دانلود مقاله جوشکاری و برشکاری

word قابل ویرایش
44 صفحه
5700 تومان

جوشکاری و برشکاری

فهرست:
جوشکاری (Welding)
تعریف جوشکاری
جوش ذوبی
جوشکاری با قوس الکتریکی
جوشکاری با مقاومت الکتریکی
جوشکاری با شعله گاز
جوش فشاری
جوش ترمیت
لحیم کاری در جوشکاری

لحیم سخت
لحیم نرم
چسبانیدن قطعات
انواع چسبها
بررسی جوشکاری GMAW آلومینیوم بر روی ورقه آلومینیوم در مقایسه با نمونه فولاد ساده کربنی
جوشکاری ترمیت
مقدمه ای بر گرمای ورودی در جوشکاری
تراشکاری و آشنایی با دستگاههای تراش
تاریخچه ماشین تراش
جوشکاری فلزات رنگین(فلزات غیر آهنی) با گاز استیلن یا کاربیت
اصول کار و انواع لیزرهای مورد استفاده در جوشکاری
ورود دو دستگاه پیشرفته جوشکاری
جوشکاری و قوانین آن
تقسیم بندی انواع جوشکاری
بررسی مزایا و معایب جوشکاری مرطوب
بررسی مزایا و معایب جوشکاری خشک

جوشکاری (Welding)
جوشکاری عبارت است از اتصال دو قطعه فلزی یا غیر فلزی به یکدیگر در اثر عوامل خارجی مثل حرارت و فشار که امروزه به صورت یک علم پیشرفته و موثر در خدمت صنایع در آمده در روزگار پیشین یک هنر به حساب می آمد تاریخ نویسان نخستین روش های اتصال را در شرق به چینی ها و در غرب به رومی ها باستان نسبت می دهند . چینی ها در سه هزار سال پیش از میلاد دانش اتصال برخی فلزات وغیر فلزات را آموخته بودند و رومی ها از لحیم های بهره می بردند که امروزه با اندک تغییری در صنایع جدید به کار می رود.

تعریف جوشکاری
اگر دو قطعه فلز همجنس و همنام را با استفاده از واسطه ای از جنس خودشان یا بدون واسطه(الکترود مصرف شدنی یا مصرف نشدنی) با روش ذوب و روش فشاری یا بدون استفاده از فشار به یکدیگر اتصال دهیم این عمل را جوشکاری می گوییم.
جوشکاری اتصالی است که محل اتصال را از قسمتهای دیگر قطعات جوش شده نتوان مجزا نمود و خواص جوش ایجاد شده با فلزات پایه یکسان یا حداقل نزدیک به هم باشند.روشها از نظر انرژی مصرفی در جوشکاری ۱-انرژی الکتریکی-۲-انرژی شیمیایی ۳-انرژی مکانیکی ۴-انرژی تشعشعی
جوش ذوبی
جوش ذوبی جوشی

است که با استفاده از درجه حرارت بالا جهت ذوب لبه های قطعات اتصال دهنده و فلز واسطه و بدون واسطه دو قطعه را به یکدیگر اتصال دهیم ومحل درز جوش به هم متصل شوند.
انواع جوش ذوبی عبارتند از جوشکاری با قوس الکتریکی و الکترود فلزی(واسطه اتصال) – جوشکاری با قوس الکتریکی و حفاظت با گازمحافظ و پودر محافظ-جوشکاری با شعله گاز
جوشکاری با قوس الکتریکی

در این روش از جوشکاری حرارت لازم جوشکاری ازطریق تشکیل قوس الکتریکی(تخلیه بارالکتریکی بین دو قطب مثبت و منفی و یونیزه شدن گاز موجود در منطقه قوس) که بین دو قطب صورت می گیرد تامین می گردد و درجه حرارت بالا باعث ذوب شدن الکترود فلزی و لبه های قطعه کار شده و پس از سرد شدن قطعه کار, اتصال با قوس الکتریکی ایجاد می شود جریان الکترسیته از برق شهر تامین شده و پس از تقویت توسط منبع قدرت (دستگاه جوشکاری) و کاهش ولتاژ و افزایش جریان متناسب با قطر الکترود تامین می گردد.

جوشکاری با مقاومت الکتریکی
در جوشکاری با مقاومت الکتریکی حرارت مورد نیاز جهت اتصال دو قطعه از طریق مقاومت الکتریکی تامین می گردد که در این روش با قرار دادن دو قطعه ما بین دو الکترود مسی و سپس عبور دادن جریان الکتریسته در محل تماس الکترودها و ورقها حرارت ایجاد شده و هنگامی که دو قطعه ورق در محل تماس به صورت نرم و خمیری شدند با استفاده از نیروی فشاری توسط الکترودها قسمت خمیری شده را به یکدیگر اتصال می دهند.

جوشکاری با شعله گاز
جوشکاری با شعله گازاتصال دو قطعه فلزی با استفاده از شعله گاز سوختنی اکسی استیلن است که گاز استیلن و اکسیژن ایجاد حرارت جهت ذوب فلزواسطه ویا لبه های قطعه کار ویا بدون واسطه و ذوب لبه های اضافی قطعه کار را می نمایند در این روش از اکسیژن جهت دمیدن و افزایش درجه حرارت و مشعل جوشکاری برای اتصال فلزات فولاد و چدن و آلیاژهای آلومینیوم و آلیاژهای مس استفاده می شود.

جوش فشاری
جوش فشاری جوشی است که در آن با استفاده از مقاومت الکتریکی مقاطع فلزاتی که قرار است به یکدیگر متصل شوند را گرم نموده و سپس با استفاده ازفشردن محلهای اتصال, جوشکاری فشاری انجام می شود مانند نقطه جوش که ورقها بین دو الکترود مسی قرار گرفته وبا استفاده از حرارت مقاومتها و خمیری شده ورقها با فشار به یکدیگر اتصال داده می شوند.و جوش اصطکاکی که از تبدیل انرژی جنبشی به اصطکاکی حرارت ایجاد شده و با فشردن دو قطعه به یکدیگر متصل می شوند و نیز آهنگری و جوش القایی که از القای الکتریسته انرژی لازم برای گرم کردن ایجاد شده و با استفاده از فشار قطعات به یکدیگر متصل می شوند.

جوش ترمیت
جوشکاری ترمیت عبارتست از اتصال دو قطعه با استفاده از حرارت فعل و انفعالات شیمیایی بین دو پودر فلزی که از تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی حرارتی برای تامین گرمای لازم جوشکاری استفاده می شود. مانند جوشکاری فولاد معمولی با استفاده از پودر اکسید آهن و پودر آلومینیوم. برای مثال جوشکاری و اتصال ریلهای راه آهن با استفاده از این نوع جوشکاری انجام می شود.
Fe2o3+2Al→Al2o3+2Fe+18500cal وظیفه آلومینیم احیاء کردن اکسید آهن وسوختن پودرها و ذوب شدن آنها در مخزن توسط جرقه ایجاد شده در آن و وظیفه اکسید آلومینیوم ایجاد شدن حفاظت سطح جوش است.

لحیم کاری در جوشکاری
لحیم کاری عبارتست از اتصال حرارتی دو قطعه فلز همنام و یا غیر همنام با استفاده از واسطه ای از جنس دیگر مانند اتصال فولاد به الماس با سیم برنج که لحیم کاری برنج و یا اتصال مس با آلومینیوم با سیم نقره که لحیم کاری نقره است.

لحیم کاری سخت-لحیم کاری نرم
لحیم کاری سخت
اگر در لحیم کاری نقطه ذوب فلز واسطه یا ماده پر کننده درز بالای ۴۵۰ درجه سانتیگراد و پایین تر از دمای ذوب فلزات پایه که به یکدیگر متصل می شوند, باشد در اینصورت لحیم کاری را لحیم کاری سخت می نامند که در اینصورت ترکیب فلزات پایه با ماده پر کننده تفاوت دارد.
لحیم کاری نرم
اگر در لحیم کاری نقطه ذوب فلز واسطه یا ماده پر کننده درز جوش کمتر از ۴۵۰ درجه سانتیگراد باشد در اینصورت لحیم کاری را لحیم کاری نرم می گویند که معمولا در مصر قدیم برای اتصال قطعات زرگری و زیور آلات استفاده می شده است و روش اتصال بدین شرح است که پس از اینکه درجه حرارت قطعه کارتوسط هویه مسی یا چراغهای پریموس یا گاز به حد معینی برسد فلزواسطه یا پر کننده که از جنس آلیاژ قلع و سرب است را با سطح قطعه کار تماس داده و سیم لحیم را ذوب کرده و در محل اتصال سیلان می دهند تا لحیم مذاب به صورت لایه نازکی در فضای خالی قطعات نفوذ کرده و اتصال برقرار شود.

۱۱-چسبانیدن قطعات
اتصال دادن اجسام و قطعات کار به وسیله چسب را چسبانیدن می نامند که با توجه به پیشرفت و مطمئن بودن آن در زمینه های مختلفی حتی در صنایع حساس نظیر اتومبیل و هواپیما نیز کاربرد دارد و در اتصالات چسبی چسب به گونه ای استفاده می شود که قطعات اتصال شده نیروهای کششی و برشی را تا حد امکان تحمل نمایند و اتصال جدا نشود.کاربرد چسبها در اجرا به صورتهای سطح پیوسته(سطوح اتصال بزرگ و هم اندازه و هم شکل) و هسته به سطح (یکی از سطوح در مقایسه با سطح دیگر بسیار کوچکترمانند اتصالات لانه زنبوری یا سطوح موج دار یک ورقه) می باشد.

انواع چسبها
۱-چسبهای رزین اپوکسی:متداولترین-قدیمی ترین-متنوع ترینچسب بوده و قوی و استحکام برشی و کششی خوب و تحمل دمای های بالا را دارد.
۲-چسبهای آکریلیک:استحکام و سختی و خواص عمومی خوب-چسباندن پلاستیک و فلزات و سرامیک و مواد مرکب و در دمای اتاق سخت می شوند.
۳-چسبهای سرامیکی:برای چسباندن قطعات در دمای بالاتر از ۲۹۰ درجه سانتیگراد-از لعاب چینی و اکسید آهن و گرد فولاد ضد زنگ ساخته ی شود.

۴-چسبهای اورتان:در دمای زیر ۶۵ درجه سانتیگراد کاربرد دارد و استحکام کششی خوبی دارد و پس از دو دقیقه قطعات را می چسباند و تا استحکام کامل باید ۲۴ ساعت در دمای معمولی اتاق بماند.
۵-چسبهای کائوچو:از محلولهای ساده کائوچو در حلال شیمیایی ساخته می شود و با نامهای نئوپرن برای چسباندن لاستیک و استیرن بوتادین برای چسباندن چرمها کاربرد دارد.
۶-چسبهای سریشم:از محلول ژلاتین حیوانی (پوست و استخوان)ساخته شده و به صورت پودر خشک است.
روشهای عمل آوری:
۱-بدون هوا ۲-با گرم کردن ۳-با تبخیر حلال ۴-با اثر متقابل(مخلوط کردن چند ماده) ۵-با واکنش سطحی ۶-مواد حساس به نور فرابنفش

بررسی جوشکاری GMAW آلومینیوم بر روی ورقه آلومینیوم در مقایسه با نمونه فولاد ساده کربنی
دراین پروژه به جوشکاری آلومینیم و فولاد توسط روش GMAW توسط فلز پرکننده آلومینیم پرداخته شده است. مطالعه فیزیک جوش، ظاهر گرده جوش و خاصیت خیس شوندگی قطعه جوشکاری شده و مقایسه نمونه های فولادی و آلومینیومی جوشکاری شده بخش اصلی آزمایش می باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 44 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد