از تمام ظرفیت یک المان نیستیم و این قضیه در مورد تیرها نیز صادق است. تیرها اعضایی هستند که بار وارده بر انها عموما عمود بر محور اصلیشان است و توسط عملکرد خمیده شدن {خمش} بار را تحمل می کنند.تیرها را از لحاظ ائین نامه ایران به ۳ دسته فشرده و نیمه فشرده و لاغر تقسیم می کنیم. اینکه تیر ما در

کدام دسته واقع شود توسط جدولی در ائین نامه اورده شده ودر همین حد بسنده میکنم که اگر مقطع موجمد ما در دسته لاغر واقع شد مجاز به استفاده از ان نیستیم مگر با تمهیدات خاص. اگر تیر توانست شرط فشردگی را بر قرار کند به تنهایی نمی توان ان را عاملی باعث تعیین تنش مجاز دانست بلکه عامل بسیار مهمی که کمانش پیچشی – جانبی تیر نام دارد نیز باید چک گردد. همانطور که اصول اولیه خمش از مقاومت مصالح گویاست در بالای تار خنثی در لنگر مثبت فشار و

در پایین ان کشش خواهیم داشت.کشش مشکل ساز نیست ولی فشار چرا… این فشار باعث میگردد که بال و قسمتی از جان چسبیده به بال کمانش کند که به این پدیده کمانش پیچشی جانبی تیر گویند. این پارامتر عاملیست برای کم کردن تنش مجاز تیر.
اصولا در عمل برای اجرای تکیه گاه جانبی برای تیر از را

ه های زیر استفاده میشود:
۱.اتصال تیرهای فرعی به اصلی{توسط برش همترازی که در اینده درسش را خواهم نوشت}
۲.مدفون شدن تیر در دال بتنی یا طاق ضربی یا اتصال توسط گل میخ به دال بتنی{سقف کامپوزیت در اینده درسش را می دهم}
اگر تیر در سقف مدفون بود که ان را با اتکای جانبی به شمار می اوریم و اگر قرار باشد اتکای جانبی تیر را از اتصال تیرهای فرعی به اصل تامین کنیم باید فواصل تیرهای فرعی را به فواصل مشخصی محدود کرد.
تیرها تنش مجاز خمشی ۳

اگر مقدار l b از مقدار حداقل ۲ فرمول زیر{فاصله مجاز ۲ تکیه گاه جانبی} بیشتر بود شرط سوم درست است.
Lc1 =(635*bf)/√F¬y
LC 2 =1400000/((Fy*d)/A¬f)

محاسبه شعاع ژیراسیون قسمت فشاری:
Rt =1.2 * ry
محاسبه ضرایب لاغری
=L/rt λ
√ ((۷۲*۱۰^۵*cb)/Fy)= 1 λ
λ ۲ = √ ((۳۶۰*۱۰^۵*cb)/Fy)
محاسبه شعاع ژیراسیون قسمت فشاری حول محور Y :
Rt = 1.2* rt
محاسبه ضریب تغییرات لنگر Cb :
ابتدا به تعیین علامت نسبت M1/M2 می پردازیم
اگر M1 و M2 هر کدام یک علامت مجزا داشتند انگاه علامت ا

ین نسبت را مثبت می گذاریم و اگر هر دو هم علامت بودند علامت نسبت را منفی می گذاریم و از فرمول زیر این مقدار را محاسبه می کنیم:
Cb = 1.75 + 1.05*(M1/M2) + 0.3 (M1/M2) ^2
البته دوستان توجه داشته باشند که مقدار Cb از یک و از ۲٫۳ نمی تواند به ترتیب کمتر و بیشتر باشد و اگر شد این مقادیر را انتخاب می کنیم.

البته مقدار Cb شامل ۴ تبصره می شود:
۱٫ اگر ممان در وسط دهانه {منظور از دهانه فاصله بین ۲ تک

یه گاه جانبی است} بیشتر از ۲ طرف بود انگاه مقدار Cb را یک می گیریم.
۲٫ اگر ممان در یک انتها صفر بود Cb را ۱٫۷۵ می گیریم.
۳٫ در تیرهای طره این مقدار را ۱ می گیریم.
۴٫ در تیر ستون ها در جهت اطمینان این مقدار را یک میگیریم.
بعد از به دست اوردن پارامتر های فوق می توانیم طبق شرایط زیر تنش مجاز خمشی حول محور قوی تیر را بدست اوریم:
اگر مقدار λ از ۱λ کمتر بود می توان گفت که اثر لاغری ناچیز است و از ان صرفنظر می گردد و تنش مجاز از رابطه زیر بدست خواهد امد:
Fb x = 0.6*Fy
اگر مقدار λ از ۱λ بیشتر یا مساوی بود و از مقدار ۲λ کمتر بود در این صورت هم اثر لاغری هم اثر تسلیم مشترکا اثر گذار هستند وتنش مجاز از رابطه زیر بدست خواهد امد:
Fbx1 = { 2/3 – ((λ^۲ * Fy)/(1075*10^5 * Cb))} ≤ ۰٫۶ * Fy
اگر مقدار λ از ۲ λ بیشتر باشد انگاه تماما لاغری اثر گذار است وتنش مجاز از رابطه زیر بدست خواهد امد:
Fbx1 = (120 * 10^5 * Cb) /λ^۲ ≤ ۰٫۶ * Fy
حالا باید تنش مجاز خمشی Fbx2 را محاسبه کرد:
Fbx 2 = (840000 * Cb )/((L * d)/Af) ≤ ۰٫۶ * Fy
و حالا از میان Fbx1 و Fbx2 مقدار بیشینه انها را انتخاب میکنیم و به عنوان تنش مجاز دهانه مربوطه انتخاب می کنیم.

 

نظر شما را به این نکته بسیار مهم جلب می کنم که ابتدا Fbx2 را حساب کنید و اگر این مقدار از ۰٫۶ * Fy بیشتر شد همین مقدار ۰٫۶ * Fy را به عنوان تنش مجاز خمشی د

هانه مربوطه انتخاب می کنیم و دیگر نیازی به محاسبه Fbx1 نمی باشد.
مطالب گفته شده تا کنون در مورد تیر با مقطع I شکل بود.اگر مقطع تیر ما به

صورت قوطی شکل بود باید شرط فشرده بودن ان توسط جدول کنترل فش

ردگی مقاطع کنترل گردد.اگر مقطع فشرده بود تنش مجاز خمشی حول هر ۲ محور به مقدار ۰٫۶۶*FY و اگر مقطع فشرده نبود تنش مجاز خمشی حول هر ۲ محور به مقدار ۰٫۶*FY خواهد بود. اگر مقطع شما از ۲ ناودانی به هم جوش شده {بدون فاصله} به صورت پیوسته تشکیل شده بود می توانید این مقطع را به صورت قوطی کنترل نمایید. اصولا سعی کنید دهانه

ها را حداکثر به ۷ متر محدود کنید.اگر مقطع تیری برای دهانه ای ضعیف بود حتما بررسی کنید که با پلیت تقویتی در محل های مورد نیاز{با توجه به دیاگرام ممان تیر} به چه هزینه ای خواهید رسید وبا افزایش نمره تیر اهن به چه هزینه ای…چونکه تفاوت یک مهندس سازه با یک معمار تجربی در عملکرد اقتصادی انهاست. حداکثر خیز مجاز تیرها را به ۲۴۰/۱ دهانه {بار مرده و زنده} محدود کنی

د. اصولا در تیر ها برش حاکم بر طراحی نیست ولی با این حال با رابطه ۰٫۴*FY کنترل می گردد وفقط جان تیر اهن در مقابله با برش کار می کند . بای تیر اهن نیز به تحمل خ

مش می پرذازد.
تیرها ( تنش مجاز خمشی ۴

مطالب گفته شده تا کنون در مورد تیر با مقطع I شکل بود.اگر مقطع تیر ما به صورت قوطی شکل بود باید شرط فشرده بودن ان توسط جدول کنترل فشردگی مقاطع کنترل گردد.اگر مقطع فشرده بود تنش مجاز خمشی حول هر ۲ محور به مقدار ۰٫۶۶*FY و اگر مقطع فشرده نبود تنش مجاز خمشی حول هر ۲ محور به مقدار ۰٫۶*FY خواهد بود.

اگر مقطع شما از ۲ ناودانی به هم جوش شده {بدون فاصله} به صورت پیوسته تشکیل شده بود می توانید این مقطع را به صورت قوطی کنترل نمایید.

اصولا سعی کنید دهانه ها را حداکثر به ۷ متر محدود کنید.اگر مقطع تیری برای دهانه ای ضعیف بود حتما بررسی کنید که با پلیت تقویتی در محل های مورد نیاز{با توجه به دیاگرام ممان تیر} به چه هزینه ای خواهید رسید وبا افزایش نمره تیر اهن به چه هزینه ای…چونکه تفاوت یک مهندس سازه با یک معمار تجربی در عملکرد اقتصادی انهاست.

 

حداکثر خیز مجاز تیرها را به ۲۴۰/۱ دهانه {بار مرده و زنده} محدود کنید.

اصولا در تیر ها برش حاکم بر طراحی نیست ولی با این حال با رابط

ه ۰٫۴*FY کنترل می گردد وفقط جان تیر اهن در مقابله با برش کار می کند . بای تیر اهن نیز به تحمل خمش می پرذازد.
تیرها ( حل مثال)

سوال) تیری از یک قاب مفصلی مهاربندی شده ساختمانی با سیستم باربری کف تیرچه بلوک جهت طراحی بیرون اورده شده است.
طول تیر ۶ متر و طول دیگر پانل ۵ متر است.
مقدار بار مرده با توجه به سقف تیرچه و بلوک به میزان kg/m^2 550
مقدار بار زنده برای کاربری مسکونی با توجه به مبحث ششم از مقررات ملی ساختمان kg/m^2 200
تکیه گاه های جانبی در محل تکیه گاه های اصلی واقع شده اند.
این تیر را از نیمرخ IPE طرح نمایید.
FY = 2400 Kg/cm^2
حل) در ابتدا مقدار بار خطی وارد بر تیر را محاسبه می کنیم :
q = (550 * 2.2) + ( 550 * 2.5 ) + ( 200 * 2.5 ) + (200 * 2.5 ) = 3250 Kg/cm^2
محاسبه ممان ماکزیمم وارد بر تیر مذکور :
M max = (q * l^2)/8
Mmax= (3.25*6^2) /8= 14.625 Ton .m
به عنوان یک حدس اولیه از تنش مجاز ۱۴۴۰ Kg/cm^2 استفاده می کنیم
انتخاب مقطع با توجه به تنش مجاز انتخابی : Kg/cm^2 14

۴۰ ≥ ( M max / Wx )
( 14.625 * 100000 / Wx ) ≤ ۱۴۴۰ Kg/cm^2 Wx = 1015.625 cm^3
با توجه به اساس مقطع به دست امده از IPE 400 با اساس مقطع ۱۱۶۰ CM^3 استفاده می گردد.

کنترل فشردگی مقطع :
Bf / ( 2 * tf ) ≤ (۵۴۵ / √ Fy )
18 / ( 2 * 1.35 ) = 6.66 ≤ ۵۴۵/ √ ۲۴۰۰ = ۱۱٫۱۲
مقطع فشرده است
کنترل فاصله تکیه گاه های جانبی :
Lc 1 = ( 635 * bf ) / √۲۴۰۰
Lc1 = ( 635 * 18 ) / √۲۴۰۰ = ۲۳۳٫۳۱ m
Lc2 = 14*10^5 / ((d / Af)*Fy)
Lc2 = 14 * 10^5 / ((40 /( 1.35 * 18))*2400) = 354.37 m
Lc = min { 233.31 , 354 .37}
Lc = 233.31 m
Lb = 600 m≥ ۲۳۳٫۳۱ m
تیر دچار کمانش کلی می گردد
تعیین تنش مجاز تیر :
تعیین cb :
ممان در ۲ انتها بزرگتر است پس cb =1
محاسبه Fb2 :
Fb2 = (84*100000 * Cb ) / ( L * d )/Af
Fb2 = ( 84 * 100000* 1) / ( 600 * 40) / ( 1.35 * 18 ) = 8505 Kg/cm^2
مقدار تنش مجاز خمشی ۱۴۴۰ Kg/cm^2 انتخاب میشود و فرض اولیه صحیح بوده است .
کنترل مقطع انتخابی :
M max / Wx ≤ ۱۴۴۰ Kg/cm^2
14.625 * 100000 / 1160 = 1260.77 Kg/cm^2
مقطع انتخابی خوب است و از نظر اقتصادی نیز مناسب است.
کنترل برش مقطع :
محاسبه حداکثر برش وارده در تکیه گاه تیر :
V max = (3.25 * 6 ) /2 = 9.75 ton
تنش مجاز برشی به مقدار ۹۶۰ Kg/cm^2 است
Fv / (d*tw) ≤ ۹۶۰Kg/cm^2
9.75 * 1000 / ( 40 * .86) = 283.4 kg/cm^2 ≤ ۹۶۰ kG/cm^2
تیر از نظر برش نیز فاقد مشکل است
یر ها (تنش مجاز خمشی ۲)

 

مسئله تکیه گاه جانبی در تیرها به عنوان عاملی اثرگذار در بدست اوردن تنش مجاز تیرها به شمار می اید. اگر که تیر برای تامین تکیه گاه جانبی خود ۲ مورد گفته شده را نداشت باید فاصله بین ۲ تکیه گاه اصلی را بعنوان فاصله تکیه گاه های جانبی برداشت زیرا تکیه گاه اصلی می تواند کار تکیه گاه جانبی را نیز انجام دهد. بحث ما در اینجا در مورد مقاطع I شکل است. حالا که با شرط فشردگی در تیرها {نسبت بال ازاد به ضخامت با ل کوچکتر از ۲۴۰۰ √/ ۵۷۵ واتصال پیوسته بین بال ها و جان } و تکیه گاه جانبی در تیرها اشنا شدیم اقدام به معرفی تنش های مجاز می کنم. {دوستان توجه داشته باشند که ۳ مورد گفته شده درز

یر مربوط به خمش حول محور قوی تیرهاست}
۱-اگر که در تیر موجود ما شرط فشردگی صادق بود و تکیه گاه جانبی تیر نیز تامین بود مقدار تنش مجاز خمشی را ۰٫۶۶*FY در نظر می گیریم.
۲-اگرتیر شرط فشردگی را ارضاء نکرد ولی از لحاظ تکیه

 

گاه جانبی تامین بود انگاه مقدار تنش مجاز خمشی را ۰٫۶*FY را میگیریم.
۳-اگر تیر هر دو شرط فشردگی و داشتن تکیه گاه جانبی را ناقض بود انگاه تنش مجاز خمشی تیر را باید طبق روابط زیر بدست اورد:
ابتدا به معرفی پارامترها می پردازم
L b = فاصله بین ۲ تکیه گاه جانبی
r t =شعاع ژیراسیون حول محور y {شامل بال فشاری و قسمتی از جان متصل به بال فشاری}
Ix و = I y به ترتیب ممان اینرسی حول محور X و y هستند
t f = ضخامت بال
t w = ضخامت جان
d ارتفاء کل مقطع
C b = ضریب تغییرات لنگر در طول ازاد بال است
= M 1 لنگر کوچکتر در انتهای تیر
= M 2 لنگر بزرگتر در انتهای دیگر تیر
λ و۱ λ و ۲ λ = ضرایب لاغری هستند
= Fy تنش تسلیم فولاد مصرفی
Fb 1 و = F b 2 تنش های مجاز خمشی هستند
=W x اساس مقطع تیر اهن

 

=fbx تنش محاسباتی ناشی از بار وارده بر تیر اهن موجود
رون کار بدین شکل است که برای یک تیری که در طول خود دارای تعدادی تکیه گاه جانبی است مقدار تنش مجاز را باید برای هر فاصله بین دو تکیه گاه مجاز بدست اورد و سپس مقدار مینیمم تنش مجاز را انتخاب کرد. البته برای هر دهانه{فاصله بین دو تکیه گاه جانبی} باید هر دو مقدار Fb1 و Fb2 را حساب کرد و مقدار ماکزیمم انها را برای تنش مجاز دهانه انتخاب کرد. ذکر این نکته را لازم می دانم که برای جلوگیری از انجام محاسبات طولانی و زمان گیر ابتدا مقدار تنش مجاز Fb2 را حساب کرده و اگر این مقدار از ۰٫۶*fY بیشتر شد همین مقدار ۰٫۶*fY را به عنوان تنش مجاز خمشی دهانه انتخاب کرده و دیگر نیازی به محاسبه fb1 نمی باشد.
مزایا و معایب ساختمانهای فلزی

احداث ساختمان بمنظور رفع احتیاج انسانها صورت گرفته و مهندسین، معماران مسئولیت تهیه اشکال و اجراء مناسب بنا را برعهده دارند؛ محور اصلی مسئولیت عبارت است از:
الف ) ایمنی ب ) زیبائی ج) اقتصاد

با توجه به اینکه ساختمان های احداثی در کشور ما اکثرا” بصورت فلزی یا بتنی بوده و ساختمانهای بنایی غیر مسلح با محدودیت خاص طبق آئین نامه ۲۸۰۰ زلزله ایران ساخته میشود، آشنایی با مزایا و معایب ساختمانها می تواند درتصمیم گیری مالکین ، مهندسین نقش اساسی داشته باشد.
مزایای ساختمان فلزی:
مقاومت زیاد: مقاومت قطعات فلزی زیاد بوده و نسبت مقاومت به وزن از مصالح بتن بزرگتر است ، به این علت در دهانه های بزرگ سوله ها و ساختمان های مرتفع ، ساختمانهائی که برزمینهای سست قرارمیگیرند ، حائز اهمیت فراوان میباشد .
خواص یکنواخت : فلز در کارخانجات بزرگ تحت نظارت دقیق ته

یه میشود ، یکنواخت بودن خواص آن میتوان اطمینان کرد و خواص آن بر خلاف بتن با عوامل خارجی تحت تاثیر قرار نمی گیرد ، اطمینان در یکنواختی خواص مصالح در انتخاب ضریب اطمینان کوچک مؤثر است که خود صرفه جو یی در مصرف مصالح را باعث میشود .

دوام : دوام فولاد بسیار خوب است ، ساختمانهای فلزی که در نگهداری آنها دقت گردد . برای مدت طولانی قابل بهره برداری خواهند بود – خواص ارتجاعی : خواص مفروض ارتجاعی فولاد با تقریبی بسیار خوبی مصداق عملی دارد . فولاد تا تنشهای بزرگی از قانون هوک بخوبی پیروی مینماید . مثلآ ممان اینرسی یک مقطع فولادی را میتوان با اطمینان در محاسبه وارد نمود . حال اینکه در مورد مقطع بتنی ارقام مربوطه چندان معین و قابل اطمینان نمی باشد .

شکل پذیری : از خاصیت مثبت مصالح فلزی شکل پذیری ان است که قادرند تمرکز تنش را که در واقع علت شروع خرابی است ونیروی دینامیکی و ضربه ای را تحمل نماید ،در حالیکه مصالح بتن ترد و شکننده در مقابل این نیروها فوق العاده ضعیف اند. یکی از عواملی که در هنگام خرابی ،عضو خود خبر داده و ازخرابی ناگهانی وخطرات ان جلوگیری میکند.

پیوستگی مصالح : قطعات فلزی با توجه به مواد متشکه آن پیوسته و همگن می باشد و ولی در قطعات بتنی صدمات وارده در هر زلزله به پوشش بتنی روی سلاح میلگرد وارد میگردد ، ترکهائی که در پوشش بتن پدید می آید ، قابل کنترل نبوده و احتمالا” ساختمان در پس لرزه یا زلزله بعدی ضعف بیشتر داشته و تخریب شود .

مقاومت متعادل مصالح،مقاومت : مصالح فلزی

در کشش و فشار یکسان ودر برش نیز خوب و نزدیک به کشش وفشار است .در تغییر وضع بارها، نیروی وارده فشاری ، کششی قابل تعویض بوده و همچنین مقاطعی که در بار گذاری عادی تنش برشی در انها کوچک است ، در بارهای پیش بینی شده ،تحت اثر پیچش و در نتیجه برش ناشی از ان قرار میگیرند. در ساختمانهای بتنی مسلح

مقاومت بتن در فشار خوب ، ولی در کشش و یا برش کم است. پس در صورتی که مناطقی احتمالآتحت نیروی کششی قرار گرفته و مسلح نشده باشد تولید ترک و خرابی مینماید.

انفجار : در ساختمانهای بارهای وارده توسط اسکلت ساختمان تحمل شده ، از قطعات پرکننده مانند تیغه ها و دیواره ها استفاده نمی شود . نیروی تخریبی انفجار سطوح حائل را از اسکلت جدا می کند و انرژی مخرب آشکار میشود ، ولی ساختمان کلا” ویران نخواهد گردید . در ساختمانهایی بتن مسلح خرابی دیوارها باعث ویرانی ساختمان خواهد شد .

تقویت پذیری و امکان مقاوم سازی : اعضاء ضعیف ساختمان فلزی را در اثر محاسبات اشتباه ، تغییر مقررات و ضوابط ، اجراء و …. میتوان با جوش یا پرچ یا پیچ کردن قطعات جدید ، تقویت نمود و یا قسمت یا دهانه هائی اضافه کرد .

شرایط آسان ساخت و نصب : تهیه قطعات فلزی در کارخانجات و نصب آن در موقعیت ، شرایط جوی متفاوت با تهمیدات لازم قابل اجراء است .
سرعت نصب : سرعت نصب قطعات فلزی نسبت به اجراء قطعات بتنی مدت زمان کمتری می طلبد .

پرت مصالح : با توجه به تهیه قطعات از کارخانجات ، پرت مصالح نسبت به تهیه و بکارگیری بتن کمتر است .
وزن کم : ‌میانگین وزن ساختمان فولادی را می توان بین ۲۴۵ تا ۳۹۰ کیلوگرم بر مترمربع و یا بین ۸۰ تا ۱۲۸ کیلوگرم بر مترمکعب تخکین زد ، درحالی که در ساختمانهای بتن مسلح این ارقام به ترتیب بین ۴۸۰ تا ۷۸۰ کیلوگرم برمترمربع یا ۱۶۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم برمترمکعب می باشد .

اشغال فضا :‌ در دو ساختمان مساوی از نظر ارتفاع و ابعاد ، ستون و تیرهای ساختمانهای فلزی از نظر ابعاد کوچکتر از ساختمانهای بتنی میباشد ، سطح اشغال یا فضا مرده در ساختمانهای بتنی بیشتر ایجاد میشود .
ضریب نیروی لرزه ای : حرکت زمین در اثر زلزله موجب اعمال نیروهای درونی در اجزاء ساختمان میشود ، بعبارت دیگر ساختمان برر

وی زمینی که بصورت تصادفی و غیر همگن در حال ارتعاش است ، بایستی ایستایی داشته و ارتعاش زمین را تحمل کند . در قابهای بتن مسلح که وزن بیشتر دارد ، ضریب نیروی لرزه ای بیشتر از قابهای فلزی است . تجربه نشان میدهد که خسارت وارده برساختمانهای کوتاه و صلب که در زمینهای محکم ساخته شده اند ، زیاد است . درحالیکه در ساختمانهای بلند و انعطاف پذیر ، آنهائی که در زمینهائی نرم ساخته شده اند ، صدمات بیشتری از زلزله دیده اند . بعبارت دیگر در زمینهای نرم که پریود ارتعاش زمین نسبتا” بزرگ است ، ساختمان های کوتاه نتایج بهتری داده اند و برعکس در زمینهای سفت با پ

ریود کوچک ، ساختمان بلند احتمال خرابی کمتر دارند.
عکس العمل ساختمانها در مقابل حرکت زلزله بستگی به مشخصات خود ساختمان از نظر صلبیت و یا انعطاف پذیری آن دارد و مهمترین مشخصه ساختمان در رفتار آن در مقابل زلزله ، پریود طبیعی ارتعاش ساختمان است.

معایب ساختمانهای فلزی:

ضعف در دمای زیاد : مقاومت ساختمان فلزی با افزایش دما نقصان می یابد . اگر دکای اسکلت فلزی از ۵۰۰ تا ۶۰۰ درجه سانتی گراد برسد ، تعادل ساختمان به خطر می افتد

خوردگی و فساد فلز در مقابل عوامل خارجی : قطعات مصرفی در ساختمان فلزی در مقابل عوامل جوی خورده شده و از ابعاد آن کاسته میشود و مخارج نگهداری و محافظت زیاد است .

تمایل قطعات فشاری به کمانش : با توجه به اینکه قطعات فلزی زیاد و ابعاد مصرفی معمولا” کوچک است ، تمایل به کمانش در این قطعات یک نقطه ضعف بحساب می رسد .

جوش نامناسب : در ساختمانهای فلزی اتصال قطعات به همدیگر با جوش ، پرچ ، پیچ صورت میگیرد . استفاده از پیچ و مهره وتهیه ، ساخت قطعات در کارخانجات اقتصادی ترین ، فنی ترین کار می باشد که در کشور ما برای ساختمانهای متداول چنین امکاناتی مهیا نیست . اتصال با جوش بعلت عدم مهارت جوشکاران ، استفاده از ماشین آلات قدیمی ، عدم کنترل دقیق توسط مهندسین ناظر ، گران بودن هزینه آزمایش جوش و …… برزگترین ضعف میباشد.

تجربه ثابت کرده است که سو

 

له های ساخته شده در کارخانجات درصورت رعایت مشخصات فنی و استاندارد ، این عیب را نداشته و دارای مقاومت سازه ایی بهتر در برابر بارهای وارده و نیروی زلزله است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 32 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد