بخشی از مقاله


چکیده
تحمل خطا یکی از نگرانی هاي عمده براي تضمین در دسترس بودن وقابلیت اطمینان خدماتی حیاتی وهمچنین اجراي برنامه هاي کاربردیست به منظوربه حداقل رساندن تاثیر خرابی برروي سیستم واجراي صحیح وموفق برنامه هاي کاربردي ،خرابی باید پیش بینی شده وفعالانه مدیریت وکنترل گردد. روش هاي تحمل خطا در واقع براي پیش بینی این خرابی ها و انجام یک اقدام مناسب قبل از خرابی میباشد. نوع هاي مختلفی از تحمل پذیري اشکال وجود دارد که یکی از آن هاتحمل پذیري اشکال در رایانش ابري بلادرنگ است.سیستم هاي بلادرنگ با داشتن امتیازاتی از قبیل ابزارهاي محاسبات قوي از اهمیت بسیاري برخوردارنددر رایانش ابري بلادرنگ استفاده از نود هاي پردازشگراحتمال اشکال را بالا می بردواز طرفی چون سیستم هاي بلادرنگ از لحاظ ایمنی بحرانی هستندباید قابلیت اطمینان آنها افزایش یابداز این رو تقاضا براي دستیابی سیستم هایی با قابلیت تحمل اشکال در سیستم هاي بلادرنگ روبه افزایش است.به همین ترتیب در تحمل پذیري اشکال بایزنتاین که مبحث مهمی در ابرهاي بهم پیوسته ودر رایانش ابري با منابع اختیاري است.مدل هاي براي تحمل پذیري اشکال در اینگونه ابرها ارائه شده که در این مدلها براي بهبود قابلیت اطمینان از افزونگی استفاده شده وبراي سازگاري محیط ابري با منابع اختیاري سعی شده نودهایی با خصیصه هاي بالایی همچون قابلیت اطمینان و کارایی انتخاب شود.به گونه اي که اگر چنین مدل هایی براي تحمل پذیري اشکال ارائه نشود سبب خسارت هاي جبران ناپذیري می شود.

کلمات کلیدي:


رایانش ابري،سیستم هاي بلادرنگ،نودهاي پردازشگر،اشکال بایزنتاین،تحمل پذیري خطا.


1 -مقدمه

بــا نیــاز روز افــزون کــاربران بــه منــابع مختلــف ،رایــانش ابــري بــه عنــوان یکــی از تکنولــوزي هــاي بشــر مطــرح گردیــده و امــروزه بــه ســرعت در حــال پیشــرفت اســت. فروشــندگان ،یــک نــرم افــزار گــران قیمــت را کــه تــوان محاســباتی بــالا وحافظــه زیــادي نیــاز دارد از طریــق ابــر در اختیــار متقاضــیان قــرار مــی دهنــد. اهمیــت ســرویس ابــر اینســت کــه تمــام منــابع و ســرویس هــاي مختلــف در اختیــار فــراهم کننــدگان بــوده و مشــتریان نهــایی نیــازي بــه اطلاعــات تخصصــی و پرداخــت هزینــه نصــب ایــن گونــه ســرویس هــا ندارنــد.[1] بنــابراین مشــتریان تنهــا بــراي اســتفاده از ســرویس هزینــه پرداخــت مــی کننــد. موضــوعات متفــاوتی در رایــانش ابــري مطــرح اســت کــه تحمــل پــذیري اشــکال بــه عنــوان یکــی از موضــوعات مهــم در ایــن زمینــه بــه دلیــل وجــود منــابع چندگانــه مطــرح اســت.

در ایـــــن مقالـــــه ســـــعی شـــــده اســـــت انـــــواع تحمـــــل پـــــذیري مـــــورد بررســـــی قـــــرار گیـــــرد.

-2تحمل پذیري خطا

سیتمی تحمل پذیر است که در صـورت رخـداد اشـکال ، آن را تحمـل کـرده و بـه کـار خـود ادامـه دهـد. شـاید بهتـره در ابتـدا یـک تعریـف از اشـکال fault داشـته باشـیم چـون بـا ایـن کلمـه دو کلمـه خطـا (error) وخرابـی (failure)نیـز در
ذهن تداعی می شود اما بین این سه تفاوت وجود دارد.

-خرابی:هرگاه یک سیستم کار مورد انتظار را صحیح انجام ندهد یه خرابی رخ داده است.

-خطا:علت رخداد خرابی وجود یک خطا در سیستم است.

-اشکال:علت یه خطا وجود یک اشکال در سیستم است.

لزوما تمامی اشکالات به خطا منجر نمی شوند وهمین طور در مورد خطا وخرابی.

یک مثال سـاده:زمانی کـه پـاي شـما بـه یـک مـانع برخـورد میکنـه یـه اشـکال رخ میدهـد حـالا اگـر تعـادل شـما بهـم خـورد تبدیل به خطا میشود چون رفتار شما عوض میشود و اگه زمین بخورید خرابی رخ میدهد.

-3تحمل پذیري اشکال در رایانش ابري

یک مبحث مهم در رایـانش ابـري ،تحمـل پـذیري اشـکال بـه دلیـل وجـود منـابع مختلـف اسـت کـه از تکنیـک هـاي متفـاوتی براي حل این مشکل استفاده شده اسـت و اهمیـت ایـن موضـوع در بسـیاري از زمینـه هـا غیرقابـل انکـار اسـت بـه طـور نمونـه در سیستم هـاي بلادرنـگ کـه بـا اسـتفاده از رایـانش ابـري پیـاده سـازي شـده اسـت اگرسیسـتم تحمـل پـذیر اشـکال نباشـد

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید